Fullstendig utlysning

Innledning

Enovas ladestrategi, overlevert OED 29. juni i år, beskriver hvorfor og hvordan Enova vil bidra til introduksjon av ny teknologi og markedsendring innen infrastruktur for elkjøretøy. Denne ladeutlysningen er starten på operasjonalisering av ladestrategien.

Enova tar sikte på å etablere en grunnleggende infrastruktur i nasjonale transportkorridorer slik de er definert i Nasjonal Transportplan (NTP). NTP beskriver åtte transportkorridorer med armer og tilknytninger som til sammen utgjør rundt 7500 km vegstrekning.

Enova vil prioritere:

 • De deler av lademarkedet som er viktige for økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy, men ikke områder der det er mulig å etablere ladeinfrastruktur på kommersielle vilkår
 • Ladestasjoner som tilfredsstiller standardene beskrevet i EUs Clean Power for Transport-pakke og kan betjene eksisterende og kommende kjøretøy, i hovedsak fleksiladere med 22 kW ladekapasitet og multistandard hurtigladere med 50 kW ladekapasitet


For å bidra til hurtig utbygging og stimulere konkurranse i markedet, vil Enova dele opp transportkorridorene i geografiske områder og la tilbydere konkurrere om utbyggingen i hvert område. Enova vil gi investeringsstøtte for etablering av ladestasjonene, men ikke bidra i driften av stasjonene. Første utlysning vil finne sted høsten 2015. Målet er at alle aktuelle transportkorridorer vil være utlyst i løpet av 2016.

Spørsmål knyttet til programutlysningen skal stilles til Enova på ladeinfrastruktur@enova.no. Spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for andre søkere vil fortløpende offentliggjøres på www.enova.no/ladeinfrastruktur

Formål: Hva vil vi oppnå med programmet?

De overordnede målsetningene for programmet er å legge til rette for markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy og dermed til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. For å realisere dette tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner i områder der det ikke kan forventes lønnsomhet, og dermed ikke vil bli etablering uten støtt.

Er dere i målgruppen?

Målgruppen er aktører som vil etablere ladestasjoner for elektriske kjøretøy langs veistrekninger utenfor Norges største byer. Aktørene må være registrert i norsk foretaksregister. Søkere kan samarbeide med andre ladeoperatører, eiendomsforvaltere, handels- og servicevirksomheter, nettselskaper med mer i prosjektet.

Transportstrekninger som omfattes av denne utlysningen

Vegstrekningene som dekkes er nærmere beskrevet i Nasjonal Transportplan[1], denne programutlysningen dekker seks strekninger på tre transportkorridorer:

 1. E18 Oslo-Grenland-Kristiansand, ref. korridor 3: Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger
 2. E39 Kristiansand-Stavanger, ref. transportkorridor 3 Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger
 3. E16 Sandvika-Bergen, ref. transportkorridor 5: Oslo-Bergen/Haugesund
 4. RV7 Hønefoss- Gol og RV52 Gol – Borlaug, ref. transportkorridor 5: Oslo-Bergen/Haugesund
 5. E6 Oslo-Trondheim, ref. transportkorridor 6 Oslo-Trondheim
 6. RV3 Kolomoen-Ulsberg, ref. transportkorridor 6 Oslo-Trondheim


Det skal leveres uavhengige søknader - og det vil bli gitt tilsagn for hver strekning 1-6, men det står aktørene fritt å søke på en eller flere strekninger. Om søker er en samarbeidskonstellasjon, skal en søker stå som hovedansvarlig for utbyggingen i en strekning.

Frister og tidsplan

Søknadsfrist er 16. november 2015. Enovas søknadsbehandling vil normalt være ferdig innen utløpet av året. Om Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges. Strekningene skal være ferdig utbygd innen 1.november 2016. Siste frist for å avklare avtaler med grunneiere er 1. mai 2016.

Tildelingskriterier

De søkere som tilfredsstiller programmets krav og søker om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt strekning vil tildeles støtte. Dersom det er begrenset konkurranse om midlene, kan Enova velge å gå i dialog med søkere for å gjennomføre en kvalifisert vurdering av støttebehovet eller avlyse konkurransen uten en nærmere vurdering av søknadene.

Betingelser for støtte og maksimale støtteandeler

Enova kan dekke opptil 100 % av godkjente investeringskostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner til hver enkelt trippelstandard lader. Kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming, kommunikasjon og betalingsløsninger med mer kan komme i tillegg. Driftskostnader dekkes ikke.

Enova gir investeringsstøtte til prosjekter som er avhengig av støtte for å bli realisert. Vi støtter ikke prosjekter som allerede er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er derfor viktig at dere sender inn søknaden før investeringsbeslutningen er tatt. Påløpte kostnader før søknadspunktet kan ikke støttes.

