Industri og anlegg

Energi- og klimasatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å oppnå dette må energieffektiviteten økes vesentlig, og fossile brensler må erstattes av fornybare alternativer.

Dette vil Enova fremskynde gjennom å introdusere jevnlige utlysinger innen tematiske områder under programmet «Energi- og klimasatsinger i Industrien». Gjennom støttetilbudet vil Enova bidra til at energi- og klimaeffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.  

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske områder. Alle typer prosjekter som oppfyller de overordnede programkriteriene og er innenfor tematikken kan få støtte. Prosjekter prioriteres etter hvor kostnadseffektive de er, og om prosjektene kan ha ringvirkninger utenfor det enkelte prosjektet. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan gi viktig læring for videre utvikling av teknologien, reduksjon av kostnader i fremtidige prosjekter eller som bidrar særlig til å gjøre gode løsninger mer kjent i markedet. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet kan gi støtte til en andel av merkostnaden ved å ta i bruk den energi- eller klimavennlige løsningen. Maksimal støtteandel er avhengig av selskapets størrelse og prosjektets innhold, og begrenses av statsstøtteregelverket.  

Prosjekter prioriteres imidlertid innenfor gjeldende budsjett etter hvor stort resultat det gir per støttekrone det søkes om. Søker oppfordres derfor til søke om det minste beløpet som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. 

Hvem kan få støtte?

Søker må være en bedrift som har industriell produksjon eller er et anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister.  

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. 


Frister i 2020

De tematiske satsingene for 2020 vil ha tre utlysninger/søknadsfrister:

  • 31. januar
  • 1. juni
  • 1. oktober

For alle disse søknadsdatoene er fristen satt til klokka 12:00

Tema i 2020

  • Tema 1: Spillvarmeutnyttelse. Denne gang spisser vi det til å prioritere støtte til varmepumper som kan utnytte spillvarmen, og føre den energimengden (mesteparten) tilbake i prosessen. Prosjekter som utnytter overskuddsvarme fra for eksempel kompressorer vil ikke bli prioritert ved stort tilfang av søknader. 
  • Tema 2: Utfasing av fossil varme 
  • Tema 3: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser 

For de to neste rundene i 2020 tar vi med oss temaene Spillvarmeutnyttelse og Utfasing av fossil varme 

Tema 3 i runde 2 og runde 3 for 2020 vil vi kunngjøre på et senere tidspunkt. 

Til deg som søker Energi- og klimasatsinger i industrien

Fristen i årets første søknadsrunde i 2020 var 31. januar 2020 klokka 12:00. 

Neste frist er 1. juni klokka 12:00.

Søknadsdokumenter

Jeg har innspill til ny, tematisk satsing i industrien!

Gruppe