Storskala uttesting av forbrukerfleksibilitet som en ressurs for effektiv utnyttelse av eksisterende strømnett

Prosjektet omfatter tiltak knyttet til forbrukerfleksibilitet i Vestfold og skal demonstrere hvordan fleksible ressurser hos ulike typer kunder påvirker kraftsystemet. Ved koordinering av fleksibilitet på tvers av ulike kunder og energibærere, kan det realiseres ressurser for kraftnettet som igjen bidrar til lokale nytteverdier. Tiltak innenfor et begrenset nettområde/nabolag, såkalt mikroenergisystem, skal utvikles og utnyttes som en fleksibel ressurs. Demonstrasjon og test av samspill mellom ulike fleksible ressurser bidrar til styrket forsyningssikkerhet gjennom demonstrasjon av ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller. Prosjektet fokuserer på både implisitt og eksplisitt fleksibilitet, hvor implisitt fleksibilitet er prisrespons i forbruket ved kostnadsreflekterende tariffer og eksplisitt fleksibilitet er aktivering av fleksibilitet ved ekstern styring ut fra nettrelaterte behov. Nett- og kundenytte relateres til kostnadseffektiv utnyttelse av nettet der investeringer i økt kapasitet, som følge av forbruksutvikling eller kostnader ved nye tilknytninger, kan reduseres. Følgende case inngår i prosjektet: 1. Styring av fleksibelt forbruk hos husholdninger (Boliger/småhus med styresystem og elbil), bruk av visualiseringsløsninger. 2. Styring av laster i næringsbygg med SD-anlegg 3. Styring av elbilladning i et større parkeringsanlegg 4. Koordinert styring av flere laster i et nabolag/nettområde slik at nettbelastningen jevnes ut Demonstrasjonsprosjektet er planlagt med en varighet på litt over 3,5 år, med oppstart 1. mars 2019 og avslutning 1. september 2022. Fokus vil være på å installere styringsteknologi hos husholdningskunder før innføring av effekttariffer i 2021. Evaluering av demonstrasjonsprosjektet skjer i midten av 2022. En viktig del av prosjektet er analysegrunnlaget, dvs. omfang av representative kunder og styrbare ressurser, og målt respons på styringssignaler for å fremskaffe en bred erfaring med ulike fleksible ressurser i en helhetsbetraktning.

Prosjekteier

Skagerak Nett AS

Teknologileverandører

 • Skagerak Nett AS
 • SINTEF Energi AS
 • Horten Kommune
 • Vestfold Fylkeskommune
 • Aidon
 • Format Eiendom

Teknologisk innovasjon

 • Realisering av fleksibilitet som et alternativ til nettinvestering
 • Koordinering av fleksibilitet på tvers av ulike kunder og energibærere
 • Effektutjevning av forbruk
 • Økt utnyttelse eksisterende nett

Kompetanseutvikling

 • Økt kompetanse om fleksibilitet i kraftsystemet - for aktører som er direkte og indirekte involvert i demonstrasjonsprosjektet.

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet skal ta i bruk eksisterende teknologi for styring av forbruk. Det vil bli behov for systemtilpasninger som muliggjør koordinert styring for flere kunder innad i et nettområde.

Videre utvikling og videre spredning

 • Basert på resultater kan teknologien videreutvikles til ytterligere bruk av fleksibilitet som en ressurs i kraftsystemet. Det kan være aktuelt å få ytterligere koordinering mellom flere typer fleksible ressurser i et nettområde.