Utlysningstekst for ladeinfrastruktur - 2.runde

Innledning

Enovas ladestrategi, overlevert OED 29. juni i år, beskriver hvorfor og hvordan Enova vil bidra til introduksjon av ny teknologi og markedsendring innen infrastruktur for elkjøretøy. Enova tar sikte på å etablere en grunnleggende infrastruktur i nasjonale transportkorridorer slik de er definert i Nasjonal Transportplan (NTP). NTP beskriver åtte transportkorridorer med armer og tilknytninger som til sammen utgjør rundt 7500 km vegstrekning.

Enova vil prioritere:

De deler av lademarkedet som er viktige for økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy, men ikke områder der det er mulig å etablere ladeinfrastruktur på kommersielle vilkår.

Ladestasjoner som tilfredsstiller standardene beskrevet i EUs Clean Power for Transport-pakke og kan betjene eksisterende og kommende kjøretøy, i hovedsak fleksiladere med 22 kW ladekapasitet og multistandard hurtigladere med 50 kW ladekapasitet.For å bidra til hurtig utbygging og stimulere konkurranse i markedet, vil Enova dele opp transportkorridorene i geografiske områder og la tilbydere konkurrere om utbyggingen i hvert område. Enova vil gi investeringsstøtte for etablering av ladestasjonene, men ikke bidra i driften av stasjonene. Første utlysning fant sted høsten 2015. Målet er at alle aktuelle transportkorridorer vil være utlyst i løpet av 2016.

Spørsmål og svar

Spørsmål knyttet til programutlysningen skal stilles til Enova på ladeinfrastruktur@enova.no. Spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for andre søkere vil fortløpende offentliggjøres på www.enova.no/ladeinfrastruktur. Her kan man også si fra om man vil motta varsel når det legges ut ny informasjon på nettsiden.

Formål: Hva vil vi oppnå med programmet?

De overordnede målsetningene for programmet er å legge til rette for markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy og dermed til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. For å realisere dette tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner i områder der det ikke kan forventes lønnsomhet, og ikke forventes å bli etablering uten støtte.

Er dere i målgruppen?

Målgruppen er aktører som vil etablere ladestasjoner for elektriske kjøretøy langs veistrekninger utenfor Norges største byer. Aktørene må være registrert i norsk foretaksregister. Søkere kan samarbeide med andre ladeoperatører, eiendomsforvaltere, handels- og servicevirksomheter, nettselskaper med mer i prosjektet.

Transportstrekninger som omfattes av denne utlysningen

Vegstrekningene som dekkes er nærmere beskrevet i Nasjonal Transportplan[1], denne programutlysningen dekker seks strekninger:

1. E6 Trondheim – Mosjøen og E14 Stjørdal – Riksgrensen

2. E6/RV80 Mosjøen-Bodø,

3. E6/E8 Fauske-Tromsø,

4. E39 Stavanger - Bergen

5. E39 Bergen – Ålesund

6. E39 Ålesund - Trondheim

Det skal leveres uavhengige søknader for hver strekning - og det vil bli gitt tilsagn for hver strekning 1-6, men det står aktørene fritt å søke på en eller flere strekninger. Om søker er en samarbeidskonstellasjon, skal en søker stå som hovedansvarlig for utbyggingen i en strekning.

Frister og tidsplan

 • Frist for innsendelse av forslag til endrede strekningskrav, ref. nedenfor er 15. februar 2016.
 • Søknadsfrist er 18. mars 2016 kl. 1500.
 • Spørsmål til utlysningen kan stilles fram til 9. mars. Spørsmålene vil bli besvart senest 11. mars.
 • Enovas søknadsbehandling vil normalt være ferdig innen medio mai. Om Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges.
 • Strekningene skal være ferdig utbygd innen 1.november 2017. Siste frist for å avklare avtaler med grunneiere er 1. mai 2017.


Tildelingskriterier

De søkere som tilfredsstiller programmets krav og søker om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt strekning vil tildeles støtte. Dersom det er begrenset konkurranse om midlene, kan Enova velge å gå i dialog med søkere for å gjennomføre en kvalifisert vurdering av støttebehovet eller avlyse konkurransen uten en nærmere vurdering av søknadene.

Betingelser for støtte og maksimale støtteandeler

Enova kan dekke opptil 100 % av godkjente investeringskostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner til hver enkelt trippelstandard lader. Kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming, kommunikasjon og betalingsløsninger med mer kan komme i tillegg. Driftskostnader dekkes ikke.

Enova gir investeringsstøtte til prosjekter som er avhengig av støtte for å bli realisert. Vi støtter ikke prosjekter som allerede er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er derfor viktig at dere sender inn søknaden før investeringsbeslutningen er tatt. Påløpte kostnader før søknadspunktet kan ikke støttes.

