Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål for "Hydrogen til maritim transport"

Kan man søke om prosjekter som skal produsere hydrogen fra naturgass med CO2-håndtering, såkalt blåhydrogen?

Nei. Formålet med denne utlysningen er å modne prosjekter som kan produsere hydrogen uten utslipp til maritim sektor på kort sikt, slik at prosjekter som skal bruke hydrogen raskt kan realiseres. Det er også en målsetning å realisere knutepunkter med en dimensjonering som står i forhold til forventet etterspørsel i maritim sektor de første årene. Ut ifra dette vurderes det at elektrolyse er den teknologien som egner seg best for dette formålet per i dag. Derfor støtter forprosjektprogrammet nå bare prosjekter som omhandler produksjon av hydrogen ved elektrolyse.

Enova kan gjennom sine generelle teknologiprogrammer støtte prosjekter som piloterer eller demonstrerer ny og mer effektiv teknologi for produksjon av hydrogen, både «grønn» og «blå». Om du arbeider med et slikt prosjekt oppfordres du til å ta kontakt med en av våre rådgivere.

Kan man søke om investeringsstøtte til produksjon av andre hydrogenbærere som for eksempel ammoniakk eller LOHC?

Ja. Så lenge investeringsprosjektet innebærer produksjon av hydrogen fra vannelektrolyse, der hydrogenet/hydrogenbæreren primært er ment for salg som drivstoff til aktører innen maritim sektor, kan det endelige produktet både være komprimert eller flytende hydrogen, ammoniakk eller LOHC (hydrogenert olje). Alle prosjekter som omhandler produksjon av hydrogenbærere som ikke gir utslipp av CO2 ved bruk vil være kvalifiserte til å søke. 

Kan man søke om prosjekter som skal produsere syntetiske drivstoff (såkalte e-fuels) basert på hydrogen fra elektrolyse?

Nei. Formålet med denne utlysningen er å modne prosjekter som produserer hydrogen uten utslipp til bruk i maritim sektor, slik at hydrogenteknologier kan utvikles og demonstreres om bord i fartøy. Produksjon av syntetiske drivstoff fra hydrogen vil ikke føre til demonstrasjon av ny hydrogenteknologi for brukerne av drivstoffet, og derfor er dette ikke prosjekter som vil kunne motta støtte under dette programmet.

Hva menes med nødvendig infrastruktur for prosjektene?

I programkriteriene skriver vi at utlysningen kan dekke investeringer i hydrogenproduksjon ved elektrolyse, samt i nødvendig infrastruktur for å gjøre hydrogenet og eventuelle biprodukter tilgjengelig for maritim sektor. Med nødvendig infrastruktur menes investeringer som er nødvendige for å kunne tilby hydrogenet til fartøy, og eventuelt til andre brukere. Dette vil kunne innebære lagertanker, kompressorstasjon, bunkringstårn, hydrogencontainere og liknende.

Om prosjektet søker om støtte til hydrogencontainere som skal lastes rett på fartøy (altså baserer seg på en container-swap-forretningsmodell) som nødvendig infrastruktur, kan man maksimalt få støtte til det antall containere som er nødvendig for å realisere fartøyene som er beskrevet i det dokumenterte kundegrunnlaget. Det må redegjøres for hvorfor det antall containere som omsøkes vil være nødvendig for å realisere disse fartøyene.

Hvorfor kan man ikke søke støtte til investeringer i kjøretøy eller fartøy for distribusjon av hydrogen?

Dette har både sammenheng med hva formålet med utlysningen er, og hvilket handlingsrom statsstøtteregelverket gir. Kun stedbunden infrastruktur kan dekkes av hjemmelen under gruppeunntakets artikkel 56, og investeringer i transportmidler som sådan kan heller ikke dekkes under andre unntakshjemler. Det kan imidlertid være mulig å søke støtte til merkostnader ved å realisere utslippsfrie transportmidler gjennom andre støtteprogram hos Enova. Se informasjon på enova.no om muligheter for slik støtte, eller ta kontakt med en markedsrådgiver i Enova.

Hvorfor settes det krav om at hydrogenet kun skal benyttes til energiformål?

