Utlysning 2019

PILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter som får frem helhetlig leveransekjeder for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet. Søknadsfrist er 25. september 2019.

(Denne utlysningen er oppdatert 27.06.2019, med bl.a detaljert informasjon om statsstøtteregelverket)

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Det er avsatt 120 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for finansiering fra Enova. Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-håndtering vil kunne få finansiering fra Gassnova.

Søknadsfrist: 25.09.2019

Hvordan skal du gripe an søknadsprosessen? 

 • Les denne utlysningsteksten nøye 
 • Gå sammen med partnerne i konsortiet og skriv en prosjektbeskrivelse og sett opp et budsjett for prosjektet. Alle maler finner du ved å følge denne lenken
 • Søknaden skal sendes inn via Forskningsrådets søknadsportal. Der oppretter du en elektronisk søknad (først tilgjengelig fra 14. august), fyll inn administrative opplysninger i henhold til veiledningen og legg ved de obligatoriske vedleggene: prosjektbeskrivelse, budsjett, partneropplysninger og CVer. 
 • Ta gjerne kontakt med oss i prosessen. Vi ønsker å ha dialog med potensielle søkere. Du kan kontakte prosjektleder Trond Moengen eller andre i PILOT-E teamet, se kontaktinformasjon på denne siden. På PILOT-Es hjemmeside www.pilot-e.no legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål. 
 • Send søknad innen 25. september 2019 kl. 13.00. Vi anbefaler å trykke på send-knappen så snart du har fylt inn informasjon i det elektroniske søknadsskjemaet. Du kan revidere og trykke send så mange ganger du ønsker frem til fristen. Vi kan ikke se søknaden før fristen er utløpt. 

PILOT-E-ordningen 

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, som finansieres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. I denne utlysningen, den fjerde i rekken, er også Gassnova med siden produksjon av hydrogen kan grense tett opp mot og komme inn under Gassnovas målsettinger. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. 

Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. 

Status som PILOT-E-prosjekt innebærer:

 • én søknad fra bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang 
 • tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, samt eventuelt Gassnova. 

Et PILOT-E-prosjekt skal 

 • beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forsknings- og utviklingsaktiviteter 
 • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning 
 • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor 
 • ha et forsert utviklingsløp som planlegges gjennomført innen 3 år. 

Hvem kan søke PILOT-E? 

Et PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter og eventuelt en eller flere forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet. Konsortiet må bestå av minimum to uavhengige næringsaktører. 

Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet, men deres innsats vil ikke være utløsende for finansiering fra PILOT-E. Merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge. 

En bedrift må stå som søker på vegne av konsortiet. Bedrifter som skal motta støtte må være registrert i det norske foretaksregisteret. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner. 

I tilfeller der sluttbruker er en offentlig aktør, vil en senere søknad om investeringsstøtte til Enova/Gassnova kunne falle inn under Lov om offentlige anskaffelser. Dette er nærmere diskutert i et eget vedlegg

Tematiske føringer og prioriteringer for denne PILOT-E utlysningen 

Utlysningen er rettet mot to temaområder: 

 • Helhetlig leveransekjede for hydrogen 
 • Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet 

Tema 1: Helhetlig leveransekjede for hydrogen 

Bruk av hydrogen i energi-, industri og transportnæringene kan være et viktig bidrag for at Norge skal møte nasjonale mål og internasjonale avtaler innen reduksjon av klimagassutslipp.  I regjeringsplattformen (Granavolden-erklæringen) peker regjeringen på betydningen av hydrogen og uttaler: «Regjeringen vil ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer». Dette strategiarbeidet er nå i gang. 

Hydrogen kan muliggjøre utslippskutt i transportsektoren og innenfor deler av industrien, samt være en bidragsyter til økt forsyningssikkerhet i energisektoren. Vi ser nå en modning av hydrogenbaserte løsninger. I PILOT-Es utlysninger i 2016 og 2018 ble det tildelt støtte til flere prosjekter som vil ta i bruk hydrogen i transport og i industrien. Det finnes også flere norske små og større initiativer som utreder produksjon eller bruk av hydrogen. 

De samlede klimagassutslippene, andre miljøeffekter, energivirkningsgrad, kostnadseffektiviteten og dermed konkurransekraften mot andre løsninger avhenger av helheten i leveransekjeden for hydrogen. Det vil si hvordan hydrogenet framstilles, lagres, transporteres og tas i bruk. Markedet for bruk av hydrogen er i en tidlig fase. For å kunne få tilstrekkelig lønnsomhet for aktørene i leveransekjeden er det behov for å utvikle ny energi- og kostnadseffektiv teknologi, men også nye forretningsmodeller, logistikkløsninger og tverrsektorielle samarbeid. 

I denne utlysningen vil PILOT-E finansiere prosjekter med mål om å få frem hydrogenleveransekjeder med fokus på null/lavutslipp, samt energi- og kostnadseffektivitet hele veien fra fremstilling og til en identifisert anvendelse. Vi ønsker å støtte prosjekter som: 

 • baserer seg på hydrogen som er produsert uten eller med lave utslipp, eksempelvis ved elektrolyse fra fornybare energiformer eller naturgassbasert produksjon med CO2-håndtering 
 • har en teknisk løsning og leveransekjede for hydrogen hele veien frem til identifisert anvendelse med avklarte sluttbrukere og volum 
 • har en strategi for en lønnsom og kostnadseffektiv forretningsmodell 
 • involverer aktører i alle ledd i leveransekjeden, fra produksjon til sluttbruk 
 • har fokus på energieffektivitet i alle ledd, eksempelvis utnyttelse av spillvarme 

Momentene over vil reflekteres i evalueringskriteriene, se informasjon under Maler

Tema 2: Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet 

En betydelig andel av utslippene i Norge er knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. I regjeringsplattformen (Granavolden-erklæringen) løfter regjeringen fram denne utfordringen, og sier blant annet: «Regjeringen vil, i samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025.» 
I PILOT-Es andre utlysning, høsten 2017, ble det lyst ut midler til «Utslippsfri nyttetransport på land». Dette mobiliserte flere konsortier med prosjekter rettet mot utvikling av løsninger for utslippsfri anleggsvirksomhet. I denne utlysningen vil vi ta dette videre. 

For å få ned utslippene er det nødvendig å erstatte fossilt drevne bygg- og anleggsmaskiner med utslippsfrie. Videre reduksjoner av klimagassutslippene krever at aktørene innoverer i selve bygg- og anleggsprosessen, for eksempel gjennom prefabrikasjon, industrialisering, nye logistikkløsninger som gir redusert transportomfang eller ved at aktører samarbeider på en annen måte enn i dag. 

I denne utlysningen av PILOT-E ønsker vi innovative prosjekter som: 

 • presenterer komplette løsninger for direkte reduksjon av klimagassutslipp knyttet til utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet 
 • innebærer betydelig nytenkning, gjerne både når det gjelder teknologi, logistikk og samarbeid 
 • har gode muligheter og planer for skalering 
 • omfatter en sluttbruker som ønsker å ta løsningene i bruk 

Aktivitet som kun bidrar til reduserte utslipp av klimagasser fra selve produksjonen av bygningsmaterialer eller liknende er ikke omfattet. 

Momentene over vil reflekteres i evalueringskriteriene, se informasjon under Maler

Krav og prioriteringer 

Et PILOT-E-prosjekt skal omhandle teknologi, løsninger eller forretningsmodeller som har et markedsgrunnlag i Norge eller globalt som kan gi de involverte virksomhetene en bærekraftig næringsvirksomhet på sikt. 

For å kunne kvalifisere som PILOT-E-prosjekt må: 

 • søker ha norsk organisasjonsnummer 
 • prosjektet gjennomføres i Norge og vil bidra til kunnskaps- og næringsutvikling i Norge 
 • prosjektet være innenfor tematikken i utlysningen 
 • søker ha beskrevet en strategi og plan for å ta løsningen til markedet 
 • søker å involvere kunder og brukere i utvikling av løsningen 
 • finansieringen fra PILOT-E være utløsende for at prosjektet blir satt i gang 

PILOT-E vil prioritere prosjekter som: 

 • har tallfestede, ambisiøse mål for potensialet for reduksjon i energibruk eller klimagassutslipp for løsningen som skal utvikles, sett i forhold til konvensjonelle løsninger 
 • vil gi bærekraftig verdiskaping for konsortiedeltakerne 
 • har høy innovasjonsgrad og betydelige teknologiske eller konseptuelle fortrinn sammenliknet med beste tilgjengelige teknologi (BAT) 
 • omfatter forskningsutfordringer og en konkret plan for arbeid med disse 
 • har realistiske planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og prosjektgjennomføring, samt konkrete og målbare milepæler 
 • har avtale med konkret sluttbruker om demonstrasjon/pilotering av løsningen(e) 
 • skal gjennomføres av konsortier med nødvendig og komplementær kompetanse, som gjerne går på tvers av sektorer og/eller involverer leverandørindustri. 

Se for øvrig kvalifisering- og rangeringskriteriene som er beskrevet i eget vedlegg

Oppfølging av PILOT-E-prosjekter 

Prosjekter som når opp i konkurransen, vil bli fulgt tett gjennom prosjektforløpet. Oppfølgingen inkluderer: 

 • ordinær oppfølging som for de aktuelle virkemidlene som benyttes 
 • oppfølgingsmøter ved milepælene 
 • observatør fra PILOT-E (Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova eller Gassnova) med i prosjektets styringsgruppe 

Finansiering 

Et PILOT-E prosjekt er sikret støtte til utviklingsløpet fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang, gitt at milepælene oppnås. Forskningsrådet inngår kontrakt med søker, og vil primært finansiere aktiviteter i prosjektet som består av industriell forskning. Innovasjon Norge vil inngå kontrakter med en eller flere av partnerne og vil primært finansiere aktiviteter som består av eksperimentell utvikling. I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne kvalifisere for finansiering fra Enova eller Gassnova til å ta løsningen i bruk. Prosjekter som innstilles til finansiering, vil måtte påregne å supplere med ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne. 

Prosjekter som underveis i forløpet ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering under PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnovas ordinære utlysninger. 

Søker må på forhånd sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen. Finansering og støttegrad vil bergenes for det enkelte prosjekt og for den enkelte støttemottaker. Støttegraden og typen finansiering vil kunne endre seg gjennom utviklingsløpet. 

Denne utlysningen omfatter flere støtteordninger som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Finansering og støttegrad vil beregnes det enkelte prosjekt og for den enkelte støttemottaker, og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte ordningene som tas i bruk er notifisert. Se mer informasjon om statsstøtteregelverket i eget vedlegg her.

Støtteberettigede kostnader

Du kan søke om støtte til:

 • Personal- og indirekte kostnader
 • Innkjøp av FoU-tjenester fra institutt- og UoH-sektoren
 • Utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr)
 • Andre driftskostnader (inkl. materialer etc. til prototype/pilot)

I tillegg kan du søke en evt. investeringsstøtte hos Enova/Gassnova. For mer informasjon om hva PILOT-E støtter og om hvordan statsstøtteregelverket legger føringer for hva og hvem vi kan støtter, se avsnitt om finansiering lenger ned i teksten.

Obligatoriske vedlegg 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.