Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar knyttet til programmet Underveislading for tunge kjøretøy

Her finner du svar på spørsmål som andre søkere har kommet med. Hvis du ikke finner noe som passer for deg og din situasjon kan du ta kontakt med oss.

Enkelte områder er gjenåpnet for søknader på grunn av at Circle K trakk sine søknader, som beskrevet i nyhetsbrevet. For å bli vurdert i konkurransen ved en ny søknadsfrist, må det sendes inn en ny søknad innen fristen. 

Nei, alle søknader må oppfylle kvalifikasjonskriteriene for å gå videre til rangering i konkurransen. 

Nyopprettede selskap i Enhetsregisteret har anledning til å søke. Det gjøres en sjekk av søkerselskapets økonomi ved innsending av søknaden. Søker skal beskrive finansiell situasjon og begrunne finansiell gjennomføringsevne. Enova etterspør ytterligere informasjon ved behov under behandling av søknaden. 

Her var det dessverre en feil i dokumentet som nå er rettet opp. Avstandskravet på 50km gjelder alle områder så riktig tekst er “Områdene A til M vil vurderes med et avstandskrav på 50 km” 

Et slikt felleseid driftsselskap kan søke om støtte til etablering, gitt at det er dette selskapet som skal eie (balanseføre) laderne. Merk at det kun kan inngås intensjonsavtale om bruk av arealet og ikke en økonomisk forpliktende avtale.

Som beskrevet i «Mal prosjektbeskrivelse underveislading for tunge kjøretøy» skal søker «Beskriv finansiell situasjon og begrunn finansiell gjennomføringsevne.» For nyopprettede selskaper med solide morselskap/eierselskap, bør det legges ved dokumentasjon på at morselskapene/eierselskapene har til hensikt å stille tilstrekkelig finansiering til rådighet for søkerselskapet.  
Eventuelle stasjoner nord for Tromsø kan søke støtte i kategori 2 på samme måte som alle lokasjoner som oppfyller kravene for den kategorien i henhold til «Oversikt over kvalifiserende lokasjoner - søknadsfrist 15april 2024». Hva som blir kategori 1 i eventuelle fremtidige utlysninger (søknadsfrister) vil være avhengig av både hvilke lokasjoner som får støtte etter fristen 15. april og hva som er neste trinn i «Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei» utgitt av Statens Vegvesen. 

I henhold til Generelle regler for tilskudd fra Klima- og energifondet kan hver av partene foreslå endringer av prosjektet på grunnlag av resultater eller andre forhold som endrer forutsetningene for prosjektet. Endringen kan blant annet gjelde prosjektets mål, omfang eller andre vilkår. 

Endringer av prosjektet i forhold til vilkårene som gjelder for tilskuddet må godkjennes skriftlig av Enova før endringer iverksettes. Bestemmelsene i tilskuddsbrevet og Generelle regler for tilskudd gjelder ellers tilsvarende for godkjente prosjektendringer. 

Enova vil ved vurdering av søknad om utvidet prosjektperiode vektlegge hvorvidt årsaken til forsinkelse faktisk er utenfor søkers kontroll. I tilfellet med nettilgang, kan for eksempel Enova etterspørre dokumentasjon på når kontakt med nettselskap ble initiert og hvordan dette er fulgt opp av tilskuddsmottaker frem til forsinkelsen er et faktum 

Søknad om utvidet prosjektperiode sendes inn på soknad.enova.no for prosjektet det gjelder. 

I henhold til Generelle regler for tilskudd fra Klima- og energifondet kan tilskuddsmottaker ikke overdra tilskudd fra Klima‐ og energifondet til tredjepart uten skriftlig samtykke fra Enova. Ved overdragelse kan Enova kreve at opprinnelig tilskuddsmottaker hefter solidarisk for gjennomføring av prosjektet.  

Søknad om endret tilskuddsmottaker sendes inn på soknad.enova.no for prosjektet det gjelder. Ny støttemottaker må oppfylle alle kravene til søker i henhold til programkriteriene gjeldende ved tildeling. 

Det stilles krav til at det er avsatt plass til fysisk ladekø for minimum ett kjøretøy. Dette betyr at det er avsatt areal for minimum ett kjøretøy i kø totalt ved ladestasjonen. Det er ikke krav til ladekøplass for hvert enkelt ladepunkt.