Elproduksjon ved Elverum varmesentral (ORC)

Eidsiva Bioenergi har i Elverum en returfliskjel på 10 MW som driftes ved høy temperatur (ca 160 °C). Dette åpner for å produsere elektrisitet fra anlegget via ORC/Organic Rankine Cycle. Prosessen har sitt navn fra bruk av et organisk høymolekylært flytende medium, med kokepunkt på en lavere temperatur enn vanndamp (100 GrdC ved 1 atmosfære trykk). Væsken som benyttes i prosessen åpner for effektiv drift av en turbin som gir mekanisk arbeid og deretter elektrisitet fra en generator. Prosessen arbeider under et lavere temperaturområde enn vanndamp og dermed blir virkningsgraden bedre enn ved en tradisjonell dampturbin. ORC er tidligere ikke bygget i Norge og det er bare noen få anlegg som er oppført i Sverige/Danmark. Anlegget er planlagt å kunne produsere 440 kW, hvorav 70 kW benyttes internt i prosessen. Årsproduksjonen av elkraft blir ca 2,7 GWh. Prosjektet skal vise at det er mulig å produsere elektrisitet fra mindre biobrenselanlegg som produserer varmt vann (ikke dampproduksjon). Strømprisen er så lav at prosjektet er avhengig av støtte fra Enova for å oppnå akseptabel avkastning. Prosjektet er forankret i styret i Eidsiva Bioenergi som er interessert i å få erfaring med produksjon av strøm fra biobrensel. Søker har så langt kun erfaring med produksjon av damp basert på forbrenning av avfall. Alternativet til å investere i prosjektet er å produseres strøm på konvensjonell måte. ORC-anlegget leveres som en prefabrikkert container, en 20 fot standard container, som kan plasseres innvendig eller på utsiden av varmesentralen på Elverum.

Prosjekteier

Eidsiva Bioenergi AS

Teknologileverandører

  • Eksempelvis Againity

Teknologisk innovasjon

  • Strømproduksjon fra små anlegge basert på biobrensel
  • Økt utnyttelse av biobrensel til både strøm og varme
  • Effektproduksjon til elnettet lokalt

Kompetanseutvikling

  • Utvikling av ORC kompetansen i Norge generelt og spesielt for Eidsiva Bioenergi

Realisert spredning av teknologi

  • Vi er ikke kjent med at teknikken er brukt i Norge, i hvert fall ikke innenfor fjernvarme og de temperaturer som er vanlige her.
  • Det rulles ut flere slike anlegg i Sverige om dagen

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknikken kan brukes i flere fjernvarmeanlegg, men også ved industri som er avsides plassert og der man har tilgang til varmt vann ved 100-200 °C.