NSG E2E - Et åpent samhandlingssystem for logistikk

Norsea Group ønsker å implementere og pilotere NSG E2E – et nytt og unikt system for verdikjede- og logistikkstyring levert av NSG Digital. Systemet vil gjennom en avansert digital plattform kunne styre logistikkoperasjoner på en mer effektiv og miljøvennlig måte. Teknologien baserer seg på en omfattende fysisk og digital infrastruktur med sensorer og relevante datastrømmer. Gjennom kunstig intelligens og maskinlæring kan vi analysere historisk- og sanntidsdata for å beregne optimaliserte ruter. NSG E2E vil tilrettelegge for samhandling mellom operatørene på norsk sokkel. Hovedmålet med prosjektet er å bevise at samhandling og informasjonsdeling øker effektiviteten i vareflyten i bransjen og minimerer miljøutslipp og kostnader. Vi skal gjøre dette gjennom pilotering av systemet ved basen i Dusavika og Vestbase i Kristiansund. En vellykket anskaffelse og implementering vil føre til følgende: • Bedre kapasitetsutnyttelse av dagens ressurspool og muliggjør reduksjon av antall transportfartøy både på land og sjø. • Felles varemottak, varehus og terminal for mer effektiv og sømløs intralogistikk. • Maskinlæring og avansert prediksjon for optimal ruteplanlegging. Resultatet av prosjektet vil være en effektiv forsyningskjede og samhandling på et helhetlig nivå, fremfor en individualistisk tilnærming - som er situasjonen i dag. Effekten vil være økt kapasitetsutnyttelse for transportflåtene på land og sjø. Man vil altså kunne redusere nødvendig antall skip og kjøretøy, men fortsatt dekke det samme eller et enda større operasjonelt behov. Preliminære simuleringer viser allerede et forbedringspotensial på 5 %. For Norsea Group sine baser vil en slik teknologi gjøre at vi kan betydelig effektivisere vår intralogistikk. Det betyr at vi kan potensielt sett redusere vår maskinpark med 20 % og bespare miljøet for betydelige mengder forbrent diesel. Det ligger et potensial for enorme besparelser gitt at NSG E2E kan tillate dette nivået av samhandling innen logistikk. Konseptet har et meget stort internasjonalt potensial og kan sette NSG i en posisjon til å bringe dette verdiskapende logistikk-konseptet ut i verden samt bidra til at en Norsk modell for energibesparelse utnyttes internasjonalt. Prosjektet vil omfatte en totalrenovering og oppgradering av den digitale infrastrukturen ved Dusavika base og Vestbase. Det vil si investering i, og implementering av et betydelig sensornettverk. Iboende i dette må det bygges programvare og infrastruktur for samling og sending av relevant data mellom sensorer og styringsenheter. Videre skal det investeres i selve programvaren og styringssystemet. Dette må videreutvikles for tilpasning til operasjonelle forhold. Det vil innebære iterative innkjørings- og tilpasningsaktiviteter.

Prosjekteier

Norsea Group AS

Teknologileverandører

 • NSG Digital
 • Kongsberg Digital
 • Telia
 • Tata Telekom

Teknologisk innovasjon

 • Bedre kapasitetsutnyttelse på land og sjø
 • Maskinøæring og kunstigintelligens for ruteoptimalisering
 • Helhetlig digitalisering og samhandling i logistikk

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet skal bevise at samhandling og informasjonsdeling øker effektiviteten i vareflyten i denne bransjen og minimerer miljøutslipp og kostnader
 • Kongsberg Digital har et PhD team som vil publisere eventuelle funn fra dette prosjektet.
 • Data vil tilgjengeliggjøres gjennom Kognifais offentlige økosystem for denne type teknologi.

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er en førstegangsimplementering i Norge med et globalt spredningspotensial.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien må piloteres og ferdigstilles på strategisk utvalgte baser operert av Norsea Group
 • Pilotprosjekt vil effektivisere spredning gjennom forenkling av implementeringsprosessen ved andre baser