Forside av Enova årsrapport

1000 steg mot lavutslippssamfunnet

I 2018 ga Enova totalt 2,1 milliarder kroner i støtte til energitiltak i norske hjem og virksomheter. Nærmere bestemt 987 nye energi- og klimatiltak i norske virksomheter og 14 487 energitiltak i norske hjem.

Publisert 3/20/2019

Hva skal prosjektene vi støtter bidra til?

Industriens betydelige klimagassutslipp må drastisk ned dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser. Samtidig er det viktig å opprettholde og videreutvikle aktiviteten i sektoren. For industrien er særdeles viktig for Norge i form av både verdiskaping og sysselsetting. Sektoren må derfor kutte utslipp parallelt med å skape nye verdier. Dette er en formidabel, men nødvendig oppgave. 

Målsettingen om et lavutslippssamfunn i 2050 innebærer at utslippene fra sjøtransporten må krype ned mot null. Teknologiutvikling i maritim transport representerer dessuten gode muligheter for verdiskaping for Norge. 

Transportmidlene blir stadig mer energieffektive, men foreløpig spises denne klimagevinsten opp av økte transportmengder. Uten at utslippsintensiteten på det enkelte transportmiddel kuttes drastisk, vil derfor utslippene fra veitrafikken øke fremover.

Reduserte klimagassutslipp og bruk av energi og andre ressurser henger tett sammen. I alle sektorer kan energi og ressurser utnyttes mer effektivt.. Potensialet for lønnsomme energieffektiviseringstiltak er stort.

Det er store muligheter for å utnytte dagens fleksibilitet i energisystemet bedre. I tillegg er det potensial for å utvikle nye løsninger som bidrar til økt fleksibilitet. Ny teknologi og nye tjenester må tas i bruk og videreutvikles for å sikre en mer effektiv bruk av energisystemet. 

I lavutslippssamfunnet må energibruken vår være basert på fornybare energiressurser, og de ressursene vi har må utnyttes effektivt. Det krever videreutvikling av teknologier både for fornybar kraftproduksjon og for teknologier som bidrar til utnyttelse av fornybare ressurser. Da fornybare ressurser til annen energibruk, som for eksempel biodrivstoff og andre energibærere.

Rekordinteresse for energitiltak i norske hjem

Rekordinteresse for energitiltak i norske hjem

Enova støttet nesten dobbelt så mange energi- og klimatiltak i boliger i 2018 enn året før. Alt i alt ble det utbetalt over 275 millioner kroner til nesten 14500 tiltak.