Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål for støtteprogram "Varmesentraler"

Før og gjennom søknadsprosessen

Hvordan vet vi om vi er kvalifisert til støtte?

Programkriteriene spesifiserer hvem som er kvalifisert til støtte.

Finn programkriteriene nederst på denne siden

Vi har fått støtte til varmepumpe tidligere, kan vi få støtte til en ny varmepumpe?

Enova kan kun støtte 1 varmepumpe til samme bygg/område (ved større endringer i bygningsmasse kan Enova foreta en vurdering av ny støtte, da kan den nye/ekstra kapasiteten være støtteberettiget).

Varmesentralen skal stå i en bygning der noe av bygget er privat boligdel, kan vi søke om støtte da?

Ja, så sant privat boligdel ikke utgjør mer enn 25 % av bygningsmassen.

Vi skal finansiere varmesentralen ved leasing, får vi støtte da?

Enova kan kun gi støtte til den som er juridisk eier av varmesentralen.

Kan vi få støtte til varmesentral når det også er gitt støtte til varmesentral gjennom Energitilskuddsordningen for bedrifter?

Nei, når varmesentralen er innmeldt i grunnlaget for støtte fra energitilskuddsordningen kan den ikke støttes gjennom varmesentralprogrammet i tillegg.

Kan vi søke om støtte til varmesentral gjennom både varmesentralprogrammet og støtteprogrammet for energieffektivisering i bygg?

Nei, varmesentralen kan ikke inngå som grunnlag for støtte i begge program.

Vi skal investere i varmesentral innen landbruk, hvilket støttetilbud finnes?

Prosjekter som gjelder gårdsvarmeanlegg, som kvalifiserer til å søke støtte gjennom «Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket» hos Bionova henvises dit.

Se her for støtteordninger fra Bionova

Vi har en varmesentral, kan vi få støtte til kun akkumulator?

Nei, det åpnes kun for støtte til akkumulator som tilvalg til kjerneteknologi

Vi har en varmesentral, men ønsker å installere solfangere i tillegg, kan vi få støtte til det?

Ja, det er mulig å søke støtte til solfangere som enkeltstående tiltak.

Vi har en varmepumpe fra før, men ønsker å bytte til biokjel, får vi støtte til det?

Ja, det er anledning til å søke støtte til biokjel selv om man har en varmepumpe.

Får man støtte til solfangere som er gravd ned i jorden?

Nei, det gis kun støtte til solfangere på bygningskropp.

Vi har allerede en varmesentral, men ønsker å legge til rette for å levere varme til 2 andre aktører, kan vi få støtte til å koble dem på anlegget?

Nei, støtte til nærvarmeanlegg gjelder kun ved nyetablering av varmesentral.

Hvilke teknologier støttes?

Se gjeldende programkriterier for komplett oversikt 

Finn programkriteriene nederst på denne siden

Hvor mye får vi i støtte?

Se gjeldende programkriterier for komplett oversikt 

Finn programkriteriene nederst på denne siden

Kan vi søke støtte med tilvalget nærvarme når vi eier byggene selv?

Nei, støtte til nærvarme gis når det er energileveranse til minst 3 ulike bygg som har minst 3 ulike juridiske enheter (ulike organisasjonsnummer).

Får man støtte til varmesentral når varmen kun skal brukes til tappevann?

Ja. 

Er det minimumskrav til størrelse på solfangeranlegg som tilvalg til varmepumpe?

Per i dag er det ikke et konkret krav til størrelse på solfangeranlegg som tilvalg til kjerneteknologi, men det forventes at kapasiteten står i forhold til resten av anlegget. Behov for tydeligere krav vurderes fortløpende og kriterier kan bli revidert.

Er det minimumskrav til størrelse på akkumulator som tilvalg til kjerneteknologien?

Størrelse på akkumulatoren må stå i forhold til resten av anlegget. For å oppnå bonus og forhøyet støttesats må tanken ha et volum på minimum 500 liter.

Er det minimumskrav til mengde levert energi ved støtte til nærvarmeanlegg?

Per i dag er det ikke et konkret krav til mengde på energileveranse i nærvarmeanlegg, men det er forventet at det står i forhold til resten av anlegget og omfanget av prosjektet. Behov for tydeligere krav vurderes fortløpende og kriterier kan bli revidert.

