Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Kostnadseffektiv balansering av vannbårne enerigsystemer

Niprox Technology AS leverer vannbehandlingstjenester til vannbårene energisystemer i Norge og Norden. I mange tilfeller - særlig i anlegg som har hatt problemer med vannkvaliteten - er det erfaringsmessig potensiale for energibesparelser opp til rundt 15 %. For bygg hvor energiforbruksutviklingen er fulgt opp, ligger gjennomsnittet av besparelse på noe over 6 %. Variasjonen i energibesparelsen som realiseres er avhengig flere faktorer, deriblant av hvordan tilstanden var før vannbehandlingen. Vannbehandling er kun en del av løsningen for å gjenopprette energieffektive anlegg. I tilfeller hvor vannkvaliteten har vært dårlig, har man kanskje utbedret driftsproblemer med å justere vannstrømmen på ventiler i anlegget. Når anleggets vannkvalitet og renhet er tilbakestilt er kanskje ikke vannstrømmene riktig fordelt i anlegget, og man oppnår ikke den mest energieffektive driften av anlegget. Tradisjonelt utfører man innregulering basert på beregnede verdier gjort under prosjektering av anlegget, og innreguleringen er en ganske møysom, tidkrevende og kostbar prosess. Av den grunn blir dette tiltaket veldig ofte forsømt/neglisjert. Enerin (datterselskap av Niprox) har vi utviklet et mobil målesystem for temperaturer og vannstrømsmålinger. Ved hjelp av dette er det etablert en metode som kan gi en mer kostnadseffektiv og anleggsspesifikk tilnærming for innregulering av vannbårne energianlegg. I samarbeid med Bergen kommune er metoden eksperimentelt utprøvd i et to-trinns pilotprosjekt for Fantoft Omsorgsenter og Mildeheimen. I første trinn en kalibrering av metoden og evaluering av resultatet, før prosessen gjentas i neste trinn på en mest mulig effektive måte. Målet er at innregulering av anlegg skal bli et lønnsomt ENØK-tiltak igjen og slik at potensialet for energisparing gjennom korrekt innregulering kan hentes ut i vannbårne energisystemer. Bergen kommune har totalt 1,1 mill m2 oppvarmet areal hvor ca 450 000 m2 er oppvarmet av vannbåren varme, med et beregnet totaltforbruk på 44 GWh/år. Det foreligger i mindre grad dokumentasjon på dimensjonerte vannmengder for varmeanleggene i Bergen kommune generelt. Det er derfor med stor sannsynlighet å å anta at energisparepotensialet i Bergen kommunes vannbårne energianlegg er betydelig – kanskje tilsvarende 10 – 15 %, noe som tilsvarer 4 - 6 GWh/år. Et mål for prosjektet er også at tilstanden lett kan kontrolleres og sammenliknes/justeres iht tilstanden ved balansert anlegg evt også justeres iht byggnings- og bruksendringer.

Prosjekteier

ENERIN AS