Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål for "Underveislading for tunge kjøretøy"

Ja, søkere skal legge ved dokumentasjon som bekrefter at de har dialog med nettselskap ved søknadstidspunktet. Dette for å sannsynliggjøre at ladestasjonen kan etableres iht. krav for fremdrift og driftsettelse. Søker skal kontakte nettselskapet og undersøke tilgangen på effekt og avklare om det eventuelt vil kreves anleggsbidrag for ønsket nettilknytning. Dersom det blir aktuelt med anleggsbidrag, vil nettselskapet kunne beregne et estimat på kostnadene for anleggsbidraget. 

Merk at dersom nettselskapet bes gå videre med saken og det bekreftes at utredningskostnadene aksepteres, kan ikke lenger kostnader til anleggsbidrag inngå i søknaden i konkurranse om støtte fra Enova.

Dette støtteprogrammet er rettet mot etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner. For dedikerte ladere for en eller flere forhåndsidentifiserte virksomheter og deres behov for lading, se støtteprogrammet Bedriftslading for tunge kjøretøy. 

Støttetilbudet er basert på konkurranse og søknadene rangeres i henhold til rangeringsprosessen som er beskrevet i programkriteriene. Prosjektene som når opp i konkurransen kan få dekket inntil 80%. Det betyr at kun de best rangerte prosjektene i kr/kW vil innvilges støtte. Det bør derfor søkes om det minste beløp som skal til for å gjennomføre prosjektet. 

Innvilget støtte vil beregnes utfra søknadens omsøkte rangeringsbrøk i kr/kW. En eventuell reduksjon i rangeringsbrøk, gitt rangeringsprosessen steg 2 – reduksjon av rangeringsbrøk, vil ikke påvirke støtteutmålingen. Endelig tilskudd er i tillegg begrenset til det laveste av følgende:

• Oppad begrenset til 10 MNOK

• Rangeringsbrøken i kr/kW. Dersom rangeringsbrøken på en søknad som nådde opp i konkurranse er eksempelvis 1800 kr/kW, med omsøkt 3000kW installert effekt, så vil søker motta 5,4 MNOK dersom 3000kW blir installert. Dersom søkeren installerer 4000kW vil søker ikke motta høyere støttebeløp enn 5,4 MNOK. Dersom søker kun installerer 2000kW vil søker motta 3,6 MNOK.

• 80 prosent av godkjente prosjektkostnader

Det kan kun søkes om ladere på en lokasjon per søknad. Dersom det skal etableres ladere på flere geografisk adskilte lokasjoner, må det legges inn en søknad per lokasjon.

Ja, alle lokasjoner som ligger mer enn to kilometer fra riksveg i områdene som er definert i kategori 1 må søke i kategori 2.

Merk at den aktuelle lokasjonen fortsatt må ligge nærmere enn 2 km fra avkjøring fra riksvei, selv om denne riksvegen ikke er definert i kategori 1.

Alle aktuelle lokasjoner skal tilfredsstille krav om maksimalt 2 km fra riksvei, beregnet fra avkjøring i begge retninger fra riksveinettet iht. dit.vegvesen.no. Kvalifikasjonskravet gjelder både for søknader i kategori 1 og kategori 2.

Etter GBER artikkel 6 nr. 2 følger det at støttemottaker må søke om støtten før aktiviteten eller prosjektet igangsettes ("Start of works"). 

"Start of works" er definert i GBER artikkel 2 nr. 23 som: 
"[…] the earlier of either the start of construction works relating to the investment, or the first legally binding commitment to order equipment or any other commitment that makes the investment irreversible. “
Men det står også følgende:

“Buying land and preparatory works such as obtaining permits and conducting feasibility studies are not considered start of works. […]

Derfor kan søknadsprosess etter plan- og bygningsloven startes for å utrede om man får tillatelse og eventuelt dispensasjon for etablering av ladestasjon uten at dette regnes som at prosjektet er besluttet gjennomført. Minner om at kostnader som påløper før søknadstidspunktet ikke kan inkluderes i prosjektkostnadene ved en eventuell senere søknad.