Vi har en varmesentral som er moden for utskiftning, og ønsker å bytte den ut med en ny og bedre løsning, kan vi få støtte til det?

Utskiftning av eksisterende varmepumpe til ny varmepumpe støttes ikke. Det samme gjelder utskiftning av eksisterende biokjel til ny biokjel. Dersom eksisterende varmepumpe skal erstattes av biokjel har Enova anledning til å innvilge støtte på bakgrunn av at tiltaket kan medføre økt grad av avlastning av strømnettet.

Vi har en varmesentral basert på bioolje, kan vi få støtte til en ny varmesentral

Nei, i motsetning til fossil olje, så regnes bioolje som fornybart og prosjektet kvalifiserer ikke til støtte. Ved utviding av kapasitet kan differansen mellom gammel og ny kapasitet kvalifisere for støtte. Dette må beskrives godt i prosjektsammendraget, og eventuell dokumentasjon kan bli etterspurt.

Vi har en varmepumpe/biokjel som må skiftes ut fordi vi har behov for større kapasitet, kan vi få støtte til det?

Dersom utskiftningen foretas for å dekke et utvidet kapasitetsbehov kan differansen mellom gammel kapasitet og ny kapasitet kvalifisere til støtte. Dette må beskrives tydelig i prosjektsammendraget, og eventuell dokumentasjon kan bli etterspurt.

Vi er et fjernvarmeselskap som planlegger å utvide kapasiteten i fjernvarmenettet ved å koble til en varmesentral i tillegg, får vi støtte til det?

Nei, det gis kun støtte til enkeltstående varmesentraler som ikke er tilknyttet fjernvarme.

Hvordan finner vi ut om vi er i et fjernvarmeområde?

Dere kan søke opp om det er et fjernvarmeselskap i området dere er lokalisert i, og sende en forespørsel dersom det ikke fremkommer på deres hjemmeside. Alternativt kan man ta kontakt med NVE som er konsesjonsmyndighet.

Prosjektet gjelder nybygg i fjernvarmeområde, men fjernvarmeselskapet kan ikke levere det energibehovet vi har, kan vi få støtte da?

Ja, dersom det ikke foreligger konkrete planer om å bygge ut og tilby fjernvarme til deres bygg/område de kommende 10 år, så kan dere få en bekreftelse på dette fra fjernvarmeselskapet. Enova sin mal for slik bekreftelse skal brukes og legges ved søknaden.

Prosjektet gjelder nybygg, og i søknaden haket vi feilaktivt av for at vi ikke er i et fjernvarmeområde, får vi beholde støtten?

Det er viktig at du informerer Enova om dette, ettersom dere i utgangspunktet ikke har rett til støtte og tilsagnet kan bli kansellert (utbetalte midler kan tilbakekreves). Dersom fjernvarmeselskapet bekrefter at det ikke er planer om å levere fjernvarme til dere de neste 10 årene, kan støtten opprettholdes. Signert bekreftelse fra fjernvarmeselskap må sendes inn til Enova

Hvordan finner vi ut om vi er i et fjernvarmeområde, og om det er tilknytningsplikt?

Dere kan søke opp om det er et fjernvarmeselskap i området dere er lokalisert i, og sende en forespørsel dersom det ikke fremkommer på deres hjemmeside. Alternativt kan man ta kontakt med NVE som er konsesjonsmyndighet.

Vi er usikker på om vi kvalifiserer til støtte når vi er i et fjernvarmeområde, hvordan kan vi sjekke hva som gjelder i vårt prosjekt?

Se veileder for støtte i fjernvarmeområder, den gir oversikt over regler og unntak (ligger under maler og veiledere).

Maler og veiledere finner du her.

Kan det gjøres unntak for prosjekt i områder med tilknytningsplikt til fjernvarme?

Se veileder for støtte i fjernvarmeområder, den gir oversikt over regler og unntak (ligger under maler og veiledere).

Maler og veiledere finner du her.

Prosjektet er underlagt tilknytningsplikt for fjernvarme, men fjernvarmeselskapet klarer ikke å dekke vårt termiske behov for både varme og kjøling, kan det gjøres unntak i forhold til tilknytningsplikten?

Ja, se veileder for støtte i fjernvarmeområder, den gir oversikt over regler og unntak (ligger under maler og veiledere).