Hydrogenproduksjonen støttes i dette programmet med hjemmel i artikkel 41 av Det alminnelige gruppeunntaket, som omhandler støtte til å fremme energi fra fornybare kilder. For at hydrogenproduksjon skal kunne kvalifisere for støtte er det et krav at hydrogenet skal produseres ved bruk av fornybar elektrisitet, og at det produserte hydrogenet kun skal benyttes til energiformål. Dette kan eksempelvis være som drivstoff til transport eller som brensel til varmeproduksjon. 

Kan vi få støtte til investeringer i flere trinn, det vil si senere utvidelser av det anlegget som skal være klart innen 36 måneder?

Nei. I denne utlysningen er det kun investeringer som oppfyller kravene i utlysningsteksten som kan tas med, og der det tas en samlet investeringsbeslutning på basis av innvilget støtte fra Enova. Eventuelle senere utvidelser av anlegget kan ikke tas med i kostnadsgrunnlaget.

Hvordan vet jeg om selskapet mitt er en liten, mellomstor eller stor bedrift?

Et selskaps størrelse avgjøres basert på antall ansatte og omsetning eller egenkapital. Selskapets eier(e) kan også inngå i regnestykket om en eller flere av disse innehar en større eierandel i selskapet. Dette er beskrevet i detalj i EUs metodikk for å avgjøre om selskapet er lite/mellomstort eller stort, og dette skal legges til grunn som dokumentasjon i en søknad til Enova. Metodikken kan leses i sin helhet her: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/en/renditions/native

Hvordan regner man ut avkastningskravet som skal brukes i søknaden, WACC?

WACC står for weighted average cost of capital, og er prosjektets faktiske kapitalkostnader. Dette skal brukes som avkastningskrav når man gjør lønnsomhetsberegninger for prosjektet. Hvordan WACC beregnes kan du lese her på Enovas nettsider (nederst på siden) (PDF).

Hva vil det si at et selskap er i økonomiske vanskeligheter?

For å kunne motta statsstøtte fra Enova (eller andre aktører) kan ikke et selskap være i det som defineres som økonomiske vanskeligheter. Dette er definert i statsstøtteregelverket og en beskrivelse er gjengitt i programtekstens Del 1 Informasjon og generelle krav. Om søker eller et eller flere av selskapene i konsortiet er i økonomiske vanskeligheter på søknadstidspunktet, vil hele søknaden bli avvist. Dette bør derfor ansvarlig søker sjekke for alle aktuelle deltakere i prosjektet i god tid før søknadsfrist.

Vil det være en forutsetning at de prosjektene som til slutt bygges opp er spredt geografisk i Norge?

Enova vil legge til rette for lokale knutepunkter som muliggjør mest mulig bruk av hydrogen som energibærer i maritim sektor, men også gjerne i andre sektorer. Hvor disse blir etablert vil i stor grad være avhengig av hvor det er størst og modent kundegrunnlag for å ta i bruk hydrogenet. Det vil ikke kunne gis støtte til produksjonsprosjekter i områder hvor det ikke er sannsynliggjort et kundegrunnlag tilsvarende dimensjonen til produksjonsanlegget, og sannsynliggjort muligheter for oppskalering på sikt. Se programkriteriene for detaljer rundt dette.

Om to eller flere prosjekter har et dokumentert kundegrunnlag som overlapper mer enn 50%*, vil kun det høyest rangerte prosjektet av disse kunne motta støtte. Dette for å unngå å støtte to prosjekter som i praksis vil realisere det samme kundegrunnlaget i markedet, og dermed få en mindre effekt enn om prosjektene hadde uavhengig kundegrunnlag.

* «Overlappende kundegrunnlag» vurderes ut ifra mengde hydrogen solgt til hver kunde/hvert fartøy (ikke antall kunder, antall fartøy eller lignende).

Er det mulig å få et møte med Enova før søknaden sendes inn, for å diskutere prosjektet?