Nei, kjøp eller leie av tomt vil ikke være en godkjent prosjektkostnad. Kostnader som inngår i godkjente prosjektkostnader, finnes i programkriteriene under «Prosjektkostnader».

For bedrifter yngre enn 3år gjelder krav stilt i dokumentet «1. Informasjon og generelle krav», kapittel «Generelle krav til søker – særlig krav til økonomisk soliditet», avsnitt som omhandler små og mellomstore bedrifter (SMB) og store bedrifter, pkt. 2. 

Vi presiserer at ladestasjonen skal være offentlig tilgjengelig for tunge kjøretøy og området på ladestasjonen dedikert til tungtransport skal ikke benyttes av personbiltrafikk. Personbil- og tungtrafikk skal holdes adskilt. Personbiltrafikk skal ikke ferdes på området dedikert til lading, flytting, parkering eller kjøring av tunge kjøretøy, eller benytte seg av ladepunktene.

Det stilles i programkriteriene flere krav om at trygg trafikkavvikling skal ivaretas inne på ladestasjonens område, samt ved kjøring til og fra ladestasjonen fra riksveinettet. Inne på området skal det blant annet ikke forekomme rygging, og arealet for tungtransport skal være adskilt fra personbiltrafikk. 

I henhold til programkriteriene og krav stilt under «Kvalifikasjonskriterier» og under drift av ladestasjonen. 

• «Ladestasjonen skal være offentlig tilgjengelig og gi ikke-diskriminerende tilgang til brukere, inkludert i forhold til tariffer, autentiserings- og betalingsmåter og andre vilkår og betingelser for bruk.
• Det skal være tilrettelagt for brukerbetaling. Herunder, mulighet til å betale uten å måtte etablere avtaleforhold med operatør og betale for drop-in-lading med allment tilgjengelige betalingsmidler, inkludert kort. Løsningene skal være tilgjengelige også for utenlandske kort eller telefonabonnenter»

En ladeoperatør står fritt til å ta ulik pris for drop in lading og lading for kunder med etablert kundeforhold, uten at dette er i konflikt med kravene stilt ovenfor. Kundeforholdet må kunne etableres av alle som ønsker å benytte ladestasjonen til lading av tunge kjøretøy.

Dersom en aktør som søker støtte leaser ladere så vil ikke kostnader knyttet til leasingen kunne kostnadsføres. Dette er begrenset av statsstøtteregelverket og leasingkostnader regnes som en driftskostnad. Dette betyr at for kostnadsposten «kjøp og montering av ladepunkt» vil en aktør som leaser laderne kun ha mulighet til å kostnadsføre montering av laderen.

Reduksjon i rangeringsbrøken gis i henhold til de punktene som er fastsatt i programkriteriene under «Steg 2 – reduksjon av rangeringsbrøk». Tilrettelegging for MSC vil gi reduksjon av rangeringsbrøken dersom det medfører at ladestasjonen er i tråd med punktet «Fremtidssikret for høyere effekt, eks. tilrettelagt for ladepunkt på 800 kW med kabelfremføring, tilgjengelig nettkapasitet etc.»

Søker oppfordres til å legge til rette for modulvogntog, men det vil ikke påvirke rangeringsbrøken negativt dersom det ikke er tilstrekkelig med areal til å oppfylle kravene for modulvogntog. Dette kriteriet vil kunne endres til en senere søknadsfrist.

Nei, søknadene må tilfredsstille kvalifikasjonskriteriene når det gjelder etablert nettkapasitet.

Nei, kostnader knyttet til batteriløsninger inngår ikke i godkjente prosjektkostnader, se nærmere om hva som inngår som godkjente prosjektkostnader i programkriteriene under «Prosjektkostnader».

For støtte til infrastruktur under art 36a) er det et særskilt krav om at maks 40 % av ordningens totale budsjett kan tilfalle en og samme støttemottaker. Dette vil ikke gjelde for hver enkelte runde av konkurransen, men for ordningen totalt.  

Se lenke for mer informasjon som gjelder etablering av ladestasjon på Statens Vegvesens areal, Etablere ladestasjoner | Statens vegvesen

Nei, i henhold til programkriteriene under kvalifikasjonskravene under «Lokasjon og krav til areal» står det presisert: 

«Kan maksimalt være 2 km fra riksvei, beregnet fra avkjøring i begge retninger fra riksveinettet iht. dit.vegvesen.no. Avkjøring og påkjøring skal være iht. Vegnormalene. Det skal legges ved dokumentasjon av at dialog vedrørende av- og påkjøring fra hovedvei, samt forhold til byggegrenser er initiert, se mal for prosjektbeskrivelse» og «Trygg trafikkavvikling skal ivaretas inne på ladestasjonens område, samt for kjøring til ladestasjonen fra riksveinettet. Arealet skal ha vogntog som dimensjonerende kjøretøy, men det bør legges til rette for modulvogntog. Inne på området skal det ikke forekomme rygging, og arealet skal være adskilt fra personbiltrafikk. Det skal være plass til fysisk ladekø for ett kjøretøy i tillegg til de fire ladepunktene som er minimumskriteriet. Skisse skal legges med prosjektbeskrivelsen som eget vedlegg som dokumenterer at alle krav vil bli overholdt.» 

Disse kravene gjelder uavhengig av om søknaden gjelder kategori 1 eller kategori. Se presisering i svar 6.

Se programkriterier rundt kvalifikasjonskrav til avkjøring og trygg trafikkavvikling, for hvilke krav som er satt i forhold til kjøring til og fra ladestasjonen.

Søknaden kan være på norsk eller skandinavisk, kortere vedlegg eller tekster kan godtas på engelsk.   

Ja, formelt ansvarlig må ha myndighet til å forplikte selskapet i kontrakt. 

Det er ikke satt konkrete funksjonelle krav per nå knyttet til en ikke-diskriminerende booking-løsning. Formålet er å sikre at ladestasjoner som innvilges støtte vil være tilgjengelige i en fremtidig booking-løsning som går på tvers av aktører. Dette kan eksempelvis være en offentlig initiert booking løsning, se informasjon og informasjon i Statsbudsjettet for 2022- supplerende tildelingsbrev nr. 21 – oppfølging av Nasjonal ladestrategi.

Dialog med nettselskap må foreligge og sannsynliggjøre at nettkapasitet er tilstrekkelig for at prosjektet kan realiseres innen tidsfristen. Dersom utbedringer i nettet er planlagt og nettselskap kan sannsynliggjøre at utbedringene ferdigstilles slik at prosjektet kan ferdigstilles i løpet av tidsfristen er dette godtatt.

Nei, se programkriterier under Prosjektkostnader for hva som regnes som godkjente kostnader.

Med total tilgjengelig ladeeffekt menes maksimal effekt som kan leveres av ladestasjonens omsøkte ladepunkt samtidig i minst en time. Søker oppfordres til å legge med beregninger vedrørende ladeeffekt ved søknaden. Beregninger kan ved behov etterspørres i saksbehandlingen.

Det er ikke gitt føringer utover det som står i Programkriteriene vedrørende steg 2 i rangeringskriteriene.  Det vil gjøres en totalvurdering av punktene i steg 2 i rangeringskriteriene. Det skal ikke legges ved flere alternativer til løsning ved en enkelt søknad/prosjekt og en aktør skal kun levere en søknad for en lokasjon.

Nei, bedriftens størrelse vil ikke ha innvirkning på støtteutmålingen. Enova er likevel forpliktet å registrere korrekt størrelse på alle bedrifter som søker støtte.

Referanseinvesteringen for ladestasjonen settes til 0 kr. 

Dokumentasjonen skal vise at det er etablert dialog med vegeier og/eller planmyndighet knyttet til av- og påkjøring, samt forhold til byggegrenser. Dette dokumentasjonskravet gjelder uavhengig av om det allerede eksisterer en av- og påkjøring for området. For søknader som gjelder Statens vegvesen sine områder beregnet for tungtransport, eksempelvis etablering på døgnhvileplass, vil en intensjonsavtale med SVV om bruk av areal være dekkende. 

Nei, de vil ikke inngå i avstandskravet på 80 km til første søknadsfrist. Se søknadsdokumentet «Oversikt over kvalifiserende lokasjoner» om nærmere informasjon om hvordan ladeoperatører kan melde inn vedtatte ladestasjoner. 

Nei, kun søknader som innvilges støtte vil offentliggjøres. Se søknadsdokumentet «Informasjon og generelle krav» under Taushet, offentlig innsyn og publisering for nærmere informasjon. 

Ja, se søknadsdokumentet «Virkemiddel Investeringsstøtte» vedrørende personalkostnader for hvilke kostnader dette gjelder, kostnadene må følge kostnadspostene gitt av programkriteriene. 

Nei, det skal legges med dokumentasjon som viser at dialog med nettselskap. Dialogen med nettselskap skal sannsynliggjøre at nettkapasitet er tilstrekkelig for at prosjektet kan realiseres innen tidsfristen.

 Dersom det etter tildeling av støtte skulle oppstå forhold utenfor søkers kontroll, vil det være mulig å søke om utvidet prosjektperiode og Enova vil da gjøre en individuell vurdering av søknaden.

Ja, minimum effekt ladestasjonen må kunne levere er 2000 kW sammenhengende i en time. Dette kvalifikasjonskravet må innfris, uavhengig av hvor effekten kommer fra. Minimumskravet til nettkapasitet er 1400 kW. De resterende 600 kW kan potensielt komme fra energilagringssystemer. 

Ladestasjonen må ha minimum 4 ladepunkt som kan levere 350 kW hver, samtidig. Gjenstående effekt kan aktørene selv bestemme hvordan skal benyttes, eksempelvis etablere ett ladepunkt på 600 kW MCS lader eller ytterligere 2 ladepunkt på 350 kW hver. 

Ladestasjonen må ha en total kapasitet på 2000 kW sammenhengende for en time. Dette kan være kapasitet inn til ladestasjonen, som betyr at summen av total effekt levert fra ladepunktene kan være noe mindre pga. av tap. 4 ladepunkt skal uansett være i stand til å levere 350 kW  kontinuerlig per ladepunkt samtidig. Søkere oppfordres til å legge ved teknisk informasjon som viser at dette kravet tilfredsstilles. Hensikten med kravet er å sikre at ladestasjonene utstyres med hensiktsmessige ladere beregnet for tunge elektriske kjøretøy som krever høy ladeeffekt over lang tid. 

Innvilget støtte kan trekkes tilbake dersom ladestasjonen ikke etableres iht. kriteriene.

For å møte kvalifikasjonskravet så må ladestasjonen etablere minimum 4 ladepunkt, hver i stand til å levere 350 kW sammenhengende. I tillegg må ladestasjonen ha ytterligere 3 ladepunkt på hver 300 kW for å oppnå reduksjon i rangeringsbrøken.

Søknaden skal beskrives hvordan dette skal løses. 

Ja, det skal være teknisk mulig å legge inn 0 kr. Oppleves problemer med søknadssenteret så anbefaler vi å legge inn 1 kr.

Iht. kvalifikasjonskriteriene gitt i Programkriteriene så skal virksomheten som søker være den som balansefører investeringen og dokumentere og rapportere resultater. Virksomheten må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, som innebærer at søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Ved søknadsgjennomgang av generelle krav til søker – særlig krav til økonomisk soliditeten, spesifisert i søknadsdokumentet Informasjon og generelle krav, kan Enova etterspørre dokumentasjon vedrørende økonomisk soliditet ved behov.   

Toalettfasilitetene må være disponible for ladestasjonens kunder gjennom døgnet, uavhengig av kjøp av mat og drikke. 

Det er spesifisert i Programkriteriene og kvalifikasjonskravene knyttet til Trygg trafikkavvikling at det ikke skal forekomme rygging inne på ladestasjonens område. «Trygg trafikkavvikling skal ivaretas inne på ladestasjonens område, samt for kjøring til ladestasjonen fra riksveinettet. Arealet skal ha vogntog som dimensjonerende kjøretøy, men det bør legges til rette for modulvogntog. Inne på området skal det ikke forekomme rygging, og arealet skal være adskilt fra personbiltrafikk. Det skal være plass til fysisk ladekø for ett kjøretøy i tillegg til de fire ladepunktene som er minimumskriteriet. Skisse skal legges med prosjektbeskrivelsen som eget vedlegg som dokumenterer at alle krav vil bli overholdt.» 

Innvilget støtte kan helt eller delvis trekkes tilbake dersom ladestasjonen ikke etableres iht. kvalifikasjonskriteriene eller endres vesentlig fra opprinnelig søknad, iht. https://www.enova.no/om-enova/drift/generelle-regler-for-tilskudd/ spesielt punkt 10 og 12.

 

Se også spørsmål 4 om hvordan utbetalt støtte beregnes.

 

Se svar gitt i spørsmål 35 på hjemmesiden til Underveislading for tunge kjøretøy. Søker oppfordres til å dokumentere batterikapasitet og batteriets evne til å levere effekt. Dokumentasjon vedrørende dette kan etterspørres i saksbehandlingen.

Søknader som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene vil bli avvist fra søknadsrunden. Søknaden skal ved innsendelse være komplett. 

I henhold til Programkriteriene stilles det krav om at minst fire ladepunkt som kan levere minimum 350 kW kontinuerlig per ladepunkt samtidig. Med dette menes at ladepunktene skal kunne levere 350 kW kontinuerlig per ladepunkt samtidig gjennom døgnet.

Ja, kvalifikasjonskrav vurderes oppfylt/ikke oppfylt. Se svar gitt i spørsmål 35 og 36 på hjemmesiden til Underveislading for tunge kjøretøy.

I henhold til Programkriteriene stilles det krav om at minst fire ladepunkt som kan levere minimum 350 kW kontinuerlig per ladepunkt samtidig. Med dette menes at ladepunktene skal kunne levere 350 kW samtidig gjennom døgnet. Se svar gitt i spørsmål 36 på hjemmesiden til Underveislading for tunge kjøretøy.

Søker står fritt til å bestemme hvordan ekstra kapasitet skal benyttes eller evt. ikke benyttes ved etableringstidspunktet. Dette gitt at kvalifikasjonskravene tilfredsstilles:

  • minst fire ladepunkt som kan levere minimum 350 kW kontinuerlig per ladepunkt samtidig
  • totalt samlet minimumseffekt på 2 000 kW som kan leveres i minst én time sammenhengende, hvorav minimum 1 400 kW er etablert nettkapasitet.

Vi har dessverre ikke anledning til å gi individuell søknadsveiledning på hele eller deler av tilbudet. 

Når det gjelder dokumentasjon av dialog med nettselskap så må denne inneholde dialog (to veis) med nettselskap hvor nettselskapet sannsynliggjør at etableringen kan finne sted innen tidsfristene. Dialogen med nettselskapet må sannsynliggjøre at det er tilstrekkelig kapasitet i lokalt nett. Det er ikke krav om at tilknytningsforespørsel skal være behandlet av Statnett.

Se også spørsmål 15, 1 og 24.

Enova Svarer