Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ny fyrkjele for forbrenning av avfall og naturgass - 2019

Dynea produserer i dag damp på 5 ulike kjeler i fyrhuset. To kjeler brenner både avfall i form av avgass fra formalinfabrikken og metanolholdig destillat. To kjeler brenner naturgass og en kjele går på el. Gjennomsnittlig energiforbruk til dampproduksjon i fyrhuset de siste tre årene har vært 108 GWh per år. Dampen leveres til 4 ulike selskaper basert på kostdelingsprinsipp. Allnex som største kunde utnytter ca 75% av dampen. Forbruket varierer raskt som følge av mange batchprosesser. Dette skaper utfordringer både med hensyn til leveringspresisjon, energivirkningsgrad og utnyttelse av de interne energistrømmene fra avfall. Den hydrogenrike avgassen fra formalinfabrikken er en viktig intern energikilde for Dynea. Rundt 50% utnyttes til oppvarming av tørkeluft i pulverfabrikken, resten utnyttes til dampproduksjon i fyrhuset. Vi har ingen mulighet til å lagre avgassen. I perioder med lav dampetterspørsel, kombinert med stopp i pulverfabrikken, klarer vi ikke å utnytte avgassen med dagens løsninger. Periodene med lavt forbruk vil øke ettersom vi avdekker svinn og legger om til oppvarming av bygg med intern fjernvarme. Utnyttelsesgraden f.o.m april 2017 til juni 2018 har vært 98%. Vi har felles lagertank for metanolholdig destillat fra to ulike prosesser. Dagens brennerløsning gir kun fast fødemengde inn til brenner. Virkningsgraden på kjelene som forbrenner avfall er i dag 88%. Forbrenning av avfallsstrømmene har prioritet i fyrhuset. Dernest settes prioriteten mellom elkjelen og naturgasskjelene per time avhengig av pris. Naturgasskjelen får ofte lavest prioritet og får oppgaven med å produsere topplasten. Det vil si at kjelene ofte står varme uten å levere damp. Kjelene varmes i dag opp ved å fyre naturgass og gjennomsnittlig virkningsgrad de 3 siste årene var kun 78%. Dynea ønsker i dette prosjektet å investere i en ny kjele for forbrenning av avfall som kan erstatte dagens to små eldre kjeler med dårlige reguleringsmuligheter. Den nye kjelen skal ha en brennerfunksjonalitet som tillater regulering av både metanolholdig destillat og formalinavgass. Ekstra kapasitet på kjelen ved lav avfallslast skal utnyttes med et tredje brensel. I første rekke naturgass, men med mulighet til å endre til biogass i fremtiden. Det planlagt prosjektet vil • Øke virkningsgraden for forbrenning av formalinavgass og metanolholdig destillat • Øke utnyttelsesgraden av formalinavgassen • Øke virkningsgraden for forbrenning av naturgass • Redusere sårbarhet for økte energipriser og øke leveringspresisjon • Gi oss kunnskap som vil redusere pris på enhet til forbrenning av formalinavgass og dampproduksjon ved teknologisalg til eksterne formalinfabrikker Hovedutfordringen i prosjektet blir å velge riktig utstyr og reguleringsstrategi for å gi oss den fleksibiliteten vi har behov for, samtidig som vi til enhver tid tilfredsstiller krav til utslipp.

Prosjekteier

DYNEA AS