Ja, Enovas rådgivere har anledning til å delta i møter omkring mulig prosjekt i tidlig stadium. For å sikre likebehandling av søkere kan ikke Enova diskutere enkeltprosjekter med søker de siste 10 dagene før søknadsfrist. Eventuelle møter må derfor avholdes i god tid før søknadsfrist. Imidlertid vil det ikke være mulig å gjøre avklaringer om søknaden i slike møter.

For å være mest mulig effektiv og for å kunne gi konkrete avklaringer oppfordrer vi til å heller sende inn spørsmål skriftlig, slik at vi kan svare opp raskest mulig.

Ofte stilte spørsmål vil bli anonymisert og gjort tilgjengelig på programmets nettsider. 

Vil det ha noen betydning hvor mye penger vi søker om, for om vi får tildelt støtte?

Kvalifiserte prosjekter vil rangeres på kostnadseffektivitet, som beskrevet i programkriteriene. De høyest rangerte prosjektene innenfor utlysningens budsjettramme vil innstilles for støtte. 

Hvilken timesats kan vi benytte for egne timer?

Enova godkjenner en sjablongmessig timesats inkludert overheadkostnader på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1 200 kroner per time. Brutto årslønn vil si regnskapsført årslønn før skattetrekk. Det sjablongmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter kostnadene som allerede ligger i bedriftens regnskap. Disse kan være reisekostnader, kontorkostnader, IKT-kostnader, forsikringer, pensjonskostnader og liknende. Overheadkostnader som inngår i det sjablongmessige påslaget i timesatsen (for eksempel reiser) kan ikke i tillegg føres på prosjektregnskapet. 

Hvilke kostnader dekkes?

Godkjente kostnader vil være de investeringer som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, samt kostnader til eget personell eller til innkjøp av tjenester, som beskrevet i programkriteriene. 

Se programtekstens Del 2: Investeringsstøtte for mer informasjon.

Skal en eventuell fremtidig CO2-kompensasjon legges inn i kontantstrømsanalysen?

Nei. Hvorvidt prosjektene vil kunne få CO2-kompensasjon er foreløpig ikke avklart. For at alle prosjektene skal kunne vurderes likt skal derfor CO2-kompensasjon ikke tas med i kontantstrømsanalysen.

Kan en annen part enn den som skal investere i prosjektet om det realiseres stå som søker?

Nei. Det er en forutsetning at det er en aktør som selv skal investere og gjennomføre prosjektet som står som søker. Dersom den prosjektansvarlige søker på vegne av et konsortium av flere støttemottagere må det fremlegges en bindende avtale mellom konsortiets deltakere som regulerer rettigheter og plikter i prosjektet, inkludert rapportering av prosjektøkonomi, før utbetaling av støttemidler fra Enova. Egeninnsatsen (inkludert finansiering) må dokumenteres i budsjettmalen for hver prosjektdeltaker. Støtte vil vurderes individuelt for hver aktør, basert på de aktiviteter som skal gjennomføres.

Må vi ha på plass en konsortiumsavtale mellom prosjektpartnerne før vi søker Enova om støtte?

Nei, dere trenger ikke konsortiumsavtale på plass mellom partnerne for å søke om støtte. Om dere blir innvilget støtte, må en slik avtale være på plass før dere kan få utbetalt støtte fra Enova.

Kan vi starte opp prosjektet før tilsagn er gitt?

Støtte fra Enova skal være utløsende for gjennomføring av prosjektet. Enova godkjenner ikke kostnader og forpliktelser som er påløpt før søknadsdatoen eller etter avtalt sluttdato for prosjektet. Dersom prosjekteier velger å starte opp prosjektet etter at søknaden er innsendt, men før tilsagn fra Enova foreligger, vil dette være for egen risiko.  

Vil sluttrapporten offentliggjøres?

Nei

Hvor omfattende skal en sluttrapport være?

Mal for sluttrapport vil offentliggjøres på programmets nettside. Rapporten skal være kort og konsis, ta gjerne utgangspunkt i tekst som står i prosjektbeskrivelse vedlagt søknaden. Legg gjerne ved figurer og illustrasjoner. 

Kan man fremdeles søke Enova om støtte til «nødvendig infrastruktur» for bruk av hydrogen i fartøy?

