Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

FAQ - "Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner"

Hvordan registrerer vi ladestasjonen i Maskinregisteret?

Dersom dere har søkt, og fått innvilget støtte til å investere i en mobil ladestasjon, er det et krav at utstyret registreres i Maskinregisteret. Når dere har mottatt utstyret fra leverandør, og skal be om utbetaling fra Enova, må dere oppgi utstyrets registreringsnummer i Maskinregisteret før utbetaling kan skje. Informasjon om registrering i Maskinregisteret finner dere her

Kan vi søke om støtte til kjøp av mobil ladestasjon basert på hydrogen?

Nei, i denne støtteordningen har Enova valgt å prioritere støtte til mobile ladestasjoner med batteri. Hvis det er snakk om å prøve ut en helt ny og umoden hydrogenløsning med høy innovasjonsgrad og risiko, kan det være mulig å søke om støtte til dette gjennom en av Enovas støtteordninger for teknologiutvikling og innovasjon. Ta kontakt med en markedsrådgiver, så veileder vi deg.

Kan Enova støtte utleie av mobile ladestasjoner? Hva med leasing?

Enova kan støtte utleie- eller leasingselskap som skal investere i mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Det er selskapet som skal eie og balanseføre investeringen som må sende inn søknaden til Enova. Det er viktig at dette er avklart før man sender søknad. Dersom dere vurderer finansiell leasing må dere kontakte Enova før søknaden sendes for å avklare om finansieringsformen kan godkjennes. Se her for informasjon til leasingselskaper som ønsker å tilby leasing av nye energi- og klimaløsninger.

Kan et leasingselskap overta støtten?

Nei, leasingselskapet kan ikke overta støtte som er gitt til en annen aktør. Det er viktig å avklare før man søker om støtte om den mobile ladestasjonen skal leases eller ikke, slik at riktig selskap blir oppført som ansvarlig for søknaden. 

Kan vi søke om den mobile ladestasjonen skal gå i anbud?

Enova kan ikke gi støtte til maskiner og utstyr som er forpliktet inn i en eksisterende kontrakt eller pågående anbudsprosess ved søknadstidspunktet. Eventuelle forpliktelser som inngås mellom søknadstidspunkt og vedtak skjer på søkers egen risiko med hensyn til om søknaden ikke innvilges støtte, eller at støtten fra Enova blir lavere enn forutsatt.

Kan vi gå til innkjøp av en annen ladestasjon enn den som var spesifisert i tilbudet vedlagt i søknaden?

Dere kan gå til innkjøp av en tilsvarende eller bedre ladestasjon enn den som var spesifisert i tilbudet vedlagt i søknaden. Innkjøpt ladestasjon må altså ha tilsvarende eller høyere total batterikapasitet (kWh) og ladeeffekt (kW) sammenliknet med omsøkt ladestasjon.

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. 

Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre prosjektet. Og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte. 

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Hva menes med merkostnader?

Enova har kun anledning til å støtte merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen og alternativet utgjør merkostnaden. Alternativ løsning uten støtte kan være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.

Når får jeg svar på søknaden min?

Dere kan normalt forvente svar få uker etter at vi har mottatt all nødvendig informasjon. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang og kan også variere mellom de ulike støtteprogrammene.

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn. 

Enova Svarer