Industri og anlegg

Energi- og klimasatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må energieffektiviteten økes vesentlig, samtidig som fossile brensler må erstattes av fornybare alternativer.

Dette vil Enova fremskynde gjennom å introdusere jevnlige utlysinger innen tematiske områder under programmet «Energi- og klimasatsinger i Industrien». Gjennom Energi- og klimasatsinger i industrien vil Enova bidra til at energi- og klimaeffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.

Nettopp nå, når nasjonen på mange områder står stille, åpner det seg kanskje tid og rom til å fokusere på å få på plass det som kan være den viktigste søknaden dere skriver i år. Enova sitter klar til å bistå med svar på de spørsmål som måtte oppstå. 

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske områder. Alle typer prosjekter som oppfyller de overordnede programkriteriene og er innenfor tematikken kan få støtte.

Det kan kun søkes om enkelttiltak og ulike tiltak kan ikke samles i en og samme søknad.

Prosjekter prioriteres etter hvor kostnadseffektive de er (kroner støtte per kWh eller CO2ekvivalent spart), og om prosjektene svarer særlig godt på Enovas prioriteringer eller kan ha ringvirkninger utenfor det enkelte prosjektet. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan gi viktig læring for videre utvikling av teknologien, reduksjon av kostnader i fremtidige prosjekter eller som bidrar særlig til å gjøre gode løsninger mer kjent i markedet.

Dette er et investeringsstøtteprogram og kostnadene må i det alt vesentlige være knyttet til de fysiske investeringene og i begrenset grad til timer.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet kan gi støtte til en andel av merkostnaden ved å ta i bruk den energi- eller klimavennlige løsningen. Maksimal støtteandel er avhengig av selskapets størrelse og prosjektets innhold, og begrenses av statsstøtteregelverket.

Prosjekter prioriteres imidlertid innenfor gjeldende budsjett for den enkelte utlysningsfristen, basert på totalkarakterer som beregnes ut fra både hvor stort resultat det gir per støttekrone det søkes om, måloppnåelse i forhold til Enovas prioriteringer og potensialet for innovasjon og ringvirkninger. Søker oppfordres derfor til søke om det minste beløpet som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet og å tenke nøye over hvilke kostnader som reelt hører med for å gjennomføre tiltaket.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en bedrift som har industriell produksjon eller er et anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister.

I enkelte tilfeller kan en leverandør til en godkjent virksomhet stå som søker. Dette på i så fall orienteres om i søknaden og det må oppgis kontaktpersoner både i søkerbedrift og i sluttbrukervirksomhet. Ta kontakt med Enova på forhånd for å avklare om dette er relevant for dere.

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at Enova kontrollerer om virksomheten kan ansees å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier angitt for utøvelse av statsstøtteregelverket. Selskap som er i brudd med kriterier for lovlig tildeling av statsstøtte vil få sine søknader avvist.

Frister i 2020

De tematiske satsingene for 2020 har tre utlysninger/søknadsfrister: 

  • 31. januar 
  • 2. juni 
  • 1. oktober 

For alle disse søknadsdatoene er fristen satt til klokka 12:00. 

Søknader som er innsendt etter dette vil bli avvist. 

Legg inn grundig arbeid i utfylling av informasjon i søknaden. Ufullstendige søknader med mangler som innebærer at Enova må etterspørre ytterligere informasjon, vil bli avvist. 

Nærmere forklaring finner dere i veiledning for utfylling av søknad og veiledning for energiresultat.

Tema i 2020

Søknadsfrist 2 juni:

  • Tema 1: Spillvarmeutnyttelse
  • Tema 2: Utfasing av fossil varme
  • Tema 3: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser

Spillvarmeutnyttelse og Utfasing av fossil varme er tema som vil gjentas ved alle søknadsfrister. 

Tema 3 vil annonseres ved åpning av nye søknadsfrister 

Til deg som søker Energi- og klimasatsinger i industrien

Fristen for kommende søknadsrunde er 2. juni klokka 12:00.

Søknadsdokumenter

Søk her

Jeg har innspill til ny, tematisk satsing i industrien!

Gruppe