Mikroenergisystem på Furuset

Målet med prosjektet er å demonstrere en ny metodikk for organisering av energisystemet der lokalt samspill mellom produksjon og forbruk, digitalisering og helhetlig infrastrukturutbygging står sentralt. Bakgrunnen for prosjektet er å svare på fremtidige utfordringer i energisystemet knyttet til et økende energi- og effektbehov, samt en økende andel fornybar og uregulerbar energiproduksjon. Løsningene som ønskes demonstrert kan potensielt gi en økt fleksibilitet i nettet og er reelle alternativer til dyre investeringer i oppgraderinger av dagens elektriske infrastruktur. Prosjektet gjennomføres som en storskala demonstrasjon av et mikroenergisystem på Furuset. Systemet skal bygges opp og styres på en måte som gjør at området trekker minst mulig energi og effekt fra det overliggende kraftnettet. Det skal etableres et høytemperatur sesonglager for termisk energi som utnytter spillvarmen fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud på sommerstid og sesonglagrer denne. Dette, i kombinasjon med et lavtemperaturfjernvarmenett og energidistribusjonssystem i byggene, reduserer behovet for effekttilførsel fra kraftsystemet på vinterstid. I tillegg vil bruk av lagring i batterier kombinert med sol implementeres og integreres i systemet. Dette vil også redusere behovet for fossile energikilder som spisslast i fjernvarmenettet.

Prosjekteier

Fortum Oslo Varme AS

Teknologileverandører

 • Fortum Oslo Varme
 • Hafslund nett
 • JM bygg
 • eSmart Systems
 • Omsorgsbygg (OBY)
 • Undervisningsbygg (UBY)
 • Pixii
 • EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN (EBY)
 • KLIMAETATEN (KLI)
 • Rambøll
 • Pöyry
 • Sens

Teknologisk innovasjon

 • SESONGLAGRING AV VARME OG DYNAMIKK MOT FJERNVARME OG LOKALT LAVTEMPERATURSYSTEM
 • ENERGISENTRAL FOR HT_BTES
 • LOKALE ENERGIINSTALLASJONER FOR SOL OG BATTERI
 • ENERGI- OG FLEKSIBILITETSSTYRINGSPLATTFORM FOR FURUSET

Kompetanseutvikling

 • eSmart benytter webinar og sosiale medier for kunnskapsspredning
 • Oslo kommune vil utnytte resultatene til å realisere sine strategier; blant annet som fortetning rundt mobilitetsknutepunkter
 • FOV kan benytte løsninger som blir testet ut her som erfaringsgrunnlag og sette standard for videre utforming av andre varmesystem
 • Byer med et varmedistribusjonsnett og varmeoverskudd kan lære fra prosjektet
 • Omsorgsbygg og Undervisningsbygg vil dele sine erfaringer gjennom nettverk innenfor eiendomsbransjen

Realisert spredning av teknologi

 • Spredning er beskrevet i søknaden

Videre utvikling og videre spredning

 • Beskrevet i søknaden