Varmesentral med energilager for gatevarme i Asker

Wessel Energi AS planlegger å etablere et nytt og innovativt varmeproduksjonssystem i Asker sentrum. Det søkes om støtte til etablering av et innovativt brønnsystem som vil levere lavtemperatur varme og kjølekapasitet til fire store sluttbrukere. Varmen fordeles til tre eiendommer (ca 20.000 m2) og gatevarme (25.000 m2). Anlegget får en spisslastkapasitet på 13,5 MW og forutsettes å kunne levere 3 MW varme i lengre perioder. I alt skal anlegget levere ca 7 GWh lavtemperert varme årlig. Framtidig utvidelse til Føyka-Elvely kan bli aktuelt, siden området ligger bare 100 meter fra Wesselgården og skal bygges ut med 120.000 m2 bygningsflate. Energibrønnene etableres i tilknytning til byggingen av Wesselkvartalet, som planlegges ferdigstilt våren 2020. Asker kommune er samarbeidspartner i prosjektet og kommunen har som mål å fase ut en oljekjele (7 MW) og elkjele (6 MW) og kjøpe lokalt produsert geovarme for å holde sentrum snø- og isfritt og gjøre området attraktivt for næringsdrivende og alle som besøker sentrum. Kort om systemet: 1. Levere et effektbehov for oppvarming på 13,5 MW fra tre varmelagre ved å forflytte varme, varmeveksling og varmepumpe for magasinering av 50 GrdC vann. 2. Erstatte dagens bruk av oljekjeler, idag ca 8 MW. 3. Utnytte fjellets naturlige vanngjennomstrømning og oppsprekking av brønnveggene. 4. Sesonglagring av varme fra gatevarmelanlegget og kjølevarme fra næringsbygg.

Prosjekteier

Wessel Energi AS

Teknologileverandører

 • Ruden AS
 • Bosum Borring
 • Wessel energi AS
 • Wesselkvartalet AS
 • SV-Betong AS
 • Asker kommune

Teknologisk innovasjon

 • Styresystem for varmepumper og 3 separate varmelager på forskjellige dyp og temperaturer.
 • Benytte varmeveksler mot varmelager for å levere effekttopp på 13,5 MW og dermed uten å belaste strømnettet
 • Eliminere sekundær varmekilde (Tek krav) ved bruk av varmelager.
 • Oppsprekking av fjell med dobbeltpacker for økt sirkulasjon i varmelager

Kompetanseutvikling

 • Kartlegge nødvendig oppsprekking av fjellet rundt borehullene for å sikre tilstrekkelig vanngjennomstrøning for lading/uthenting av energi fra varmemlagere
 • Kartlegge virkningsgrad/ varmetap til omgivelsene og effekten av isolering
 • Utvikle og prøve ut lade/tømme scenarier for varmelageret
 • Beregne kostnadsoptimal brønngeometri (brønntetthet vs oppsprekking)
 • Kartlegge grunnvannsvektorens påvirkning av varmetap i magasinet og utvikle pumpe-scenarier for å motvirke dette

Realisert spredning av teknologi

 • 2-delt varmelagring i fjell og oppsprekking prøves i Norge og globalt for første gang.. Alle elementene i løsningen løsningen er kommersielt tilgjengelig men aldri satt sammen på denne måten. Styringssystem må spesialutvikles.

Videre utvikling og videre spredning

 • Det vil i de første driftsårene gjøres omfattende målinger i hele reservoaret. Det vil eksprementeres med forskejllige tempraturer i de forskejllige varmelagrene for å optimalieres COP på varmepumpene. Måling av varmetap fra varmelagere. Varmetap pga grunnvannstrøming. Denne teknologien kan hvis dette fungeres benyttes på mange varmepumpe/energianlegg som bygges idag. Denne kunnskapen vil benyttes for kostndsoptimaisering av av nye energianlegg. Ruden AS har flere