Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål til "Væske-til-vann varmepumpe"

Nei. Du kan ikke få støtte til utskifting av gammel varmepumpe. Dette gjelder også hvis du ikke har mottatt støtte tidligere. 

Enova kan dessverre ikke gå inn på enkeltsaker der produkter eller løsninger ikke fungerer som forventet. Enova gir generelle råd og veiledning rundt energibruk og varmeløsninger. Dersom du ikke finner en løsning sammen med leverandøren, kan du kontakte rådgivere med kompetanse på varmepumper og vannbårne anlegg.

Nei. Det er kun mulig å få støtte én gang per anlegg. Dersom tiltaket er delt mellom to til fire boligenheter, må søknad sendes samlet fra en felles søker. Det er viktig at felles søker også er mottaker av fakturaen. Felles anlegg i sameier og borettslag med mer enn fire boligenheter kan ikke få støtte gjennom Enovatilskuddet.

Ja, men hvis du kjøper varmepumpe i utlandet, så er det viktig at du sjekker opp et par ting. Blant annet at varmepumper er forskjellige og ikke alle er egnet for kalde strøk i Norge. Den du kjøper må være CE-merket, men vi anbefaler at du bruker litt tid på å finne riktig type. Det du bør vurdere er bla. hvor kaldt det er om vinteren der du bor. Men også størrelsen på boligen din og hvor varmt vil du ha det innendørs. I tillegg er det stor forskjell på støy og mulighet for plassering. Varmepumper som er laget for kjøling (air-conditioning) i sydlige strøk er sjelden godt egnet til oppvarming om vinteren i Norge.

I tillegg til faktura på varmepumpen, må også faktura på betalt mva og toll vedlegges søknaden. Slå sammen fakturaene som et dokument, og skriv inn tollkontorets organisasjonsnummer, fakturanummer og fakturadato. Som fakturabeløp legges totalsummen i norske kroner på alle fakturaene inn.

Ja, du kan få støtte for anlegg som kombinerer flere tiltak. Hvert tiltak må være støtteberettiget og kriteriene per tiltak må være oppfylt. Kostnaden for anlegget må deles mellom tiltakene det søkes støtte på. 

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning. For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier som alle må oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Dette vil på sikt bidra til å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.

Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, fordi Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket, og det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være et krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. Når du går til søknadssenteret på et aktuelt tiltak så vil du også se en oversikt over hva som skal vedlegges i søknad.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

For at Enova skal kunne gi deg pengene du har krav på må du dokumentere at du som juridisk eier har betalt for tiltaket.  Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjons- og arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, merverdiavgift skal være spesifisert og leverandøren skal være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato. 

Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Hvordan blir støtten utbetalt?

Du kan få støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden, eller som en del av skatteoppgjøret. 

Jeg ønsker å få utbetalt støtte via skatteoppgjøret. Når får jeg pengene?

Ved utbetaling via skatteoppgjøret så vil støtten bli avregnet mot skatteoppgjøret det året saken bli vedtatt, og utbetalt året etter.

Jeg har fått beskjed om at jeg får penger tilbake via skatt, men jeg ønsker å endre til kontonummer. Kan jeg endre dette?

Nei, etter at vedtak er gjennomført, så er det dessverre ikke mulig å endre utbetalingsmåte.

Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag. Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut, og må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så er fristen for å be om ny vurdering gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker etter at vedtak om avslaget ble gitt. 

Enova Svarer