Maler og veiledere finner du her.

Hvordan dokumenterer vi nærvarmeanlegg til 3 ulike bygg?

For å få støtte til nærvarme må det leveres energi til minst 3 ulike bygg hos minst 3 ulike juridiske enheter (ulike organisasjonsnummer). I søknaden skal det føres opp hvilke bygg som inngår, og det skal legges ved en intensjonsavtale med de ulike aktørene. Enova sin mal skal benyttes.

Finn mal for intensjonsavtale her

Hva menes med å samarbeide om evaluering og resultatmåling i inntil 3 år etter at vi har sluttrapportert?

Enova kan ta kontakt for å innhente data til bruk i vårt analysearbeid, dette kan også innebære at Enova får tillatelse til å hente inn anonymiserte Elhub-data før og etter prosjektperioden.

Hvor detaljerte må prosjektkostnadene være i søknaden?

For å sikre at prosjektet er modent for oppstart anbefales det sterkt å innhente flere pristilbud før dere sender inn søknad. I søknaden oppgir dere prisestimater basert på innhentede tilbud (ved rapportering skal de reelle kostnader spesifiseres). Benytt Enova sin veileder for kostnadsoppsett ved forespørsler om priser, da er det lettere å sammenligne tilbud og enkelt å fylle ut kostnadsfeltene i søknaden.

Finn kostnadsskjema her

Hvorfor fikk vi avslag?

Årsaken til avslaget er beskrevet i avslagsbrevet dere har fått tilsendt

Hvorfor får vi beskjed om at søknaden ikke kvalifiserer for støtte fordi foretakets økonomiske situasjon ikke oppfyller kravene i statsstøtteregelverket?

Enova har ikke anledning til å støtte foretak som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent. Denne begrensningen fremgår av EØS-avtalen og statsstøtteregelverket. Spesifisering av hvilke krav som gjelder finnes i dokumentet "Informasjon og generelle krav" nederst på programsiden for varmesentraler.

Les om Enovas generelle krav til søker her

Vi er usikre på om vi skal ha akkumulator eller solfanger, hvordan går vi frem da?

Dette må være avklart før dere søker. Dersom dere i ettertid velger å ikke ta med dette tilvalget er det viktig å opplyses om dette ved rapportering. Det er forskjellige støttesatser ut ifra hva som er omsøkt, og utbetalingen kan bli avkortet.

Vi er usikre på om vi rekker å bli ferdige på 18 måneder, hva om vi trenger lengre tid?

Det er mulig å søke om forlengelse av prosjektperiode, men det gjøres oppmerksom på at støttesatsene skal trappes gradvis ned. Dersom støttesatsen er nedjustert på ny dato for sluttrapportering, kan utbetalingen bli avkortet i forhold til opprinnelig tilsagn. Dersom dere vet at dere ikke rekker å bli ferdig på 18 måneder, selv om prosjektet er modent, så må dere ta høyde for risikoen for at endelig støtte kan bli noe lavere enn opprinnelig tilsagn.

Hvorfor skal Enova hente inn forbruksdata fra Elhub?

Enova kan ta kontakt for å innhente data til bruk i vårt analysearbeid, dette kan også innebære at Enova får tillatelse til å hente inn anonymiserte Elhub-data før og etter prosjektperioden.

Hva menes med installert effekt?

Maksimalt antall kW (varme-effekt) varmesentralen kan yte. Tilleggseffekt fra eventuelle elektriske varmekolber eller annen spisslast skal ikke tas med.

Hva menes med kompressoreffekt?

Det er antall kW kompressoren i varmepumpen belaster strømnettet når den leverer maksimal installert effekt.

Vi ønsker å sette oppstartsdato frem i tid, er det mulig?

Nei, prosjektperioden starter alltid den dato et vedtak fattes av Enova. Søknad om støtte skal ikke sendes inn før prosjektet er helt modent for oppstart

Vi søker om støtte som overstiger 3 millioner kroner, hvorfor trenger dere prosjektbeskrivelse?

Det er viktig å avklare at det er gjort god prosjektering og planlegging i såpass store prosjekt. Enova skal kunne kvalitetssikre at prosjektet gjennomføres i tråd med opprinnelig plan. I tillegg skal det alltid beregnes lønnsomhet ved innvilgelse av støtte til prosjekter som overstiger 3 millioner kroner.

