Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
En ASKO lastebil i trafikk
Foto: ASKO
Landtransport

Hydrogenkjøretøy og fyllestasjoner

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av tunge hydrogenkjøretøy og fyllestasjoner for disse.

Vi kan støtte investering i nye hydrogenkjøretøy over 4,25 tonn.

Vi kan støtte investering i dedikerte fyllestasjoner for hydrogen. 

Det må dokumenteres at det vil være kjøretøy som har behov for fyllestasjonen, at det er søkt om støtte til kjøretøy eller at det er inngått intensjonsavtale med aktør som allerede eier hydrogenkjøretøy. I begge tilfeller må det dokumenteres behov for fyllestasjonen det søkes om støtte til utover allerede tilgjengelige fyllestasjoner i markedet.    

For søknader om støtte til fyllestasjoner for hydrogen kan søkeren være forskjellig fra den som søker om støtte til kjøretøy. 

Det skal legges inn én søknad per kjøretøy eller fyllestasjon. Søker kan legge inn flere søknader.

Vi har eget støttetilbud for innkjøp av tunge kjøretøy på elektrisitet.

Alle virksomheter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og skal investere i hydrogenkjøretøy eller fyllestasjon for hydrogen kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i kjøretøyet som kan søke om støtte. Den som investerer, er da utleieselskapet eller leasingselskapet.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter gitte kriterier:

  • For støtte til hydrogenkjøretøy rangeres kriteriene etter kostnadseffektivitet
  • For støtte til fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy rangeres søknadene etter to kriterier, kostnadseffektivitet (70%) og markedspotensial (30%)

Fullstendige kvalifikasjons- og rangeringskriterier kan leses i sin helhet i søknadsdokumentet Programkriterier.

Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten. 

For støtte til hydrogenkjøretøy: 

  • Det kan søkes om inntil 40 prosent av merkostnadene, oppad begrenset til 5 millioner kroner 

For støtte til fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy:

  • Det kan søkes om inntil 40 prosent av godkjente merkostnader, oppad begrenset til 10 millioner kroner

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter hver søknadsfrist. For 2023 gjelder følgende søknadsfrister:

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess