Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Powerhouse Brattørkaia

Dette sammendraget omhandler BI sitt nye undervisningsbygg på Brattørkaia, med oppvarmet bruksareal på 8.276 m2 og Powerhouse Brattørkaia med et oppvarmet bruksareal på 14.291 m2. Byggingen av Powerhouse Brattørkaia startet mail 2017, og innflyttingen startet april 2019. Med unntak av et begrenset areal i plan 1, er bygget nå utleid og satt i full drift. Den offisielle driftsperioden ble startet 1 september. Byggingen av BI-bygget startet desember 2016, og bygget ble overlevert i forkant av sommeren 2018. Hovedmålet for Enova-prosjektet er at byggene totalt genererer mer fornybar energi enn driftsenergi eksklusive brukerutstyr, og dermed kan defineres som plussenergibygg. Det betyr at byggene over året må utnytte fornybare energikilder på tomten til å produsere mer enn all energi som benyttes til belysning, oppvarming, ventilasjon og kjøling. Det spesifikke målet for Powerhouse Brattørkaia er at bygget skal tilfredsstille Powerhouse-målsetningen, som også inkluderer produksjon og transport av materialer, bygging og avhending. Det innebærer at bygget gjennom livsløpet må generere mer fornybar energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget Regnskapet for bundet energi for Powerhouse Brattørkaia er på totalt 43,6 kWh/m2/år primærenergi, som tilsvarer 18,0 kWh/m2/år med strøm. Balansen viser dermed at bundet energi i forbindelse med bygging, materialproduksjon, transport og avhending overgår driftsenergien gjennom livsløpet. Dette til tross for at det er gjennomført mange- og effektive tiltak for å redusere bundet energi til et minimum. Årsaken er at driftsenergien er beregnet til kun 15,5 kWh/m2/år (eks. brukerutstyr), mot normalt 120-130 kWh/m2/år for et typisk nytt kontorbygg bygget i henhold til minimumskravene i teknisk forskrift. Dette tilsvarer en reduksjon på i størrelsesorden 87-88 %. Solcelleanlegget ble satt delvis i drift i mars, og full drift fra ca. 10 april. Per 31. oktober har anlegget totalt produsert 480.000 kWh, som er i overkant av 20.000 kWh over budsjett. I tillegg til energireduksjon, innebærer Powerhouse-konseptet også en nesten like stor reduksjon i maksimal effekt. Beregnet maksimalt effektuttak ligger på rundt 160 kW, mot normalt 5-600 kW. Det betyr at effektreduksjonen er på rundt 70 % sammenlignet med et tilsvarende nytt kontorbygg som akkurat tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift. BI bygget ble satt i drift høsten 2018, men ble forsynt med fjernvarme gjennom vinteren. Etter at varmepumpen i Powerhouse Brattørkaia ble satt i full drift etter sommeren 2019, har det praktisk talt ikke vært brukt fjernvarme ettersom den dekker behovet til både BI-bygget og Powerhouse. Foreløpig analyse av totalforbruket i BI bygget fra januar 2019 ser det ut til å bli noe lavere enn beregnet, med et totalforbruk på ca. 40 kWh/m2/år. Dette er ca. 75 % lavere enn et typisk nytt høyskolebygg bygget i henhold til minimumskravene i teknisk forskrift, som normalt vil ha et vi

Prosjekteier

ENTRA ASA

Powerhouse Brattørkaia. Illustrasjon: MIR arkitekter.

Powerhouse Brattørkaia. Illustrasjon: Snøhetta.