Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Videreutvikling av energianlegg med CO2 som arbeidsmedium

TINE Meieriet Selbu ligger i Selbu kommune i Sør-Trøndelag og eies av TINE SA. Meieriet driver produksjon av blåmuggostene Selbu Blå, Norzola, Fryd Royal Blue og Normanna, samt salatostene Kybos, ternet Jarlsberg® i marinade og ternet Normanna i marinade. Anlegget produserer noe over 700 tonn pr år. Antall ansatte på anlegget er 26. Prosjektet er et energieffektiviseringsprosjekt. Produksjon av meieriprodukter krever mye energi til oppvarming og nedkjøling. Etter at melka har vært gjennom osteproduksjonens ulike stadier, sitter vi igjen med et overskudd av varme. Denne termiske energien vil vi utnytte ved økt bruk av varmeveksling, energilagring og varmepumpe. Meieriet har to separate kuldeanlegg, ett for kjølelager og ett for isvannkjøling. Ved inngangen av 2018 hadde begge anleggene ammoniakk (NH3) som arbeidsmedium. Kuldeanleggene produserer store energimengder som før gjennomføringen av dette prosjektet ble dumpet. På grunn av alder og sikkerhet måtte det gamle NH3-anlegget for isvannkjøling erstattes. Da ammoniakkanleggene ikke kan levere den høye vanntemperaturen meieriet er avhengig av, måtte vi tenke nytt med hensyn til å utnyttet all energi som kuldeanleggene leverer. Med basis i driftserfaringer ved Rørosmeieriet valgte vi CO2-anlegg til erstatning for gammelt NH3-anlegg for kjøling av isvann. Dette anlegget er en videreføring og videreutvikling av CO2-kuldeanlegget på Rørosmeieriet. Vi har installert 2 stk CO2-anlegg som hver dekker 50 % av det største isvannskjølebehovet. CO2-anleggene skal primært produsere isvann til kjøling av osteproduksjonsprosessene samt kjøling av modningslager. Anleggene ble montert og igangkjørt i juni 2018. Vi vil også utnytte energien fra NH3-anlegget for kjølelager som energigiver til CO2-anleggene når vi får koblet til flere varmemottagere. Vi har gjennomført 4 tiltak, og målinger gjennomført i oktober 18 viser at disse tiltakene tilsammen har et sparepotensiale på 465 000 kWh pr år. Gjennomføringen av dette prosjektet har lagt grunnlaget for videre planer om bruk av propanvarmepumpe for oppvarming av bygg, utnytte energien i gråvannet fra CIP-stasjonene og ikke minst forbedre anleggets styring slik at samspillet mellom de enkelte varmevekslere i CO2-anleggene blir mer effektivt. For å slippe å utvidet akkumuleringsvolum på varm og kald side, vil vi også arbeide med å jevne ut produksjonstoppene bedre over døgnet og uka. Dette er et omfattende tiltak som krever implementering av hele meieriorganisasjonen. I TINE-systemet har dette prosjektet stor interesse. Mange meierier har et overskudd av energi fra kuldeanleggene som dumpes, og samtidig store behov for varmtvann i temperaturområdet 60 – 90oC. Dette blir derfor også et referanseanlegg for TINE, og teknologien kan anvendes på flere anlegg. Også innen øvrig næringsmiddelindustri og annen industri er denne teknologien meget aktuell.

Prosjekteier

TINE SA