Enova støtter i dag nødvendig infrastruktur for å kunne realisere konkrete prosjekter som skal ta i bruk hydrogen som drivstoff på fartøy. Dette kan for eksempel være bunkringstårn og lagertanker på kaia hvor fartøyet skal bunkre hydrogen. Slike investeringer vil vi også kunne gi støtte til etter konkurransen om knutepunkter for hydrogen, gitt at det kan dokumenteres at fartøyet det søkes støtte om ikke vil kunne realisere hydrogendrift basert på den infrastrukturen som alt er etablert. Dette vil vurderes særskilt for hver enkelt sak. 

Hvem har gjort valget om at programmet kun skal gjelde hydrogen?

Dette er et valg gjort av Enova. Valget er begrunnet i at formålet med programmet er å bidra til at vi får utviklet og demonstrert teknologi for bruk av hydrogen og andre nullutslipps hydrogenbærere i den maritime sektoren. Enova har andre støtteprogrammer som kan støtte utvikling og demonstrasjon av andre teknologier innen maritim sektor. Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt dette.

Må bruken av "fornybar kraft" dokumenteres med opprinnelsesgarantier?

Nei. Dette er ikke stilt som krav. 

I programkriteriene står det: «Anleggsbidraget for fremføring av strøm til produksjonsanlegget er ikke støtteberettigede kostnader». Er det mulig å utdype?

Med anleggsbidrag menes kostnader for å føre nødvendig strøm fram til anlegget. Dette vil ikke være godkjente kostnader under ordningen. Årsaken til dette er todelt: for det første ønsker Enova å gi et sterkt insentiv til å bruke eksisterende infrastruktur så langt som mulig, og dermed ha så lave kostnader til anleggsbidrag som mulig. Å støtte denne kostnaden for anleggsbidraget vil redusere dette insentivet. For det andre regnes anleggsbidraget som en «ikke avskrivbar investering». Det vil si en investering som ikke reduseres i verdi over tid. Det vil si at den har samme verdi ved endt levetid for prosjektet (etter 15år) som når den investeres i. Dermed ville en eventuell støtte til anleggsbidrag uansett måtte komme til fratrekk ved endt levetid for resten av investeringen.

Under «dokumentasjon av kundegrunnlag» står formuleringen: «Intensjonserklæringene bør inneholde: …». Her bruker en ordet bør, men hva må intensjonsavtalene inneholde for å telle?

Det er ikke stilt et formelt krav til hva intensjonserklæringene må inneholde. I programkriteriene sies det at intensjonserklæringene bør inneholde en rekke punkter, og dette er punkter vi mener bør være beskrevet for at Enovas saksbehandlere skal kunne gjøre en god vurdering av erklæringene. Hver av intensjonserklæringen vil bli vurdert ut fra blant annet modenhet, realisme og risiko, altså hvorvidt det virker sannsynlig og troverdig at kunden vil investere i fartøy med hydrogendrift gitt at det kommer på plass produksjon av hydrogen som gjøres tilgjengelig til en overkommelig kostnad. En intensjonserklæring som mangler mange av punktene vi anbefaler at skal være med, vil bli vurdert som mindre moden enn erklæringer som beskriver alle punktene godt.

Hva mener Enova med begrepet «merkostnader» i denne typen prosjekter og hvordan skal dette i tilfellet beregnes?

I denne utlysningen er merkostnadene hele investeringen, altså at hele investeringen i produksjonsanlegget og nødvendig infrastruktur skal legges til grunn som godkjente kostnader for støtte for prosjektet.

Vanligvis legges en referanseinvestering til grunn når man utmåler statsstøtte. Et eksempel kan være kostnaden for en elektrisk lastebil sammenliknet med en lastebil drevet på diesel. Merkostnaden er da differansen mellom disse, og det er en andel av denne kostnaden man kan få støtte til. I utlysningen i dette programmet regnes alternativet til investeringen ikke å være investering i produksjon av hydrogen fra fossile ressurser, men heller at det ikke investeres i noe overhodet. Derfor settes referanseinvesteringen til 0, og dermed tilsvarer merkostnaden hele investeringen.

