Storskala demonstrasjon av fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett

Prosjektet vil demonstrere reelle og kostnadseffektive alternativer til konvensjonelle investeringer og reinvesteringer i elnettet, enten ved å identifisere og utnytte eksisterende fleksibilitet eller å tilføre høyere grad av fleksibilitet i flaskehalsområder. I prosjektet vil nye teknologier og digitale løsninger i nettet bli verifisert og inngå i en verktøykasse som i ettertid kan benyttes til kost/nytteberegninger av alternative tiltak i nettet. I prosjektet skal det etableres 4 demonstratorer; 1. Automatisk spenningsregulering i fordelingstransformatorer i kombinasjon med AMS data. 2. Nett-tilknyttede batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i svake distribusjonsnett. 3. Nett-tilknyttede batterier i kombinasjon med bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet. 4. Avanserte "self-healing" løsninger i distribusjonsnett. Istedenfor bruk av standardløsninger for utvidelse av nett, som utskiftning og økte kabeldimensjoner vil prosjektet demonstrere ulike løsninger som alene og samlet sett vil tilgjengeliggjøre fleksibilitet og redusere behovet for nettutbygging.

Prosjekteier

The Norwegian Smartgrid Centre

Teknologileverandører

 • The Norwegian Smartgrid Centre (Smartgridsenteret)
 • Hafslund Nett AS
 • NTE Nett AS
 • Eidisiva Nett AS
 • BKK Nett AS
 • Epos Consulting
 • NTNU
 • Agder Energ Nett AS
 • Norgesnett AS
 • Skagerak Nett AS

Teknologisk innovasjon

 • 1. Automatisk spenningsregulering i fordelingstransformatorer i kombinasjon med AMS data
 • 2. Nett-tilknyttede batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i svake distribusjonsnett
 • 3. Nett-tilknyttede batterier i kombinasjon med bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet
 • 4. Avanserte "self-healing" løsninger i distribusjonsnett

Kompetanseutvikling

 • Verfisere nytteverdiene av de nye smartgrid-løsningene
 • Estimere skala-effekter for distribusjonsnettet i Norge
 • Metodikk for teknisk-økonomisk analyse knyttet til smartgrid-løsninger
 • Standarder og økt bestillerkompetanse som sikre interoperabilitet og kostnadsreduksjoner for smart-grid løsninger
 • Økt kompetanse på bruk av use case for logisk sammenstilling av flere smartgrid-løsninger innenfor et større forsyningsområde

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er 1. gangs implementering av fire sett smartgrid-løsninger. Noen enkelt-teknologier er testet tidligere som f.eks. batterier i nettstrukturen, men ikke med samme formål og i den tekniske kombinasjon med andre del-systemer som her.

Videre utvikling og videre spredning

 • Smartgrid-løsininger med verifisert funksjon og kost-nytteverdi gjennom dette prosjektet vil få sin videreutvikling på to måter: 1) Løsningene hver for seg implementeres av deltakende nettselskaper og andre nettselskaper i flere områder i distribusjonsnettet på ulike geografiske lokasjoner. 2) Alle løsningene implementeres innenfor et større forsyningsområde hvor den integrerte virkningen verifiseres fullt ut.