Grønt smartbygg - K5C

Höegh Eiendom sammen med AF Eiendom søker Enova støtte til å gjennomføre prosjekt «Grønt smartbygg» som vil ha fokus på energieffektiv drift og -bruk av bygget. K5C har et oppvarmet BTA på 16 341 m2 og er lokalisert på Hasle i Oslo. Bygget skal oppfylle krav til passivhus, BREEAM Excellent og energiklasse A og skal stå ferdig 2020. AF gruppen ble kontrahert som totalentreprenør mai 2018. Det har de siste årene vært mye fokus på energieffektive bygg med lavt varmetap og energieffektive tekniske anlegg. Det har ikke vært like stort fokus på energieffektiv drift i tidlig fase. Et teoretisk energieffektivt bygg kan i praksis sløse mye energi, dersom brukerne av bygget ikke vet hvordan bygget fungerer og drift ikke har kontroll på de tekniske anleggene. Prosjekt «Grønt Smartbygg» tar tak i denne problemstillingen og vil gjøre brukerne av bygget bevisste på hva de bruker av energi og hvilken miljøpåvirkning deres arbeidsdag har. Ved å benytte dagens sensorteknologi med CO2, tilstedeværelse, temperatur og SD-anlegg sammen med eksisterende mobilteknologi ønsker vi å skape nye funksjoner som vil optimalisere driften av bygget og tillegg lære og forstå hvilke behov brukerne av bygget har og også gi brukerne en bedre forståelse av hvordan deres atferd påvirker byggets energibehov. Under er en liste over grønne og smarte funksjoner som vil redusere energibehovet, kutte effekttopper og redusere klimagassutslippet. - Overtidssoner- Når personbelastningen til bygget er under 20 %, vil brukerne av bygget få melding om å sette seg i overtidssoner for å redusere driften i bygget - Energioppfølging for brukere av bygget - Effektiv plassering av brukere- slik at hele etasjer fylles opp før neste tas i bruk. Unngår å drifte hele bygget ved lav personbelastning. - Redusere matsvinn ved å kunne forhåndsbestille mat i kantinen - Grønn mobilitet- brukere av bygget vil være koblet opp mot ruter og andre reisevenner som skal samme vei til samme tidspunkt. - Grunnlastkutter- skrur av utstyr når etasjen ikke er i bruk De smarte og grønne funksjonene gir muligheten til å drifte bygget etter faktisk behov. Dette vil redusere energibruken i bygget i form av kortere driftstid, reduserte luftmengder og -oppvarming. Dersom prosjektet blir gjennomført vil det gi en årlig energireduksjon på ca. 50 % av energibruken fra 114 kWh/m2 til 55 kWh/m2. Dette utgjør 960 000 kWh/år og 330 tonn CO2/år. I tillegg vil det gi lavere effekttopper. Dette er tiltak som kan implementeres i andre bygg og har derfor høy spredningseffekt samt vil all dataen kunne gi økt kunnskap om brukeratferd i kontorbygg.

Prosjekteier

Karvesvingen 5 AS

Teknologileverandører

 • Erik Kvamshagen
 • Jennifer Lamson
 • Jørgen Christoffer Flaa
 • Ola Marius Pedersen

Teknologisk innovasjon

 • Overtiddsoner- Plassere brukere av bygget i strategiske soner når det jobbes overtid
 • Energioppfølging for brukere av bygget
 • Effektiv plassering av brukere- Fylle opp en etasje av gangen, for å unngå å drifte hele bygget
 • Grunnlastkutter- Skrur av utstyr når etasjen ikke er i bruk

Kompetanseutvikling

 • Det er svært vanskelig å simulere faktisk energibruk pga. ukjent brukeratferd. Grønt smartbygg vil gi oss mer informasjon om hvordan et kontorbygg tas i bruk og hvilken samtidighet det har. Dette vil kunne bidra til å gjøre simuleringsprogram mer nøyaktige, og bidra til mer energieffektiv drift av bygg. I tillegg vil det gi oss kunnskap om "big data" og håndtering/prosessering/utnyttelse av dette.

Realisert spredning av teknologi

 • Det er ingen bygg i Norge som er 100 % gjennomført som smartbygg, men det er 2 andre bygg som er under oppføring.

Videre utvikling og videre spredning

 • Sensorteknologi i kombinasjon med mobilteknologi vil stadig være under utvikling. Nye applikasjoner vil komme, og mer informasjon fra drift og bruk av bygget vil kunne redusere energibruken betraktelig i driftsfasen.