Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål for "Energirådgivning"

En energirådgiver skal ha god kompetanse på byggfaglige utfordringer. Og skal i samarbeid med dere sette sammen gode tiltak for en helhetlig energioppgradering. En energirådgiver er typisk er byggmester, tømmermester, bygningsingeniør eller arkitekt. Energirådgiveren skal være ansatt i et registrert firma med byggfaglig virksomhet. Det er også åpnet for at en utdannet tømrer kan være energirådgiver. Da stilles det i tillegg krav til gjennomført kurs for energieffektivisering i boliger. Det er ingen egen godkjenningsordning for energirådgivere. Og det er kompetansekravene en finner i kriterier (PDF) som må tilfredsstilles for å få tilskudd.

Du finner en oversikt over kvalifiserte energirådgivere i rådgiverregisteret på Enovas webside. Enovas rådgiverregister er opprettet for å gi kvalifiserte energirådgivere mulighet til å markedsføre seg. Energirådgivere som har på plass etterspurt kompetanse kan be om oppføring i registeret. Dette er en frivillig ordning og det er ikke krav til at energirådgiver som benyttes skal være oppført i rådgiverregisteret. Men rådgiveren må tilfredsstille kompetansekravene for at du kan få støtte. Husk at disse rådgiverne opptrer på egne vegne og ikke som rådgiver for Enova.  

Det kan være energirådgivere i nærområdet ditt som ikke er oppgitt i registrert. En lokal byggmester, tømrermester eller bygningsingeniør ansatt i et registrert firma med byggfaglig virksomhet vil være godkjent som energirådgiver. Energirådgiver må tilfredsstille et av kravnivåene som det er henvist til i kriteriene (kolonne lengst til høyre)

Du får ikke støtte til energirådgiving etter at du har startet med oppgraderingsjobben. Dette er fordi vi ønsker at du skal kartlegge tilstanden på boligen før du begynner med oppgraderingen, og få utarbeidet en faglig god plan med tiltak som blant annet vil redusere energibruken. Enova vil derfor støtte deg som benytter energirådgiver fra start av, og på den måten sikre at du får gode faglige råd med i prosessen. Det gis derfor ikke støtte til å dokumentere før-tilstand på boligen etter at du har påbegynt oppgradering eller etter at tiltak er gjennomført.

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning. For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier som alle må oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Dette vil på sikt bidra til å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.

Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, fordi Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket, og det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være et krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. Når du går til søknadssenteret på et aktuelt tiltak så vil du også se en oversikt over hva som skal vedlegges i søknad.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

For at Enova skal kunne gi deg pengene du har krav på må du dokumentere at du som juridisk eier har betalt for tiltaket.  Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjons- og arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, merverdiavgift skal være spesifisert og leverandøren skal være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato. 

Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Hvordan blir støtten utbetalt?

Du kan få støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden, eller som en del av skatteoppgjøret. 

Jeg ønsker å få utbetalt støtte via skatteoppgjøret. Når får jeg pengene?

Ved utbetaling via skatteoppgjøret så vil støtten bli avregnet mot skatteoppgjøret det året saken bli vedtatt, og utbetalt året etter.

Jeg har fått beskjed om at jeg får penger tilbake via skatt, men jeg ønsker å endre til kontonummer. Kan jeg endre dette?

Nei, etter at vedtak er gjennomført, så er det dessverre ikke mulig å endre utbetalingsmåte.

Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag. Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut, og må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så er fristen for å be om ny vurdering gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker etter at vedtak om avslaget ble gitt. 

Enova Svarer