Produksjon av fornybar energi og klimavennlig biokull fra avfallsbaserte råvarer

Et tørke- og pyrolyseanlegg som etableres i forbindelse med to forskningsprosjekter hos Lindum, skal oppgraderes til et fullskala industrianlegg ved å installere en ny utviklet dampkjele som utnytter pyrolysegassen til produksjon av damp og ved å etablere automatiske innmatingsløsninger til et tørke- og pyrolyseenhet som sikrer kontinuerlig behandling av biologiske avfallsfraksjoner.

Prosjekteier

Lindum AS

Teknologileverandører

 • Lindum
 • Scanship/VOW
 • Jarotech

Teknologisk innovasjon

 • Direkte bruk av pyrolysegass til energiproduksjon reduserer kostnader og øker energieffektivitet
 • Anlegget utnytter energi i avfall og reduserer klimagassutslipp gjennom økt karbonlagring i jord
 • Prosjektet verifiserer mikrobølgebasert pyrolyse i industriell skala med utnyttelse av alle produkte

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegget inkl. dampkjele som utnytter pyrolysegassen gir unik innsikt i tekniske, økonomiske, miljø- og energimessige aspekter ved kontinuerlig drift av et pyrolyseanlegg som bruker avfall. Innsikten blir delt i relevante fora i avfalls- og industribransjen og med myndigheter.
 • Minst 3 forskningsprosjekter som involverer Sintef, NGI og flere industripartnere bidrar til å optimalisere og dokumentere driftsforholdene i anlegget mht. energieffektivitet, miljøutslipp og produktkvalitet

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er 1. implementering av varmepumpestyrt tørkeanlegg, mikrobølgebasert pyrolyseanlegg og dampkjele for kontinuerlig drift

Videre utvikling og videre spredning

 • Dampkjelen kan brukes på flere titalls pyrolyseanlegg som varmes opp elektrisk i dag og som fakler pyrolysegassen. Klimaforpliktelsene Norge og andre land har inngått tilsier at produksjon av biokull vil øke relativt raskt nasjonalt og internasjonalt. Dampkjelen som testes i dette prosjektet vil kunne utnyttes i mange nye anlegg (>75) på land og på cruiseship.
 • Produksjonslinjen som testes ut i dette prosjektet kan videreutvikles til å produsere biokull for nye industrielle anvendelser og til å behandle nye avfallsfraksjoner. Det er et potensiale for 15 enheter i Norge og 75 enheter i Europa