Se mal for prosjektbeskrivelse her

Vi søker om støtte på "små og mellomstore varmesentraler", trenger vi å fylle inn detaljert prosjektbeskrivelse i sammendraget når vi legger ved et eget vedlegg med prosjektbeskrivelsen?

På "små og mellomstore varmesentraler" skal det ikke legges ved en egen prosjektbeskrivelse, sammendraget skal være beskrivende nok til at saken kan behandles uten vedlegg

Når er prosjektet modent?

Prosjektet er modent når dere har kartlagt alle behov og muligheter, samt hentet inn pristilbud uten å ha inngått en forpliktende avtale

Når anses prosjektet som påstartet?

Prosjektet regnes som påstartet hvis det er tatt en endelig investeringsbeslutning, forpliktelser er inngått eller at arbeid eller anlegg er satt i bestilling.

Det står på Enova sine nettsider at støtten gradvis vil trappes ned fremover, når skjer det?

Første nedtrappingen skjer i september 2024. Etter dette vil støttesatsen bli nedjustert cirka hvert halvår. Endringer i programkriterier blir varslet på Enova sine hjemmesider 1 uke i forkant.

Vi søkte og fikk tilsagn før støttesatsene ble økt, vil vi få de nye satsene når vi rapporterer?

Nei, de nye støttesatsene gjelder kun for nye søknader som ble sendt inn etter at kriteriene for støtte ble endret.

Hvorfor kan man ikke søke om støtte selv om prosjektet har startet opp?

Vilkår for tildeling av støtte er underlagt EØS-avtalens regler om statsstøtte. Disse er strengt regulert, og støtte skal kun tildeles prosjekter som ikke kan gjennomføres uten støtte. Det er derfor avgjørende at det søkes før det fattes en endelig beslutning om å gjennomføre prosjektet, før igangsettelse eller før det inngås en forpliktelse for gjennomføring.

Se Enovas generelle krav til søker her
Du kan også lese mer om statsstøtteregelverket på regjeringens sider her

Det står på Enova sine nettsider at støtteprogrammet er tidsavgrenset, hva innebærer det?

Programmet er søkbart frem til sommeren 2027, etter dette blir støtteprogrammet avviklet. Programkriterier og søkbare teknologier kan endres gjennom hele perioden frem til avvikling.

Når vet man hvor mye satsene skal trappes ned?

Størrelse på støttesatser og andre endringer i programkriterier blir varslet på Enova sine hjemmesider 1 uke i forkant.

Kan energimåler monteres som tilleggsutstyr, eller må det være integrert i måleren?

Ja, men hovedsaklig anbefales det å kjøpe en varmepumpe med integrert måler. Det kan være mer kostbart å montere det som tilleggsutstyr.

Les mer her: Energimåling

Hvorfor må varmepumpen ha energimåler?

Energimåleren viser både hvor mye elektrisitet varmepumpen bruker, og hvor mye varme den leverer. Måleren kan avdekke om produktet holder det som var lovet, og kan indikere eventuelle feil som gjør at den bruker mer energi enn den skal.

Les mer her: Energimåling

Underveis i prosjektet

Vi har valgt å installere en større sentral og/eller tilvalg enn det vi har fått tilsagn til, kan vi få høyere støtte?

Nei, det er ikke mulig å få høyere støtte enn det som er beskrevet i tilsagnet

Vi får ikke gjennomført prosjektet, kan vi kansellere og søke på nytt senere?

Dersom prosjektet ikke er startet opp enda, har dere anledning til å kansellere tilsagnet og sende en ny søknad basert på de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt

​Små og mellomstore varmesentraler (tilsagn under 3 MNOK): Vi har valgt å endre kjerneteknologi i prosjektet, kan vi likevel få støtte?

Nei, dersom prosjektet er igangsatt med en annen kjerneteknologi enn det som ble omsøkt faller støtten vekk. Dersom dere ikke har igangsatt prosjektet er det mulig å kansellere det opprinnelige tilsagnet, og søke på nytt etter de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt.

Små og mellomstore varmesentraler (tilsagn under 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien som vi fikk støtte til, men har valgt å ikke gjennomføre de tilvalgene som var omsøkt, har vi likevel krav på støtte?

