Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål til "Oppgradering av bygningskroppen"

Enova støtter helhetlig oppgradering. I de fleste tilfellene betyr dette: Etterisolering av ytterkonstruksjoner som yttervegger og tak, bedre/ny vindtetting og nye vinduer/dører. I tillegg normalt også balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Det er boligens totale energistandard etter oppgradering som avgjør om energikravene er tilfredsstilt og om oppgraderingen er berettiget støtte. 

Nei. Støtten er forbeholdt helhetlig oppgradering av én bygningskropp. Flere boenheter i bygninger med felles bygningsnummer kan derfor ikke enkeltvis søke støtte til oppgradering. Dette regnes som oppgradering av én bygningskropp. Eksempel på dette er horisontaldelt tomannsbolig og/eller firemannsbolig, og enebolig med sokkel-/hybelleilighet. I slike tilfeller gis det kun støtte til én oppgradering som omfatter hele bygningskroppen. Søknad må registreres av en av boligeierne, og støtten må da fordeles mellom boligeiere i etterkant. Fakturadokumentasjonen som vedlegges søknad må være adressert til den som står som søker.  

Du må ha en energiberegning for å kunne dokumentere boligens energitilstand før og etter oppgradering. Energiberegningen dokumenterer boligenes energistandard etter oppgradering, og viser om Enovas energikrav (tekniske kriterier) er tilfredsstilt og er et godt verktøy for å måle forbedringene som er gjort.

Energirådgiveren kan bruke energiberegningesverktøyet i Enovamodulen i Energimerkesystemet, eller et annet validert beregningsverktøy, som for eksempel SIMIEN eller TEK-sjekk Energi. Ved bruk av andre energiberegningsverktøy enn Energimerkesystemet må energirådgiveren legge ved et oppsummeringsskjema, der det tydelig står hva slags energimerke og -nivå oppgraderingen har oppnådd. 

Du må bruke et godkjent bygg-/snekker-/tømrerfirma på hoveddelen av arbeidet. Selv om du som privatpersonen har god kompetanse innenfor bygg, er det et krav om at du bruker et profesjonelt firma. Har du selv et firma og bruker dette,  skal arbeidskostnadene faktureres gjennom firmaet. Denne dokumentasjonen må legges ved søknaden. Enova vil godta at det avtales noe egeninnsats med utførende byggefirma. Eksempel på egeninnsats kan være rivearbeider, innvendige kledninger, listverk og montering av innredninger (bad, kjøkken, garderobe). Arbeider på ytterkonstruksjoner inkl. isolering, tetteløsninger (vindsperre/dampsperre), vinduer/dører og utvendige kledninger skal utføres av godkjent byggefirma.   

Utførende byggefirma skal tilfredsstille et av følgende kompetansekrav. 

1) Sentral godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonen utførende for tømrerarbeid, montering av trekonstruksjoner eller tilsvarende.

2) Utførende er tømrermester eller byggmester.

Kostnadsoppstilling skal innbefatte alle kostnader som omfatter oppgradering av bygningskroppen. Dette vil være løsninger for ytterkonstruksjon, som isolasjonsløsninger, isolering, vindtetting, dampsperre, vinduer/dører og alle ytterkledninger. Arbeidskostnader skal tas med. Kostnader for elektriker, rørlegger, malerarbeider, innvendige innredninger (bad, kjøkken, garderobe ol.), ventilasjon og varmeanlegg skal IKKE tas med i kostnadsoppstilling. Kostnader relatert til andre tiltak Enova gir støtte til kan heller ikke inngå i grunnlaget for støtte.

Nei. Innebærer oppgraderingsprosjektet tilbygg/påbygg må disse kostnadene trekkes ut av kostnadsgrunnlaget ved søknad om tilskudd. 

