Industri og anlegg

Energi- og klimasatsinger i industrien - tematiske satsinger

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må energieffektiviteten økes vesentlig, samtidig som fossile brensler må erstattes av fornybare alternativer.

Dette vil Enova fremskynde gjennom jevnlige utlysinger innen tematiske områder under programmet «Energi- og klimasatsinger i Industrien». Gjennom Energi- og klimasatsinger i industrien vil Enova bidra til at energi- og klimaeffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.

Nå som næringslivet skal komme opp i fart igjen, åpner det seg kanskje tid og rom til å fokusere på å få på plass det som kan være den viktigste søknaden dere skriver i år. Enova benytter anledningen til å forsterke og utvide vårt tilbud gjennom støtteprogrammet Energi og klimasatsinger i industrien. 

Enova sitter klar til å bistå med svar på de spørsmål som måtte oppstå. 

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske områder. Alle typer prosjekter som oppfyller de overordnede programkriteriene og er innenfor tematikken kan få støtte.

Det kan kun søkes om enkelttiltak og ulike tiltak kan ikke samles i en og samme søknad. Har dere flere tiltak så send en søknad per tiltak. 

Prosjekter prioriteres etter hvor kostnadseffektive de er (kroner støtte per kWh eller CO2ekvivalent spart), og om prosjektene svarer særlig godt på Enovas prioriteringer eller kan ha ringvirkninger utenfor det enkelte prosjektet. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan gi viktig læring for videre utvikling av teknologien, reduksjon av kostnader i fremtidige prosjekter eller som bidrar særlig til å gjøre gode løsninger mer kjent i markedet.

For tiltak som er knyttet til investeringsstøtte må kostnadene i det alt vesentlige være knyttet til de fysiske investeringene og i begrenset grad til timer. For de tilfeller der det søkes støtte til utredninger skal det ikke inkluderes investeringer, kun egne og kjøpte timer. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet kan gi støtte til en andel av merkostnaden ved å ta i bruk den energi- eller klimavennlige løsningen. Maksimal støtteandel er avhengig av selskapets størrelse og prosjektets innhold, og begrenses av statsstøtteregelverket.

Prosjekter prioriteres imidlertid innenfor gjeldende budsjett for den enkelte utlysningsfrist, basert på totalkarakterer som beregnes ut fra både hvor stort resultat det gir per støttekrone det søkes om, måloppnåelse i forhold til Enovas prioriteringer og potensialet for innovasjon og ringvirkninger. Søker oppfordres derfor til søke om det minste beløpet som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet og å tenke nøye over hvilke kostnader som reelt hører med for å gjennomføre tiltaket.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en bedrift som har tiltak knyttet til en eksisterende industriell produksjon eller til et eksisterende anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister.

I enkelte tilfeller kan en leverandør til en godkjent virksomhet stå som søker. Dette på i så fall orienteres om i søknaden og det må oppgis kontaktpersoner både i søkerbedrift og i sluttbrukervirksomhet. Ta kontakt med Enova på forhånd for å avklare om dette er relevant for dere.

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at Enova kontrollerer om virksomheten kan ansees å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier angitt for utøvelse av statsstøtteregelverket. Selskap som er i brudd med kriterier for lovlig tildeling av statsstøtte vil få sine søknader avvist.

Kommende frister i 2020 og 2021

De tematiske satsingene har følgende utlysninger/søknadsfrister de kommende månedene

  • 1. desember 2020
  • 1. februar 2021
  • 6. april 2021
  • 1. juni 2021
  • 13. august 2021           
  • 1. oktober 2021           
  • 1. desember 2021

For alle disse søknadsdatoene er fristen satt til klokka 12:00. Søknader som er innsendt etter dette vil bli avvist.

Legg inn grundig arbeid i utfylling av informasjon i søknaden. Ufullstendige søknader med mangler som innebærer at Enova må etterspørre ytterligere informasjon, vil bli avvist og må eventuelt prøve på nytt ved neste søknadsfrist. Nærmere forklaring finner dere i veiledning for utfylling av søknad og veiledning for energiresultat.  

Søknader skal skrives på norsk eller skandinavisk språk (svensk, dansk). 

Tema for fristen 1. desember 2020 kl. 12:00

Tema 1: Spillvarmeutnyttelse med energiresultat 50 000 kWh – 250 000 kWh
Tema 2: Spillvarmeutnyttelse med energiresultat over 250 000 kWh

Tema 3: Utfasing av fossil varme med energiresultat 50 000 kWh – 250 000 kWh
Tema 4: Utfasing av fossil varme med energiresultat over 250 000 kWh

Tema 5: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser med energiresultat 50 000 kWh – 250 000 kWh
Tema 6: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser med energiresultat over 250 000 kWh

Tema 7: Batteripakke for hybrid løsning med dieselaggregat og batteri
Tema 8: Batteripakke og ny landstrøm der batteri bidrar til å redusere belastningen på nett og på land

Tema 9: Utredning av energi- og klimatiltak

Tema 7 og 8 gjelder tiltak på fôrflåte.

Tema for alle fristene første halvår 2021 vil presenteres i desember 2020. 


Jeg har innspill til ny, tematisk satsing i industrien!

Gruppe