Støtte utbetales etterskuddsvis hver sjette måned opp til totalt 50 % av støttebeløpet. Resterende beløp vil utbetales når alle ladestasjoner omfattet av søknaden er ferdigstilt og i drift. Dersom leveranseforpliktelser brytes i utbyggings- eller driftsperioden, kan Enova kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av støttebeløpet. Du kan lese mer om betingelsene rundt tilskudd i de generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

Krav til strekningene

Det skal alltid være tilgang til to offentlig tilgjengelige (trippelstandard) lademuligheter ved maksimalt 50,0 kilometer kjøring langs enhver del av strekningene. Laderne som inngår i dekningskravet skal være plassert maksimalt to km omveg fra/til den beskrevne vegstrekningen (maksimalt to km hver veg), avstandskravet gjelder kjøring i begge retninger langs strekningen. Dekningskravet kan oppfylles med to enkle eller en dobbel ladestasjon pr 50 km. Eksisterende ladeinfrastruktur[2] som tilfredsstiller kriteriene i denne utlysningen kan inngå i dekningskravet. Også oppgradering eller utvidelse/supplering av eksisterende ladestasjoner kan inngå i prosjektet. Avstander skal beregnes og dokumenteres ved hjelp av digitale kartverktøy.

Enova vil kunne gjøre moderate strekningsspesifikke tilpasninger til strekningskravene nevnt ovenfor for å bidra til gode lokale tilpasninger av ladelokaliteter. Enova tar i mot innspill til slike tilpasninger fram til 15. februar og eventuelle endringer vil publiseres på www.enova.no/ladeinfrastruktur senest 18. februar.

Med trippelstandard menes i dette programmet at følgende tre ladepunkt skal inngå:

 • Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som tilfredsstiller standardene NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002.
 • Ladepunkt for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som tilfredsstiller standarden IEC 61851-23:2014.
 • Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som tilfredsstiller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014


Det skal være mulig å lade samtidig fra minst ett DC og ett AC ladepunkt, og punktene kan plasseres samlet eller i flere ladere på stedet. Eksisterende ladeinfrastruktur som tilfredsstiller standardkravene kan inngå i dekningskravet også om de ikke nødvendigvis tilbyr samtidig lading DC/AC. Ladere må kunne benyttes under de klimatiske forhold som normalt forekommer der de installeres. Det skal være tilstrekkelig belysning og værbeskyttelse rundt laderen til at tilkobling skal kunne foregå tørt og trygt.

Laderne skal være tilgjengelige også for ikke-abonnenter og må derfor tilby allment tilgjengelige betalingsløsninger som kontant, bankkort eller mobiltelefon. Betalingsløsningene skal være tilgjengelige både for norske og utenlandske kort eller telefonabonnenter.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde nødvendig informasjon for at Enova skal kunne vurdere om programmets krav er oppfylt. Leveransebeskrivelsen skal inneholde teknisk beskrivelse av ladere med tilhørende systemer og en beskrivelse av deres plassering. En utfyllende spesifisering av tekniske krav, krav til driftsperioden og kvalifikasjonskrav er beskrevet under kvalifikasjonskriterier.

Investeringskostnader skal spesifiseres i følgende kostnadsposter:

 • Prosjekteringskostnader
 • Kjøp og montering av utstyr til ladepunkt
 • Kommunikasjons- og betalingsløsninger
 • Kabelframføring og oppgradering eller etablering av nødvendig transformator,
 • Skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot påkjørsel, vann og vind
 • Prosjektoppfølging/byggeledelse


Kun kostnader påløpt etter søknadstidspunktet kan inngå i kostnadspostene.

Innsendelse av søknaden

Søknad sender dere inn via vårt elektroniske søknads- og rapporteringssenter som dere finner på www.enova.no.

Obligatoriske vedlegg

I tillegg til elektronisk søknadsskjema skal dere laste opp alle nødvendige vedlegg for å tilfredsstille dokumentasjonskravene til søknaden. Dette inkluderer de obligatoriske vedleggene "Huskeliste og bekreftelse på samsvar med utlysningskriterier for ladesøknader" og "Tabell for dokumentasjon av dekningskrav".

Vår behandling av søknaden

Spørsmål knyttet til programutlysningen skal stilles til Enova på ladeinfrastruktur@enova.no. Spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for andre søkere vil fortløpende offentliggjøres på www.enova.no/ladeinfrastruktur og inngå som en del av utlysningen.All søknadsinformasjon vil bli behandlet fortrolig. Prosjekter som får støtte vil i etterkant bli offentliggjort med navn på prosjekteier, strekning, antall trippelstandard ladere støttet og støttebeløp.

Søkeren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres i kvalifikasjonskriteriene [lenke], som dokumentasjon for de krav som er stilt. Manglende dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger kan føre til at søknaden blir avvist. Dersom vi vurderer det som nødvendig vil vi kunne innhente tredjepartsverifiseringer av teknologi og løsninger samt juridiske og økonomiske forhold. En slik verifisering kan medføre ytterligere dokumentasjonskrav, kostnadene knyttet til tredjepartsverifiseringen dekkes av Enova.

Har dere søkt eller mottatt støtte fra Enova eller andre offentlige virkemiddelaktører?

Dersom det er aktuelt at det søkes flere ulike statlige ordninger til ett og samme prosjekt må vi ta stilling til om samlet støttenivå vil ligge innenfor det lovlige støttenivået i statsstøtteregelverket.


Fotnoter


[1] Huskeliste og bekreftelse på samsvar med utlysningskriterier for ladesøknader

[2] Eksisterende infrastruktur slik den er forutsatt i denne utlysningen er beskrevet her: http://nobil.no/enovahurtigove...