Industri og anlegg

Energi- og klimasatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å oppnå dette må energieffektiviteten økes vesentlig, og fossile brensler må erstattes av fornybare alternativer.

Dette vil Enova fremskynde gjennom å introdusere jevnlige utlysinger innen tematiske områder under programmet «Energi- og klimasatsinger i Industrien». Gjennom støttetilbudet vil Enova bidra til at energi- og klimaeffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.  

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske områder. Alle typer prosjekter som oppfyller de overordnede programkriteriene og er innenfor tematikken kan få støtte. Prosjekter prioriteres etter hvor kostnadseffektive de er, og om prosjektene kan ha ringvirkninger utenfor det enkelte prosjektet. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan gi viktig læring for videre utvikling av teknologien, reduksjon av kostnader i fremtidige prosjekter eller som bidrar særlig til å gjøre gode løsninger mer kjent i markedet. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet kan gi støtte til en andel av merkostnaden ved å ta i bruk den energi- eller klimavennlige løsningen. Maksimal støtteandel er avhengig av selskapets størrelse og prosjektets innhold, og begrenses av statsstøtteregelverket.  

Prosjekter prioriteres imidlertid innenfor gjeldende budsjett etter hvor stort resultat det gir per støttekrone det søkes om. Søker oppfordres derfor til søke om det minste beløpet som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. 

Hvem kan få støtte?

Søker må være en bedrift som har industriell produksjon eller er et anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister.  

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. 


Frister i 2020

De tematiske satsingene for 2020 vil ha tre utlysninger/søknadsfrister:

 • 31. januar
 • 1. juni
 • 1. oktober

For alle disse søknadsdatoene er fristen satt til klokka 12:00

Tema i 2020

 • Tema 1: Spillvarmeutnyttelse. Denne gang spisser vi det til å prioritere støtte til varmepumper som kan utnytte spillvarmen, og føre den energimengden (mesteparten) tilbake i prosessen. Prosjekter som utnytter overskuddsvarme fra for eksempel kompressorer vil ikke bli prioritert ved stort tilfang av søknader. 
 • Tema 2: Utfasing av fossil varme 
 • Tema 3: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser 

For de to neste rundene i 2020 tar vi med oss temaene Spillvarmeutnyttelse og Utfasing av fossil varme 

Tema 3 i runde 2 og runde 3 for 2020 vil vi kunngjøre på et senere tidspunkt. 

Tematiske satsinger med frist 31. januar 2020 klokka 12:00

Tema 1: Spillvarmeutnyttelse

Industrien har mange varmestrømmer som kan utnyttes til varme- eller kraftformål, men som i dag går til spille. Enova ønsker å stimulere til økt utnyttelse av spillvarme, med hovedvekt på økt utbredelse av teknologi og løsninger som har overføringsverdi utenfor den enkelte bedrift og som har potensiale til å kunne etablere seg i markedet uten støtte på sikt.  

Prosjekter som har som formål å gjenvinne varme fra kjerne- og hjelpeprosesser og som direkte reduserer behovet for tilført energi til virksomheten er omfattet av utlysningen. Dette gjelder også dersom prosjektet medfører reduksjon av kvotepliktige utslipp eller utløsing av frikvoter. Energien som gjenvinnes skal i hovedsak føres tilbake i prosessen, kun i begrenset grad til bygningsoppvarming. 

Prosjekter som støttes, vil typisk innebære:

 • varmepumper som benytter spillvarme som innsatsfaktor for å levere høytemperaturvarme (>80 °C) 
 • kraftproduksjon fra spillvarmekilder ned mot 60-70 °C,  
 • prosessintegrasjon eller annen utnyttelse av varme inn i en produksjonsprosess. 

Prosjekter med tradisjonell varmegjenvinning fra eksempelvis kompressorer vil ikke bli prioritert ved vurdering av innkomne søknader.  

Prosjekter med store investeringer i infrastruktur henvises til program for fjernvarme. Særlig innovative prosjekter kan søke programmet Fullskala innovativ energi- og klimateknologi. 

Tema 2: Utfasing av fossile energibærere til varmeformål

Bruk av fossile energibærere til varmeformål i industrien innebærer vesentlige klimagassutslipp. Enova ønsker å stimulere til erstatning av fossil energibruk med klimavennlige alternativer, herunder  

 • fast biobrensel  
 • varmepumper som ikke benytter luft som ekstern varmekilde, og der arbeidsmediet har GWP under 100. Prosjekter som benytter naturlige arbeidsmedier (f.eks. CO2 eller NH3) vil prioriteres.  

Støtte til varmeproduksjon basert på bioolje og biogass innebærer små merinvesteringer og brenselspriser på nivå som for fossilt. Slike prosjekter støttes derfor ikke. Støtte til varmeproduksjon basert kun på elektrisitet støttes ikke. Dette da det ikke medfører ny fornybar energiproduksjon, samt bidrar til vesentlig økning i effektuttak i det elektriske nettet. Varmepumpe (luft-vann) med utnyttelse av ordinær uteluft støttes heller ikke da vesentlig økning i effektuttak forventes. Varmepumper som benytter spillvarme som innsatsfaktor kan støttes gjennom den tematiske satsningen «Spillvarmeutnyttelse» 

Prosjekter under dette temaet har klimagassreduksjoner som den primære effekten. Prosjekter som medfører reduksjon av kvotepliktige utslipp eller utløsing av frikvoter kan dermed ikke støttes her. 

Tema 3: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser

Enova ønsker å stimulere til erstatning av fossil energi med klimavennlige alternativer, det vil si utstyr i stasjonær bruk der fossilt drevet maskineri kan erstattes av elektriske løsninger. Dette gjelder også stasjonære anleggsmaskiner der dette er hensiktsmessig (kjøretøy og flyttbare anleggsmaskiner kan søke programmet for «Energi- og klimatiltak i landtransport»).  

Prosjekter som støttes vil typisk kunne være:  

 • knusere for stein  
 • kverner for trevirke 
 • annet anleggsutstyr som er dieseldrevet 


Til deg som vil søke energi- og klimasatsinger i industrien

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Søknadsfristen er 31. januar 2020 klokka 12:00. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Jeg har innspill til ny, tematisk satsing i industrien!

Gruppe