Familieboliger - Kringsjå studentby

SiO har bygget 82 studentboliger for familier fordelt på tre bygg i Kringsjå studentby. Målet er nådd og byggene er svært energi- og klimaeffektive, plusshus-energi og nullutslippsnivået ZEB-COM (klimagassutslipp). Boligene ble ferdigstilt til 1. desember 2019. Byggefasen ble gjennomført som fossilfri byggeplass, dvs. el og fornybar diesel på alle arbeidsmaskiner og byggtørking. Hovedkonstruksjonen er krysslaminert tre (CLT/massivtre), lavkarbonbetong klasse A i fundament og kjeller. Energibehov netto i underkant av 50 kWh/m2 blant annet ved varmegjennvinnere på gråvann fra dusj/bad, energikarakter A, Byggene er plusshus i henhold til FutureBuilts definisjon, dvs. overskuddsenergi på mer enn 2 kWh/m2 BRA. Energiforsyning er VP og 16 geotermiske brønner, 926 m2 solpanel på tak og fasader. Det testes tre ulike typer solpanel; Dual Sun Spring, JA Solar 315, Solitek Bifacial. OMT 38 og 40: Energibehov på 48,3 kWh/m2 BRA og «eksporterer» solstrøm på 8,9 kWh/m2 og OMT 42: Energibehov på 49,3 kWh/m2 BRA, «eksporterer» solstrøm på 4,2 kWh/m2. Klimagassutslippene inkl. solpanel og VP er 11,24 kg CO2e/m2 før kompensering ved energieksport. Etter kompensering er det nullutslippsbygg, ZEB-COM. Kompensert for byggefase, energibruk i drift og materialer i bygningene. Samlet produseres det lokal fornybar energi, omlag dobbelt så mye energi som byggene selv bruker. Eksportert energi til Kringsjås varmesentral med videre distribusjon til øvrige studentboliger.

Prosjekteier

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Teknologileverandører

 • Foreløpig ikke valgt
 • SEBY
 • Socellespesialisten AS
 • Seko Elektro AS
 • Rørtema AS
 • Asplan Viak AS
 • Siv.ing. Erling Bjartnes AS
 • COWI
 • SEBY
 • Socellespesialisten AS
 • Seko Elektro AS
 • Rørtema AS
 • Asplan Viak AS
 • Siv.ing. Erling Bjartnes AS
 • COWI

Teknologisk innovasjon

 • Varmegjenvinner på dusjavløp
 • Solpanel i tre varianter på tak (ensidig, tosidig og hybrid), samt en variant på fasade
 • Solvarme og -elektrisitet samkjøres og utnytter fleksibiliteten med 16 geotermiske brønner
 • EOS-anlegg med tilstrekkelig antall målere på produksjon og forbruk av el og varme
 • Varmegjenvinner på dusjavløp
 • Solpanel i tre varianter på tak (ensidig, tosidig og hybrid), samt en variant på fasade
 • Solvarme og -elektrisitet samkjøres og utnytter fleksibiliteten med 16 geotermiske brønner
 • EOS-anlegg med tilstrekkelig antall målere på produksjon og forbruk av el og varme

Kompetanseutvikling

 • Byggherre vil drifte anleggene gjennom hele levetiden. Det sikrer god datafangst over lang tid og erfaringsoverføring internt og til andre aktører.
 • Utprøving av tre typer solpanel på tre tilnærmet identiske takflater i samme prosjekt gir godt sammenligningsgrunnlag for produksjonseffektivitet.
 • Samkjøring mellom egenproduksjon av solstrøm, solvarme og geotermisk varme/kjøling vil gi verdifull erfaring for design og optimalisering for nye prosjekter.
 • Byggherre vil drifte anleggene gjennom hele levetiden. Det sikrer god datafangst over lang tid og erfaringsoverføring internt og til andre aktører.
 • Utprøving av tre typer solpanel på tre tilnærmet identiske takflater i samme prosjekt gir godt sammenligningsgrunnlag for produksjonseffektivitet.
 • Samkjøring mellom egenproduksjon av solstrøm, solvarme og geotermisk varme/kjøling vil gi verdifull erfaring for design og optimalisering for nye prosjekter.

Realisert spredning av teknologi

 • Førstegangsimplementering av dusjavløpsvarmegjenvinnere på mange små enheter
 • Blant de første implementeringene av tosidige og hybride solpanel i Norge
 • Førstegangsimplementering av dusjavløpsvarmegjenvinnere på mange små enheter
 • Blant de første implementeringene av tosidige og hybride solpanel i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet kan bidra til bygging av arealeffektive boliger som er energieffektive, tar i bruk teknologier for produksjon av fornybar energi og som i perioder av året vil eksportere energi (varme og el) til nabobebyggelsen - utforskning av ZEB- og ZEN-potensial.
 • Prosjektet kan bidra til bygging av arealeffektive boliger som er energieffektive, tar i bruk teknologier for produksjon av fornybar energi og som i perioder av året vil eksportere energi (varme og el) til nabobebyggelsen - utforskning av ZEB- og ZEN-potensial.