Fjernvarme er etablert som infrastruktur og er en bransje i fortsatt vekst og utvikling

Fjernvarme er en parallell infrastruktur til kraftsystemet som gjør det mulig å bruke, produsere, distribuere, lagre og gjenvinne varmeenergi fra en rekke kilder på en effektiv måte.

I perioden frem mot 2040 forventes en økning i kraftforbruket på mellom 30–50 TWh3, hovedsakelig innenfor transport og industri. Fjernvarme kan dekke opp mot 40 prosent av oppvarmingsbehovet på de kaldeste dagene i året når etterspørselen er størst, og er et godt alternativ til helelektrisk oppvarming. Dermed kan denne kraften heller brukes til å dekke et økende kraftbehov i andre sektorer.

Fjernvarme kan benytte seg av mange forskjellige energikilder, som for eksempel spillvarme fra kraftkrevende industri, avfallsforbrenning, bioenergi eller elektrisk kraft i form av varmepumper, elektrokjeler og solenergi.
På lik linje med annen infrastruktur preges fjernvarme av høye etableringskostnader, men samtidig lave marginalkostnader der fordelen først oppnås når mange kobler seg til og deler på de faste kostnadene. Det er imidlertid krevende å komme i gang med en utbygging dersom hele etableringskostnaden og risikoen forbundet med den videre utviklingen må tas av fjernvarmeselskapet alene. Enova har derfor støttet etablering
av fjernvarme og utbygging av fjernvarmeinfrastruktur siden starten i 2001, og har bidratt til etablering av fjernvarme i mer enn 130 byer og tettsteder. Mange av disse har utvidet tilbudet videre. 92 prosent av alle norske byer med mer enn 10 000 innbyggere har nå fjernvarme eller er i ferd med å få det.

Utvikling produksjon, infrastruktur og kunder
Bruken av fjernvarme har fordoblet seg siden 2007 og utbyggingstakten har vært høy. Den totale lengden på
infrastrukturen var i 2018 om lag 1 900 kilometer, tilsvarende strekningen Oslo–Alta langs E6. I nye prosjekter ser vi i økende grad at investeringer gjennomføres uten statsstøtte. Fortettinger forventes i dag å skje på markedsmessige vilkår, og Enova ser ikke lenger behov for å støtte utvidelser
av eksisterende distribusjonsnett. Enova vil fortsatt støtteprosjekt som konvertering hos fjernvarmeselskapet fra fossil til fornybar varme (spisslast), etablering av nye anlegg i nye
områder og overføring mellom et etablert fjernvarmenett til et nytt.
Enova har siden 2002 bidratt med 3,73 milliarder kroner til 566 fjernvarmeprosjekter, og de totale investeringene beløper seg til 18,11 milliarder kroner og 5,4 TWh. Støtteandelen fra
Enova varierer ut fra lønnsomheten og risikoen i prosjektene. De siste årene har lønnsomheten i bransjen økt som følge av at stadig flere kunder knytter seg til infrastrukturen og at energiprisen har gått opp.