Ja, men det er viktig at du gir korrekte opplysninger om dette ved rapportering, ettersom støttesatsen uten tilvalg er lavere og utbetalingen kan bli avkortet. Dersom det er gitt tilsagn til luft-vann varmepumpe er det en forutsetning at det er installert akkumulator

Små og mellomstore varmesentraler (tilsagn under 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien som vi fikk støtte til, men med lavere effekt enn planlagt. Har vi likevel krav på støtte?

Ja, men det er viktig at du gir korrekte opplysninger om dette ved rapportering, ettersom støttebeløpet skal avkortes i henhold til installert effekt

Vi har valgt å installere en større sentral og/eller tilvalg enn det vi har fått tilsagn til, kan vi få høyere støtte?

Nei, det er ikke mulig å få høyere støtte enn det som er beskrevet i tilsagnet.

Vi får ikke gjennomført prosjektet, kan vi kansellere og søke på nytt senere?

Dersom prosjektet ikke er startet opp enda, har dere anledning til å kansellere tilsagnet og sende en ny søknad basert på de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt.

Større varmesentraler (tilsagn over 3 MNOK): Vi har valgt å endre kjerneteknologi i prosjektet, kan vi likevel få støtte?

Nei, dersom prosjektet er igangsatt med en annen kjerneteknologi enn det som ble omsøkt faller støtten vekk. Dersom dere ikke har igangsatt prosjektet er det mulig å kansellere det opprinnelige tilsagnet, og søke på nytt etter de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt.

Større varmesentraler (tilsagn over 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien som vi fikk støtte til, men har valgt å ikke gjennomføre de tilvalgene som var omsøkt, har vi likevel krav på støtte?

Nei. Ettersom søknader om støtte til større varmesentraler blir rangert i konkurranse med andre prosjekt vil endring av tilvalg medføre at betingelsene som lå til grunn for opprinnelig vedtak ikke er de samme, og utfallet av konkurransen kunne blitt et annet. I slike tilfeller faller støtten bort i sin helhet. Dersom dere ikke har igangsatt prosjektet er det mulig å kansellere det opprinnelige tilsagnet, og søke på nytt etter de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt.

Større varmesentraler (tilsagn over 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien og de tilvalgene som vi fikk støtte til, men med lavere effekt enn planlagt. Har vi likevel krav på støtte?

Ja, men det er viktig at du gir korrekte opplysninger om dette ved rapportering, ettersom støttebeløpet skal avkortes i henhold til installert effekt

Er det mulig å få utbetalt noe av støtten underveis i prosjektet?

Nei, på dette støtteprogrammet utbetales hele støttebeløpet når prosjektet er ferdig og sluttrapporten er godkjent av Enova

Hvor finner vi svar på spørsmål om innlogging, frister, tilganger, rapportering, kontonummer og lignende?

Rapportering og utbetaling

Må vi levere revisorrapport ved rapportering?

Enova krever revisorrapport på støttebeløp på over 1 million kroner.

Hvilken dokumentasjon skal vi levere ved rapportering?

For å dokumentere kostnader må det legges ved spesifisert fakturadokumentasjon (dersom leverandør ikke har spesifisert leveransen skal Enova sin mal for kostnadsoppsett fylles ut og legges ved som underbilag til fakturaen). Ved totalentrepriser kan dere legge ved de 3 største fakturaer i prosjektet og tilbud/kontrakt som beskriver varmesentralens del i entreprisen. I tillegg skal Enova sin mal for kostnadsoppsett fylles ut og legges ved som underbilag. Der støtten utgjør mer enn 1 MNOK skal det leveres revisorrapport.

Finn veileder til kostnadsoppsett her

Hva inngår i kostnadsgrunnlaget?

Merkostnadene for å gjennomføre tiltakene. Merkostnad er her definert som tilleggskostnad i forhold til alternativ løsning uten Enovastøtte. Alternativ løsning uten støtte vil være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Hvor spesifisert skal fakturadokumentasjonen være?

Kostnader skal spesifiseres i tråd med Enova sin mal for kostnadsoppsett og reflektere de kostnader som var oppgitt i søknaden. Dersom fakturaen ikke er spesifisert kan leverandøren(e) legge ved utfylt kostnadsoppsett som underbilag. Ved mangelfull spesifisering vil dere ikke få utbetalt støtte.