Nei, du må legge ved fakturadokumentasjon på alle relevante kostnader i oppgraderingen. Dette er isolasjon og tetting av tak og yttervegger, nye vinduer og dører, og lignende, inkludert arbeidskostnader. Det skal ikke tas med kostnader for tilbygg/påbygg, rørlegger, elektriker og innvendige innredninger (kjøkken, bad, garderobe etc.). Har du lagt inn balansert ventilasjon eller andre tiltak må du levere egen søknad på dette under dette tiltaket.

Nei, all fakturadokumentasjon skal være datert innenfor de siste 24 månedene før søknadsdato. Du kan derfor ikke søke selv om sluttfaktura er innenfor denne grensen. Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 24 månedene før søknadsdato. 

Ja, materialkostnader som har gått gjennom byggefirmaet skal legges ved. Denne typen fakturadokumentasjon er oftest adressert til entreprenøren og skal legges ved som underbilag til hovedfaktura fra entreprenør. Husk at slike underbilag, som ikke er utstedt til deg som boligeier, ikke skal legges inn som en egen kostnad, men som en del av hovedfaktura fra entreprenør til deg som tiltakshaver.

En energirådgiver skal ha god kompetanse på byggfaglige utfordringer. Og skal i samarbeid med dere sette sammen gode tiltak for en helhetlig energioppgradering. En energirådgiver er typisk er byggmester, tømmermester, bygningsingeniør eller arkitekt. Du kan også søke etter energirådgivere her. Enovas rådgiverregister er opprettet for å gi kvalifiserte energirådgivere mulighet til å markedsføre seg. Det er ikke krav om at energirådgiver som benyttes må være oppført i registeret. Det er kompetansekravene listet opp i kriterier som avgjør om en kan påta seg oppgaven som energirådgiver. Det er ikke nødvendig med annen godkjenning fra Enova. Dersom firmaet som skal utføre oppgraderingsjobben har en ansatt som tilfredsstiller kompetansekravene så kan de utføre energirådgiving i prosjektet.

Dersom energirådgiver har registrert både energiberegning i energimerkesystemet (EMS) så trenger du ikke gjøre mer med dette. Enova har tilgang til energiberegning og energiattest registert i EMS. Dersom energirådgiver har benyttet andre beregningsprogram(f.eks. Simien eller TEK-sjekk) så skal simuleringen som viser at energikravene (tekniske kriterier) er tilfredsstilt vedlegges i søknaden. I tillegg skal oppsummeringsskjemaet som energirådgiver skal fylle ut og signere vedlegges.  Ved bruk av andre beregningsprogram enn EMS skal energirådgiver opprette ny energiattest i EMS etter oppgradering og denne må være offisiell i EMS. Rådgiveren krysser av for dette i oppsummeringsskjemaet.

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning. For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier som alle må oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Dette vil på sikt bidra til å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.

Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, fordi Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket, og det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være et krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. Når du går til søknadssenteret på et aktuelt tiltak så vil du også se en oversikt over hva som skal vedlegges i søknad.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

For at Enova skal kunne gi deg pengene du har krav på må du dokumentere at du som juridisk eier har betalt for tiltaket.  Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjons- og arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, merverdiavgift skal være spesifisert og leverandøren skal være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato. 

Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Hvordan blir støtten utbetalt?

Du kan få støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden, eller som en del av skatteoppgjøret. 

Jeg ønsker å få utbetalt støtte via skatteoppgjøret. Når får jeg pengene?

Ved utbetaling via skatteoppgjøret så vil støtten bli avregnet mot skatteoppgjøret det året saken bli vedtatt, og utbetalt året etter.

Jeg har fått beskjed om at jeg får penger tilbake via skatt, men jeg ønsker å endre til kontonummer. Kan jeg endre dette?

Nei, etter at vedtak er gjennomført, så er det dessverre ikke mulig å endre utbetalingsmåte.

Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag. Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut, og må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så er fristen for å be om ny vurdering gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker etter at vedtak om avslaget ble gitt. 

Enova Svarer