INSPIRIA «CHARGE COURT»

INSPIRIA «Charge Court» er en lokal markedsplass for handel i energifleksibilitet. Det henspiller på ideen om en «Food Court», et kompleks av ulike restauranttilbud konsentrert på et område, som utnytter hverandres forskjeller og deler grunnleggende fasiliteter og oppnår høy, felles attraksjonsverdi . INSPIRIA «Charge Court» bygger på de samme prinsippene hvor flere ladeoperatører betjener ulike ladesystemer for ulike formål og behov innenfor et konsentrert område. I dette tilfellet skilles det mellom langtidsparkerte elektriske biler, forbipasserende el-kjøretøy og korttidsbesøk ved opplevelsessenteret, Inspiria Science Center. Ved å utnytte forskjellene i behov og ny teknologi på en innovativ måte kan effektbehov ved lading kontrolleres og til dels elimineres i høylastperioder hvor også effektuttaket i det lokale nettet kan være spesielt høyt. Dette har en betydelig verdi som alle involverte kan tjene på. Kostnadene for lading kan reduseres kraftig. Både tariffens effektledd og eventuell ToU (tidsbestemt prising) kostnader kan holdes nede. Dette kan bidra til akselerert utrulling og økt tettheten av priseffektive ladepunkter som igjen vil kunne øke overgangen til fossilfri transport. Utnyttelse av lokalgenerert, fornybar energi kan økes. Overføringstap vil reduseres. Videre vil det kunne spare betydelige investeringer i ny, lokal infrastruktur. Dessuten vil en slik markedsplass kunne bli et godt, økonomisk alternativ for balanseansvarlig for å hente reservekraft til opp- og nedreguleringer i Intraday eller balansemarkedet. I en større skala vil flere «Charge Courts» kunne bidra til å stabilisere markedsprisene ved økt innslag av intermittent, fornybar energi og dermed bidra til et redusert kapasitetsbehov basert på kull- og oljedrevet energiproduksjon. INSPIRIA «Charge Court» systemet for lokal handel i energifleksibilitet vil realiseres basert på ferske F&U-resultater og tre teknologiske nyvinninger. Det primære er en plattform for kjøp og salg av energi for å redusere og utjevne effekttopper. Dette integreres med annen type kjøp, f.eks. adgang til parkering, adgang til opplevelsessenter og konferanser. Til dette kreves en helt ny type kontrakter og kontraktshåndtering. Prognostisering av ladebehov og belastningssituasjoner er inkludert her. I tillegg til dette utnyttes nye konsepter for «smart lading» basert på åpne standarder. Dette bidrar til å styre lading i ulike ladeanlegg på en slik måte at det totale effektuttaket minimaliseres, men uten at den grunnleggende ladetjenesten kompromitteres. Et tredje element er såkalt «vehicle-to-grid» og «vehicle-to-building» (V2G/B) teknologi hvor langtidsparkerte el-kjøretøy benyttes som energilager og buffer. Energi lagret i form av V2G/B og i stasjonære batterier kan fange opp lokal produsert energi og forløse denne energien når store lokale effekttopper innenfor eller utenfor INSIPRIA krever det. På denne måten kan fornybar energi målt i kWh omgjøres til høyverdi lastreduksjon kWh/h.

Prosjekteier

Inspiria Science Center AS

Teknologileverandører

 • Fortum Charge and Drive
 • Schneider Electric
 • Smart Innovation Norway
 • Østfold Energi
 • Sarpsborg kommune
 • Smart Energi
 • Norgesnett
 • Østfoldforskning

Teknologisk innovasjon

 • Lokal markedsplass for digitalstøttet kjøp og salg av lokal energi og fleksibilitet basert på el-kjøretøy. Reduserer effektbehov uten at ladetjenester for el-kjøretøy svekkes.
 • Integrert plattformbasert forretningsmodell
 • Smart Lading og Vehicle to Grid og Building (V2G/B) teknologi basert på åpne standarder

Kompetanseutvikling

 • Referanseprosjekt for transport og el-bransjen
 • Opplæringssenter for smart lading og betydning av fleksibilitet rettet mot mastergradstudenter HiØ, videregående skole og barneskole
 • Testarena for ny type næring/forretning
 • Test av overføringsverdi av F&U fra Horizon 2020 prosjekter

Realisert spredning av teknologi

 • 1.implementering i Norge. Kan skape grunnlag for en ny type energisalgsvirksomhet med fokus på fleksibilitet rundt lading av el-kjøretøy, PV, batterier og intelligent styring. Potensial også utenfor Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er kun utprøvd i F&U sammenheng i 2 piloter uten den forretningsmessige rammen eller rollefordeling som er presentert her.
 • Teknologien kan videreutvikles langs minst to akser: Kopiering av INSPIRIA "Charge Court" til flere lokasjoner i og utenfor Norge under én paraply. Det betyr utvikling av et nasjonalt/internasjonalt økosystem som styres av en fleksibilitetsoperatør. Andre fleksibilitetsressurser f.eks. elkjeler i Grålumområdet, andre ladebehov f.eks. til el-busser kan knyttes til samme økosystemet