Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ikke lett å sette energimål når produktet spreller

Fra å produsere totalt 3 000 laks i 1977, til en produksjon på 4 000 slaktede fisk i timen, kan man trygt si at utviklingen for sjømatprodusenten SinkabergHansen har vært formidabel.

Batteripakker Batteripakker på fôringsflåtene optimaliserer driften, sparer diesel og gir store gevinster.
– Biosikkerhet og fiskevelferd er styrende. Selvpålagte eller myndighetspålagte biosikkerhetstiltak vil alltid trumfe forhold som har med energimål å gjøre. Som eksempel kan fartøyer bli pålagt andre ruter en det som er mest energieffektivt.

- Ragnar Sæternes

Sinkaberg - Graf Sinkaberg - Graf 1) I perioder med høy produksjon der fisken er frisk og dødeligheten lav, vil energiforbruket regnet etter kilo fisk produsert, være relativt lavt. 2) I perioder med lav produksjon og/ eller med sykdom og høy dødelighet vil energiforbruket regnet etter kilo fisk produsert, være relativt høyt.
Energiledelse - Bilde Energiledelse handler om å ha oversikt over hvilke deler av produksjonen som er storforbrukere av energi, og kontinuerlig jobbe for bedre løsninger og mer effektiv drift.

HER ER NOEN AV TILTAKENE SINKABERGHANSEN HAR GJENNOMFØRT:

Energiledelse inkludert EOS

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter selv om sertifisering ikke trenger å være et mål i seg selv. Energioppfølgingssystem (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring er viktige elementer for god energiledelse.

Energisparepotensial
2-10 % av den totale energibruken

Andre gevinster
Forutsigbare kostnader, struktur og kultur for forbedringsarbeid, i tillegg til økt konkurranseevne. 

Etablere landstrøm på fôrflåteanlegg

Å konvertere fra fôrflåteanlegg basert på dieselaggregat til kablet landstrøm gir økt virkningsgrad.

Energisparepotensial
60-70 % reduksjon av den totale energibruken

Andre gevinster
Utslippsreduksjoner ved konvertering fra fossilt drivstoff til elektrisitet. 

Etablere batterihybriddrift på fôrflåteanlegg

På fôrflåteanlegg som ikke kan kobles til stasjonær landstrøm kan det installeres batterilagring, gjerne kombinert med solcelle eller vindmølleteknologi. Virkningsgraden på dieselaggregatet kan da økes fra ca 25 % til opptil ca 45 % når dette driftes.

Energisparepotensial
20-50 % reduksjon av totalt dieselforbruk

Andre gevinster
Reduserte utslipp og effekttopper

Rutine for drift av fôrblåseanlegg

Å etablere gode rutiner for rengjøring og vedlikehold av fôrblåseanlegg sikrer optimale driftsforhold for blåsemaskiner og fôringssløyfer. Det bør også tilrettelegges for bruk av lave blåsetrykk.

Energisparepotensial
10-15 % av energibruk til blåsemaskin

Etablere LED-belysning på flåter og i merder

Det er mye å spare på å erstatte konvensjonell lysteknologi med LED-belysning og lysstyring, både over og under vann.

Energisparepotensial
80% av energi til belysning

Vurdere alternativ utfôringsteknologi

Det å erstatte konvensjonell utblåsing av fôr med annen fôringsteknologi kan redusere energibehovet til fôring.

Energisparepotensial
50 % av energibruken til fôrblåsing.

Andre gevinster
Reduserte utslipp av mikroplast

Optimal drift av hjelpebåt

For hjelpebåter som brukes til drift av flåte/merdeanlegg bør drivlinje/energiløsning vurderes. Elektrisk drivlinje og øko-kjørekurs/driftskurs for driftsoperatører kan også være hensiktsmessig.

Energisparepotensial
5-50 % av dieselforbruk til hjelpebåt

Optimal design av rør og pumpeløsning

Reduser strømningstapet ved å optimalisere rørføringer og inn/utløp av tanker. Pumper og motoreffekt bør tilpasses etter behov, unngå overdimensjonering og vurder frekvensstyring.

Energisparepotensial
5-30 % av energi til pumpedrifter

Optimal oppvarming av arbeids- og oppholdsrom

Varmepumpe bør installeres for oppvarming av arbeids- og oppholdsrom.

Energisparepotensial
50 % av energibruk til romvarme

Bilde av en arbeider på et oppdrettsanlegg Energiledelse gir gevinster på flere områder og har blitt en måte å tenke på hos SinkabergHansen.