Finn veileder for kostnadsoppsett her

Hvordan dokumenterer vi kostnadene når det er en del av en større entreprise?

Kostnader skal spesifiseres i tråd med Enova sin mal for kostnadsoppsett og reflektere de kostnader som var oppgitt i søknaden. Hovedentreprenør kan legge ved utfylt kostnadsoppsett som underbilag, og dere oversender de 3 største fakturaene i entreprisen. På alle saker med støtte over 1 MNOK skal det leveres revisorrapport.

Er det mulig å få utbetalt noe av støtten underveis i prosjektet?

Nei, på dette støtteprogrammet utbetales hele støttebeløpet når prosjektet er ferdig og sluttrapporten er godkjent av Enova

Vi har rapportert, men på kvitteringen kommer det opp et lavere støttebeløp enn det som står i tilsagnsbrevet, hvorfor det?

Dersom tilvalg ikke er gjennomført, eller det er installert lavere effekt enn det som var omsøkt vil støtten bli avkortet. Dersom kostnadsgrunnlaget er lavere enn det var på søknadstidspunkt kan utbetalt støtte bli begrenset i henhold til regler i statsstøtteregelverket, dette er beskrevet nærmere i programkriteriene

Hvor finner jeg svar på spørsmål om innlogging, frister, tilganger, rapportering, kontonummer og lignende

Her finner du svar på slike spørsmål

​Små og mellomstore varmesentraler (tilsagn under 3 MNOK): Vi har valgt å endre kjerneteknologi i prosjektet, kan vi likevel få støtte?

Nei, dersom prosjektet er igangsatt med en annen kjerneteknologi enn det som ble omsøkt faller støtten vekk. Dersom dere ikke har igangsatt prosjektet er det mulig å kansellere det opprinnelige tilsagnet, og søke på nytt etter de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt.

Små og mellomstore varmesentraler (tilsagn under 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien som vi fikk støtte til, men har valgt å ikke gjennomføre de tilvalgene som var omsøkt, har vi likevel krav på støtte?

Ja, men det er viktig at du gir korrekte opplysninger om dette ved rapportering, ettersom støttesatsen uten tilvalg er lavere og utbetalingen kan bli avkortet. Dersom det er gitt tilsagn til luft-vann varmepumpe er det en forutsetning at det er installert akkumulator.

Små og mellomstore varmesentraler (tilsagn under 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien som vi fikk støtte til, men med lavere effekt enn planlagt. Har vi likevel krav på støtte?

Ja, men det er viktig at du gir korrekte opplysninger om dette ved rapportering, ettersom støttebeløpet skal avkortes i henhold til installert effekt.

Større varmesentraler (tilsagn over 3 MNOK): Vi har valgt å endre kjerneteknologi i prosjektet, kan vi likevel få støtte?

Nei, dersom prosjektet er igangsatt med en annen kjerneteknologi enn det som ble omsøkt faller støtten vekk. Dersom dere ikke har igangsatt prosjektet er det mulig å kansellere det opprinnelige tilsagnet, og søke på nytt etter de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt.

Større varmesentraler (tilsagn over 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien som vi fikk støtte til, men har valgt å ikke gjennomføre de tilvalgene som var omsøkt, har vi likevel krav på støtte?

Nei. Ettersom søknader om støtte til større varmesentraler blir rangert i konkurranse med andre prosjekt vil endring av tilvalg medføre at betingelsene som lå til grunn for opprinnelig vedtak ikke er de samme, og utfallet av konkurransen kunne blitt et annet. I slike tilfeller faller støtten bort i sin helhet. Dersom dere ikke har igangsatt prosjektet er det mulig å kansellere det opprinnelige tilsagnet, og søke på nytt etter de kriterier som er gjeldende på nytt søknadstidspunkt.

Større varmesentraler (tilsagn over 3 MNOK): Vi har installert den kjerneteknologien og de tilvalgene som vi fikk støtte til, men med lavere effekt enn planlagt. Har vi likevel krav på støtte?

Ja, men det er viktig at du gir korrekte opplysninger om dette ved rapportering, ettersom støttebeløpet skal avkortes i henhold til installert effekt.

Generelle spørsmål til søknadsprosessen

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar få uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer