Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål til "Solcelleanlegg"

Nei, anlegget må være tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale. 

Plusskundeavtale er en tilknytnings- og nettleieavtale med ditt nettselskap. Du må også ha en plusskundeavtale med din strømleverandør for at du skal få betalt for strømmen du produserer og ikke bruker selv. Ikke alle strømleverandører har avtaler for plusskunder. Hør med din strømleverandør om de har plusskundeavtaler, dersom de ikke har det må du se om du finner en annen strømleverandør som kan kjøpe den strømmen du produserer og ikke får brukt selv.

Ja. Du kan få støtte for anlegg som kombinerer flere teknologier, og disse er støtteberettigede tiltak. Da må du splitte/dele kostnadene for anlegget mellom tiltakene det søkes støtte på. Husk også at kriteriene for hvert enkelt tiltak må være oppfylt for å oppnå støtte.

Ja. Du kan få støtte for anlegg som er kjøpt fra utlandet. Men det er viktig å være oppmerksom på følgende når du kjøper anlegg fra utlandet: 

Solcellepaneler kjøpt utenfor Norge er ikke nødvendigvis testet i norsk klima. Panelene må tåle regn, vind, kulde og den snømengden der du bor. 

I tillegg bør du sjekke CE-merke, virkningsgrad (Wp/m2), beregnet levetid samt garanti.  Solceller skal monteres/kobles opp av fagfolk. For å levere strøm til nettet og videre inn i huset må solcellene kobles opp mot en inverter. Inverteren må tilfredsstille norske krav.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bestemt at elektroinstallasjonsarbeid på et solcelleanlegg skal utgjøres av en registrert elinstallatør. Det betyr at firmaet som gjør elektroarbeidet og melder inn plusskundetilkoblingen skal være registrert i elvirksomhetsregisteret.

Nei. Det er kun mulig å motta støtte på ett produksjonsanlegg.

Nei, Enova støtter ikke utvidelse av eksisterende anlegg. Anlegget må være nyetablert i din bolig for å få støtte.

Sammen med resten av både de eksisterende og nye tiltakene Enova nå støtter, vil dette tiltaket ha stor betydning for energibruken i husholdningene. Når det gjelder solcelleanlegg er det flere ting som påvirker hvor mye en kan spare og hvor lønnsomt det er, som f.eks. hvor mye sol det er, hvor mye av solen du selv greier å bruke, strømpris, boligens beliggenhet, takvinkel, størrelsen og effekten på anlegget mv. Generelt kan vi si at det er mest lønnsomt når du kan bruke mest mulig av strømmen du produserer selv.

Vi anbefaler å ta kontakt med minst to ulike leverandører for tilbud på selve anlegget inkl montering/installasjon. 

Den strømmen som ikke husholdningen selv bruker kan selges tilbake til strømnettet og gir også inntekter. Vilkår rundt dette avtales gjennom plusskundeavtaler. Her finnes det flere modeller og ordninger, så vi anbefaler at du undersøker og vurderer hvilken løsning som passer best for deg.

Per i dag er ressursene som benyttes i produksjon av batterier begrenset, og det er viktig å sørge for at batterier brukes der de kan bidra til (direkte) reduserte klimagassutslipp. Enova har derfor så langt valgt å prioritere transportsektoren og elektrifisering av denne.

Egen solcelleproduksjon på taket, strømforbruk som styres automatisk etter strømprisen og nye elektriske kjøretøy i garasjen er veien mot 2050.  

Å installere smartstyring sammen med solceller gjør at man får størst mulig verdi ut av solenergien som produseres. 

Når et solcelleanlegg monteres, blir dette koblet på nett. Om du bruker en app med smart(hus)teknologi kan du eller automatikken styre forbruket av energi slik at det blir mest lønnsomt for deg. 

Om elbilen ikke er hjemme kan det være lurt å bruke strømmen til å f.eks. å varme opp vannet i varmtvannstanken eller varmegulvet i stedet for å selge strømmen. 

Ulike leverandører har forskjellige tilbud til deg som produserer mer strøm enn du greier å bruke opp. Noen tilbyr deg en fast pris per produsert kWh mens andre har en bankløsning der du selv kan velge når du ønsker å ta ut strømmen du har produsert.

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger.  For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier. Disse kriteriene må alle oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, da Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket. Det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være  krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. En oversikt over hva som skal vedlegges i en søknad, finner du på søknadssenteret inne på det aktuelle tiltaket.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

Det er viktig at du som juridisk eier kan dokumentere at du har betalt for tiltaket. Hvis ikke kan ikke Enova overføre pengene du har krav på. Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjon- og  arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, og merverdiavgift skal være spesifisert. I tillegg skal leverandøren være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato. 

Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Hvordan blir støtten utbetalt?

Du får støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden. 

Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering. Dette gjelder for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag.  Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut. Å be om ny vurdering må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen. 

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så har fristen gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker. Disse 3 ukene regnes fra da avslaget ble gitt.

Enovatilskuddet er en støtteordning med mål om enkel, rask og effektiv søknadsprosess og saksbehandling til det beste for søker. Ordningen er heldigitalisert og har blant annet automatisert saksbehandling. Det er derfor ikke anledning til å søke støtte med papirskjema

Enova Svarer