Geotermiske energibrønner i Asker kommune

Boring av 2 cirka 800 meter dype geotermiske energibrønner i Asker kommune

Prosjekteier

Asker kommune

Sammenstillingen med Oslo Plaza og Eiffeltårnet illustrerer hvor dyp energibrønnen blir. Den blir mer enn dobbelt så dyp som Eiffeltårnet er høy og nesten like dyp som verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai.

Det er kunstgressbanen på Føyka i Asker som skal forsynes med varme fra energibrønnene. Foto: Bjørn Nordby.

Det er mye rør som skal legges for å hente opp energien fra 800 meters dybde. Foto: Bjørn Nordby.

Med denne borekronen nådde man 800 meter. Foto: Bjørn Nordby.

Brønnhode med 800 m rett ned. Foto: Bjørn Nordby.

Det skal kraftige borerigger til når det skal bores så dypt. Foto: Bjørn Nordby.

Teknologileverandører

 • Asplan Viak AS
 • Båsum Boring AS
 • Mandals AS og Abbakonda AS
 • Bengt Dahlgren AB Stockholm
 • KTH-prosjektet "Djupa borrhål" v/ PhD-stipendiat

Teknologisk innovasjon

 • Demonstrasjon av dyp boring under norske forhold og i berggrunnstype som er typisk norsk
 • To nye typer koaksialkollektorer egnet for dypere energibrønner. Koaksialkollektorene muliggjør høyere effekt- og energiuttak.
 • Uttesting av borekroner

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Erfaringsoverføring bl.a. via engasjement i FutureBuilt
 • Kompetanseutvikling hos alle involverte aktører
 • Informasjonsspredning via fagpresse, seminarer, konferanser, m.m.
 • Kompetanseutvikling i Norge og Sverige - anlegget på Føyka er viktige demonstrasjonsprosjekter for videre forskning i forskningsprosjektene RockStore og Djupa borrhål i hhv. Norge og Sverige.

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i fullskala i Norge
 • Energibrønner med tilsvarende dybde finnes i utlandet, men med andre grunnforhold

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet i bynære strøk der arealbruk i tillegg til energipris er avgjørende
 • Asker kommune vurderer dype energibrønner for konkret utbyggingsområde (Føyka/Elvely)
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensial til geotermiske boreprosjekter i bynære strøk, der flere grunne brønner kan erstattes med én dypere brønn. Potensialet i Norge vurdert til å være om lag 1 000 brønner årlig
 • Potensiale nasjonalt for spredning som kan bidra til økt fornybar energiproduksjon og reduserte klimagassutslipp