Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Nærbilde av akterspeilet til et skip som ligger til kai
Sjøtransport

UTGÅTT: Elektrifisering av sjøtransport

Støtte til å installere batterier om bord med mulighet til å få støtte til energieffektiviserende tiltak i tillegg.

Ny støtteordning planlegges

Enova jobber for tiden med nye støtteprogrammer for elektrifisering i maritim sektor. Sektoren utvikles godt mot nullutslipp og vi ønsker å øke ambisjonsnivået. 

En ny støtteordning er under planlegging for batteri i nullutslippsfartøy. Du kan lese mer om dette her. 

Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet. Batteriteknologien skal være vesentlig i fartøyets energikonvertering eller energibruk, for eksempel knyttet til fremdriftssystem eller lasthåndtering. Andre energieffektiviseringstiltak om bord kan støttes sammen med batteriinstallasjonen. Da må de være blant de mest energi- og klimaeffektive som er tilgjengelige på markedet.

Investeringen skal redusere energibruken med minimum 100.000 kWh/år per fartøy, som tilsvarer eksempelvis 10.000 l per år per fartøy MGO eller kutte klimagassutslippene tilsvarende 26.000 kg CO2-ekvivalenter per sammenlignet med alternativet til å gjennomføre tiltaket.

Vi kan ikke støtte skip og ladeinfrastruktur i offentlig støttet rutegående trafikk via dette programmet.

Søker er den som skal gjennomføre investeringen. Dette kan enten være eier av skipet eller den som disponerer skipet gjennom en langsiktig avtale. Søker må være en virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Dersom prosjektet omfatter både fartøy og nødvendig infrastruktur, så kan også en tredjepart søke støtte for å etablere infrastrukturen. Dermed kan de tilby det som en tjeneste til det aktuelle fartøyet. I så fall skal fartøy og infrastruktur omsøkes i separate søknader (med henvisning til hverandre).

Privatpersoner kan ikke søke om støtte til fritidsbåter gjennom dette programmet. 

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Du søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. For store virksomheter er støtten til anskaffelse og ombygging av skip og dedikert infrastruktur begrenset oppad til 40% av merkostnaden. For små og mellomstore virksomheter er tilsvarende begrensning 50%. 

Enova ønsker å bidra til en markedsendring hvor nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige.

Programmet skal bidra til markedsintroduksjon av batteriløsninger i alle fartøysegment. Samt utvikling og demonstrasjon av teknologi som gir økt hybridiseringsgrad, nullutslippsløsninger eller større bruksområder for batteriløsninger. Programmet skal bidra til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere. Og i et økt omfang enn de ellers ville blitt. Målet er at batteriløsninger skal bli det foretrukne valget. Selv uten støtte og føre til reduserte utslipp og en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart på vei mot lavutslippssamfunnet.

Dette tilbudet gjennomføres som en konkurranse hvor de innsendte søknadene for hver søknadsfrist konkurrerer mot hverandre.

Søknadene rangeres ut ifra i hvor stor grad de oppfyller disse kriteriene:

  1. Innovasjonsgrad
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Potensial for bidrag til ønsket markedsendring (se «Hva vil Enova oppnå med dette støttetilbudet?»)

Karbonprising betraktes som hovedvirkemiddelet i klimapolitikken og treffer bredt i økonomien. Les mer om hvordan det vil påvirke Enovas virkemidler framover

Enova vil legge til grunn karbonpris i form av CO2 avgift på mineralske produkter i lønnsomhetsvurderingen av prosjektet, samt økningen av denne frem mot 2030. Dette er lagt inn i «Mal Lønnsomhetsberegning Elektrifisering av sjøtransport». Se https://www.skatteetaten.no/sa... for gjeldende satser.