Landtransport

Energi- og klimatiltak i landtransport

Enova kan gi deg økonomisk støtte til å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. Vi tilbyr støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy (elektrisitet og hydrogen), biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.

Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Prosjektet må minst erstatte 10 000 liter diesel/år.  

NB: Programkriteriene for dette programmet er justert fra 21.9.20.

Justeringen innebærer at Enova nå stiller som krav at alle former for transportinfrastruktur og landstrøm/ladefasiliteter må være offentlig tilgjengelig for å kunne motta støtte. De oppdaterte programkriteriene vil også være gjeldende for alle prosjekter som har søkt før gjeldende dato, men ikke fått vedtak.

For mer informasjon se Ofte stilte spørsmål.
Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan støtte investering i nye elektriske og hydrogendrevne kjøretøy over 3,5 tonn samt anleggsmaskiner. Vi gir også støtte til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Her må søker forplikte seg til at minst 50 % av kjøretøyets energibruk vil være biogass. Vi har dessuten et eget støttetilbud for innkjøp av elektriske varebiler

Vi kan støtte investering i offentlig tilgjengelige ladestasjoner med effekt ≥ 50 kW (hurtigladere) eller offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for biogass eller hydrogen. Støtte til lade-/fyllestasjoner vil kun behandles i sammenheng med tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy, og kun i de tilfeller der drift av kjøretøy vil kreve utbygging av ny infrastruktur.

For søknader om støtte til fyllestasjoner for biogass kan søker være en annen enn den som søker om støtte til kjøretøy. Søker må forplikte seg til at minst 2/3 av levert energi fra fyllestasjonen vil være biogass.

For investering i offentlig tilgjengelige lade- eller fyllestasjon må lade- eller fyllestasjonen innfri krav til offentlig tilgjengelige lade- eller fyllestasjoner i gjeldende Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff.

Vi kan ikke støtte busser og ladeinfrastruktur i offentlig støttet trafikk i dette støtteprogrammet, men se støtteprogrammet Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester for støtte til ladeinfrastruktur.

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte. Hvis det er snakk om leasing eller leie er det den som skal investere i kjøretøyet/anleggsmaskinen, altså utleieselskapet eller leasingselskapet, som kan søke om støtte. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten. For støtte til kjøretøy eller anleggsmaskiner: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. Se her for definisjon på størrelse av selskap.

Støtte til nødvendig infrastruktur for lading/fylling i sammenheng med søknad om støtte til kjøretøy/anleggsmaskin er begrenset til inntil 40 prosent av godkjente merkostnader.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess