Green Energy Network, Smart Community

Sammensetningen av aktører gjør prosjektet unikt. Det består av 8 selskaper som er verdensledende på hver sine områder, samt et universitet og en eiendomseier/utvikler. Partene representerer ulike og til dels motstridende interesser og forretningsmodeller, men de er alle nødvendige bidragsytere til de fremtidige løsninger på samfunnsutfordringen. Når aktører som vanligvis opererer separat med fokus på suboptimalisering av egen vinning nå vil gå sammen i et nettverk, åpner dette for innovasjon både på teknologi og nye forretningsmodeller. Visjonen er å utvikle et microgrid, som er koblet til det offentlige nettet, men som benytter smarte løsninger for å samordne energiproduksjon, lagring og -forbruk internt i microgridet og mot eksternt nett. Innen microgridet vil det bli produsert og lagret mye energi; elektrisk, termisk og kjemisk. Utredningen vil kunne avdekke om området vil kunne være selvforsynt. Hensikten er både å redusere effekttopper i belastningen av det eksterne nettet og å minimalisere kostnaden for energiforbruker. Dette gjøres bl a gjennom kontrollsystem som planlegger forbruk fra ulike kilder i forhold til lagret kapasitet og forventninger til både energiforbruksprofil og priser fra ulike produsenter. En nødvendig fase i dette arbeidet vil være å kartlegge regulatoriske begrensninger, eksempelvis om retten til å eie og styre eget microgrid. Samhandlingen på forbrukssiden mellom offentlig og privat sektor reiser mange koordineringsutfordringer for teknologiske løsninger som må «snakke sammen» for å fungere i et felles nett. Slike løsninger vil kunne gi svært god spredningseffekt for andre tilsvarende tverrinstitusjonelle forbruksområder, og utvikles videre i et Stor-skalaprosjekt.

Prosjekteier

Universitetet i Agder

Teknologileverandører

 • UiA
 • Elkem/REC Solar Norway
 • Agder Energi
 • Markedskraft
 • Arendal Fossekompani
 • ABB
 • DNV GL
 • Powel
 • Utgard Microgrid

Teknologisk innovasjon

 • Store selskaper og universitet i samhandling. Selskaper i samhandling gir forretningsmodeller.

Kompetanseutvikling

 • Kombinere smart styring av termisk og elektrisk energi, bidra til lavest mulig energiforbruk, unngå effekttopper og søke miljø og klimaoptimale løsninger.

Realisert spredning av teknologi

 • Ved å løse et overordnet smart styringssystem , vil prosjektet kunne bli et pioner prosjekt med stor spredningseffekt

Videre utvikling og videre spredning

 • Hvert selskap vil videreutvikle sine produkter og systemer for å ligge i den teknologiske fronten. i samhandling vil nettverket finne innovative løsninger de ikke vil løse hver for seg.