Støtte utbetales etterskuddsvis hver sjette måned opp til totalt 50 % av støttebeløpet. Resterende beløp vil utbetales når alle ladestasjoner omfattet av søknaden er ferdigstilt og i drift. Dersom leveranseforpliktelser brytes i utbyggings- eller driftsperioden, kan Enova kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av støttebeløpet. Du kan lese mer om betingelsene rundt tilskudd i de generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

Krav til strekningene

Hver strekning skal ha minst to offentlig tilgjengelige trippelstandard lademuligheter pr 50 km vegstrekning. Laderne skal ligge maksimalt en km fra den beskrevne vegstrekningen og dekningskravet kan oppfylles med to enkle eller en dobbel ladestasjon pr 50 km. Eksisterende ladeinfrastruktur[2] som tilfredsstiller kriteriene i denne utlysningen kan inngå i dekningskravet. Også oppgradering eller utvidelse/supplering av eksisterende ladestasjoner kan inngå i leveransen.

Med trippelstandard menes i dette programmet at følgende tre ladepunkt skal inngå:

 • Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som tilfredsstiller standardene NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002
 • Ladepunkt for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som tilfredsstiller standarden IEC 61851-23:2014
 • Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som tilfredsstiller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014
 • Det skal være mulig å lade samtidig fra minst ett DC og ett AC ladepunkt, og punktene kan plasseres samlet eller i flere ladere på stedet. Ladere må kunne benyttes under de klimatiske forhold som normalt forekommer der de installeres. Det skal være tilstrekkelig belysning og værbeskyttelse rundt laderen til at tilkobling skal kunne foregå tørt og trygt
 • Laderne skal være tilgjengelige også for ikke-abonnenter og må derfor tilby allment tilgjengelige betalingsløsninger som kontant, bankkort eller mobiltelefon. Betalingsløsningene skal være tilgjengelige både for norske og utenlandske kort eller telefonabonnenter

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde nødvendig informasjon for at Enova skal kunne vurdere om programmets krav er oppfylt. Leveransebeskrivelsen skal inneholde teknisk beskrivelse av ladere med tilhørende systemer og en beskrivelse av deres plassering. En utfyllende spesifisering av tekniske krav, krav til driftsperioden og kvalifikasjonskrav er vedlagt nederst i programbeskrivelsen.

Investeringskostnader skal spesifiseres i følgende kostnadsposter:

 • Prosjekteringskostnader
 • Kjøp og montering av utstyr til ladepunkt
 • Kommunikasjons- og betalingsløsninger
 • Kabelframføring og oppgradering eller etablering av nødvendig transformator,
 • Skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot påkjørsel, vann og vind

Innsendelse av søknaden

Søknad sender dere inn via vårt elektroniske søknads- og rapporteringssenter som dere finner på www.enova.no. Det vil være mulig å legge inn søknaden fra 12. oktober.

Obligatoriske vedlegg

I tillegg til elektronisk søknadsskjema skal dere laste opp alle nødvendige vedlegg for å tilfredsstille dokumentasjonskravene til søknaden.

Vår behandling av søknaden

Spørsmål knyttet til programutlysningen skal stilles til Enova på ladeinfrastruktur@enova.no. Spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for andre søkere vil fortløpende offentliggjøres på www.enova.no/ladeinfrastruktur

All søknadsinformasjon vil bli behandlet fortrolig. Prosjekter som får støtte vil i etterkant bli offentliggjort med navn på prosjekteier, strekning, antall trippelstandard ladere støttet og støttebeløp.

Søkeren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres i kvalifikasjonskriteriene, som dokumentasjon for de krav som er stilt. Manglende dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger kan føre til at søknaden blir avvist. Dersom vi vurderer det som nødvendig vil vi kunne innhente tredjepartsverifiseringer av teknologi og løsninger samt juridiske og økonomiske forhold. En slik verifisering kan medføre ytterligere dokumentasjonskrav, kostnadene knyttet til tredjepartsverifiseringen dekkes av Enova.


Har dere søkt eller mottatt støtte fra Enova eller andre offentlige virkemiddelaktører?


Dersom det er aktuelt at det søkes flere ulike statlige ordninger til ett og samme prosjekt må vi ta stilling til om samlet støttenivå vil ligge innenfor det lovlige støttenivået i statsstøtteregelverket.


Last ned utlysningsteksten her

Last ned kvalifikasjonskriteriene her

Fotnoter


[1] http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/20...

[2] Eksisterende infrastruktur slik den er forutsatt i denne utlysningen er beskrevet her: http://nobil.no/enovahurtigoversikt/