Landtransport

Energi- og klimatiltak i landtransport

Enova kan gi deg økonomisk støtte for å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. Vi tilbyr støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy og tyngre biogassdrevne kjøretøy, slik som lastebiler, gravemaskiner, hjullastere og dumpere.

Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Prosjektet må minst erstatte 10 000 liter diesel/år.  

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan gi støtte til innkjøp av for eksempel elektriske lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport. Vi gir også støtte til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi har dessuten et dedikert støttetilbud for innkjøp av elektriske varebiler

Vi kan ikke støtte busser og ladeinfrastruktur i offentlig støttet rutegående trafikk i dette støtteprogrammet, men se støtteprogrammet Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester for støtte til ladeinfrastruktur.

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister kan søke om støtte. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. 

Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten.

For støtte til nullutslippskjøretøy og gasskjøretøy: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. 

Støtte til infrastruktur er begrenset til inntil 40 prosent av godkjente merkostnader, dersom det søkes om støtte til kjøretøy samtidig.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess