Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for støtteprogram "Varmesentraler"

Typiske spørsmål om støtteprogrammet
Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Jeg har fått støtte til varmesentral tidligere, men vil bytte ut til nytt anlegg. Kan jeg få støtte da?

Som hovedregel gir vi støtte kun en gang til varmesentral i samme bygg. Unntaket er dersom det gjennomføres større endringer av bygget, eksempelvis at det bygges ut. Da kan ny støtte vurderes.

Hvem kan få støtte til varmesentral?

For å få støtte må man være juridisk eier av anlegget og registrert i norsk foretaksregister.

Les mer om Foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret)

Hvilke teknologier støttes?

Støtte gis til varmesentraler som benytter flis, briketter, pellets, væske-vann varmepumpe og solfangeranlegg.

Kan vi få støtte hvis vi er omfattet av tilknytningsplikt for fjernvarme?

Nei. Unntaket er hvis fjernvarmeleverandøren har skriftlig bekreftet at de ikke kommer til å bygge ut fjernvarme til det omsøkte bygget innen de neste 10 årene (bekreftelse fra fjernvarmeleverandør må vedlegges søknad).

Hvor mye får jeg i støtte?

Dette varierer ut i fra valg av teknologi, se programkriteriene for nærmere info

Hvorfor må varmepumpen ha energimåler?

Energimåleren viser både hvor mye elektrisitet varmepumpen bruker, og hvor mye varme den leverer. Med måling kan du avdekke om du har fått det produktet du har betalt for, og om det oppstår feil som gjør at den bruker mer energi.

Kan jeg montere energimåler som tilleggsutstyr, eller må det være integrert i måleren?

Dersom varmepumpemodellen ikke har integrert måler kan dette monteres som tilleggsutstyr. Dog er det en fordel om du kjøper en varmepumpe med integrert måler, da dette normalt sett er rimeligere enn å etterinstallere. Dokumentasjon av ettermonteringen kreves ved rapportering.

Hvorfor fikk jeg avslag?

Søknaden har trolig mangler i forhold til Enovas krav. Årsaken til avslaget er beskrevet i avslagsbrevet dere har fått tilsendt.

Hvor finner jeg bygningsnummer til eksisterende bygg som det søkes støtte til?

Dersom du ikke vet bygningsnummeret på bygget det søkes støtte til, så finner du dette på https://www.kartverket.no/eien... (dersom det er et bygg som ikke er ferdigstilt enda, så kreves ikke bygningsnummer).

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Før du søker
Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Under søkeprosessen
Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Etter at søknaden er sendt
Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer