Styrker forsyningssikkerheten på Senja uten å forsterke nettet

Lokalsamfunnene Senjahopen og Husøy på Senja er sårbare for nettutfall og har i utgangspunktet stort behov for forsterkning av strømnettet. Med Troms Kraft Nett i spissen fikk et konsortium bestående av ti ulike aktører 0,9 millioner kroner i støtte av Enova til en konseptutredning som skulle utrede alternativer til nettforsterkning. Prosjektet består av regionalt nettselskap, spesialist på energilagring i kraftnett, programvareleverandør, samt spesialist på kraftmarked og solstrømproduksjon. 

Omsetning av lokale bedrifters overskuddskraft og lagring av elkraft i distribusjonsnettet medfører en rekke fysiske og formelle utfordringer. Konseptutredningen vurderte også muligheter for et lokalt fleksibilitetsmarked, og lokalt produsert sol- og vindenergi samt lastforflytning og -styring. Spesielt industribedriftene er aktuelle for effektstyring, men også boliger og næringskunder inngikk i prosjektet. 

Med hjelp av konseptutredningen kunne prosjektet ta steget videre, og senere i 2018 deltok Troms Kraft Nett i konkurransen av støtte til storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem. Tidlig i 2019 innvilget Enova 38,7 millioner kroner i støtte til prosjektet. På sikt kan prosjektet gi viktige erfaringer i hva som kan gjøres for å finne optimal utbyggingsstrategi for nett i grisgrendte strøk.

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

Det er store muligheter for å utnytte dagens fleksibilitet i energisystemet bedre. I tillegg er det potensial for å utvikle nye løsninger som bidrar til økt fleksibilitet. Ny teknologi og nye tjenester må tas i bruk og videreutvikles for å sikre en mer effektiv bruk av energisystemet. Dette gjelder i hele verdikjeden – fra de store produsentene og forbrukerne, via nettinfrastrukturen, og helt ut til sluttbruker. For å få til dette behøves mer enn ny teknologi, det er også viktig at aktørene i verdikjeden setter seg ned sammen og kommer frem til gode løsninger.