Hvor mye av skipets energibehov må kunne dekkes av hydrogen? Må det være full hydrogendrift, eller holder det med drift på hydrogen deler av tiden?

Det er ikke satt et krav om hvor mye av et skips energibehov som må dekkes av hydrogen. For produksjonsanleggene vil mengden hydrogen som kunden vil kunne kjøpe være den primære interessen. Så lenge dette fører til demonstrasjon av hydrogenteknologier om bord i fartøy så vil dette være tellende som kundegrunnlag i maritim sektor. Fartøy som kun investerer i såkalte «ready-løsninger», hvor fartøyene utrustes for å kunne gå på hydrogen ved et senere tidspunkt, vil nødvendigvis ikke telle, da de uansett ikke vil kjøpe hydrogen fra produsenten før et stykke inn i fremtiden.

Hvorfor begrenses det til 2-4 prosjekter? Hvis dere kan få flere prosjekter enn 2-4 innenfor budsjettet, gir vel det større spredningseffekt og markedsintroduksjon?

I forbindelse med utlysningen har vi sagt at vi forventer å kunne støtte 2 til 4 prosjekter. Om de beste prosjektene søker om vesentlig mindre enn 150 millioner kroner per prosjekt, kan det bli aktuelt å støtte flere enn 4 prosjekter, gitt at nok prosjekter har høy nok kvalitet og modenhet. På den andre siden kan det også bli aktuelt å støtte færre enn 2 prosjekter, om ikke nok prosjekter viser tilstrekkelig kvalitet og modenhet til å kunne forsvare støtten fra Enova.

Må man levere kostnadsestimater som oppfyller kravene til AACE International Class 3?

Bakgrunnen for at vi peker på kostnadsestimater som typisk tilsvarer AACE klasse 3 er at vi gjennom denne konkurransen ønsker modne prosjekter som vil være i stand til å kunne foreta en investeringsbeslutning relativt raskt, og i alle tilfeller slik at de er i stand til å ha settes i drift senest 36 måneder etter tilsagnet er gitt.

Hvilken prosjektmodell som selskapene benytter varierer, og vi kommer ikke til å diskvalifisere prosjekter som ikke spesifikt viser til oppfyllelse av kravene i AACE klasse 3. Det vil imidlertid være nødvendig å beskrive prosjektmodellen og hvilket beslutningspunkt som underlaget tilsvarer. Etter en stage-gate-modell vil dette typisk innebære at konseptstudien må være gjennomført, og kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig til å gå i gang med en hovedstudie med formål å gjennomføre investeringen.

Er det noen spesielle formkrav til dokumentasjonen av finanseringsbevis/garantier?

Det er ingen formkrav til dokumentasjon av finanseringsbevis/garantier. Dokumentasjon fra eiere eller banker etc. som synliggjør tilfredsstillende finansiell styrke vil være tilstrekkelig. Søkere må vise til stabile og tilstrekkelige ressurser til å opprettholde sin aktivitet i hele prosjektperioden og til å drifte investeringen. Søker må ha kapital til å fullfinansiere prosjektet.  For denne utlysningen må kapitalen være forpliktet «up front». Finansiering gitt med forbehold om Enova-støtte på det nivået det er søkt om vil aksepteres. 

Kan hydrogen transportere til en annen lokasjon i Norge gitt at sluttbruker fortsatt er maritim transport, og fortsatt regnes med som produksjonsvolum ref. evalueringskriteriene?

Det stilles ingen krav til hvor kortreist hydrogenet må være.  

Hva skjer hvis man får tildelt støtte fra Enova, iverksetter bygging og dernest havner i en force majeure-situasjon som gjør at prosjektet stanser; må selskapet tilbakebetale støtten til Enova?

Dersom det er en force majeure-situasjon (dvs. utenfor selskapets kontroll) som er årsaken til at prosjektet stanses vil det ikke kreves midler tilbake. Forhold som er knyttet til manglende kundegrunnlag er ikke å regne som force majeure i denne sammenhengen. Risiko knyttet til gjennomføring skal beskrives i søknaden.

Er det noen krav til form og detaljeringsgrad i beskrivelsen av hvordan prosjektet ivaretar sikkerhet i gjennomføring og drift?

Enova har ingen formkrav til beskrivelsen av sikkerhet. Det forventes at prosjektet beskriver tilknyttet kompetanse og kapasitet med erfaring fra denne typen aktiviteter. Det vil ikke være tilstrekkelig å skrive at sikkerheten blir ivaretatt, uten at dette sannsynliggjøres.

Vil man kunne få støtte til planlagte oppskaleringer som settes i drift senere enn 36 måneder etter vedtatt støtte?

Denne utlysningen gjelder investeringer som skal være i drift innen 36 mnd. Det vil si en investering som gjennomføres relativt raskt etter et positivt tilsagn. Det kan ikke søkes støtte til fremtidige utvidelser (det vil si investeringsbeslutninger som vil tas senere) i denne utlysningen.

Kan det opprettes et fellesforetak som søker om støtte, og hvilke krav gjelder for denne selskapsformen?

Det må være en ansvarlig søker som eksisterer i Br.reg. Dette kan være et fellesforetak. Det vil være samme krav til et fellesforetak som for andre selskapsformer. 

Hvilken dokumentasjon kreves det for et nylig oppstartet selskap uten regnskapstall fra tidligere år?

Det vil gjennomføres en vurdering av det nye selskapets gjennomføringsevne. Det må fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon til å synliggjøre at det nye foretaket har tilfredsstillende gjennomføringsevne for prosjektet. 

Er det mulig å overføre rettigheter og forpliktelser fra et søkende selskap/ evt. konsortium til et annet selskap etter tildelingen? Hvilke krav gjelder da evt.?

Det er mulig å søke om overføring av tilsagnet til et annet selskap. For at vi skal kunne innvilge overføring av tilskudd må ny tilskuddsmottaker kunne innfri alle kvalifikasjonskriterier som er stilt til opprinnelig søker, bl.a. økonomisk soliditet, tilskudd fra andre offentlige aktører, o.l. Vi må også vurdere støttebeløpets størrelse dersom tilskuddet overføres fra en liten/mellomstor til en stor bedrift.

Hvilke forpliktelser vil ansvarlige søkere ha til å realisere et prosjekt som innvilges støtte?

Enova sin støtte skal være utløsende for at investeringsbeslutningen tas. Derfor er det en forutsetning at en investeringsbeslutning ikke er tatt før positivt vedtak fra Enova er innvilget. Det stilles ikke noe krav fra vår side at prosjektet må gjennomføres dersom et prosjekt innvilges støtte. Tilsagnet vil imidlertid falle bort (man får ikke utbetalt støtte) om investeringen ikke gjennomføres. Gjennomføringsevne er ett av kriteriene som prosjektet vil bedømmes på i konkurransen. 

Kan fremtidige investeringer med tilhørende produksjonsprofil og inntekter legges inn ved beregning av kostnadseffektivitet?

Beregningen av kostnadseffektivitet baserer seg på det produksjonsvolumet som utløses av støtten fra Enova. Det vil si den investeringen som foretas som direkte følge av støtte under denne utlysningen. Fremtidige planer kan ikke legges til grunn for beregning av kostnadseffektivitet, da det vil gjøre konkurransen om midler lite transparent og etterprøvbar.

Kan kostnader forbundet med leveranser av hydrogen der det allerede er gitt et forpliktende tilbud til en fremtidig avtaker i maritim sektor tas med i kostnadsgrunnlaget?

I denne konkurransen skal Enova bidra til å utløse ny hydrogenproduksjonskapasitet som vil tilbys som drivstoff til maritim sektor. Dette skal senke barrieren for investeringer i nye fartøy med hydrogenbaserte energibærere. Det er dermed et underliggende premiss at produksjon som allerede er forpliktet ikke kan tas med i kostnadsgrunnlaget. Det innebærer også at fartøy som denne produksjonen skal leveres til ikke kan tas med som tellende markedsgrunnlag i denne konkurransen.

Generelle spørsmål om søknadsprosessen

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar 3-6 uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer