Fossilfri industri

Fossilfri industri

Visste du at halvparten av industriens utslipp kan kuttes med kjent teknologi?

Hvorfor må vi kutte utslipp i industrien?

​I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Her spiller industrien en avgjørende rolle. Fastlandsindustrien står allerede i dag for over 200 milliarder kroner av verdiskapingen her til lands. Men i framtiden må verdiskapingen skje uten store utslipp. Klarer vi det?​

Mye er gjort, men mye gjenstår

Den landbaserte industrien har vært flinke til å redusere utslippene. De siste 30 årene er utslippene kuttet med nesten 40 prosent. Det gjør industrien til «best i klassen» av alle næringsgrener, men mye gjenstår. En stor del av de gjenværende utslippene kan bare elimineres om vi får utviklet helt ny teknologi. Den gode nyheten er at eksisterende teknologi kan hjelpe oss et godt stykke på veien.

Så mye som halvparten av klimagassutslippene kan kuttes med kjent teknologi!

Veier til utslippskutt

Halvparten av industriutslippene kan kuttes med kjent teknologi. Det viser Enovarapporten: Norsk industri mot lavutslippssamfunnet (PDF)

Det er flere grunner til at disse løsningene ikke tas i bruk i stor nok grad i dag. Investeringskostnadene er for høye eller industribedriften har nok erfaring med løsningene til at de tar sjansen på å bruke dem.

For å få flere til å ta i bruk disse løsningene tilbyr Enova nå risikoavlastning. Avlastningen kommer gjennom vår helt nye og spissede satsing for å få ned utslipp i industrien.

I søknadsrunden høsten 2020 er satsingsområdene:

 • Spillvarmeutnyttelse med energiresultat 50 000 kWh – 250 000 kWh
 • Spillvarmeutnyttelse med energiresultat over 250 000 kWh
 • Utfasing av fossil varme med energiresultat 50 000 kWh – 250 000 kWh
 • Utfasing av fossil varme med energiresultat over 250 000 kWh
 • Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser med energiresultat 50 000 kWh- 250 000 kWh
 • Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser med energiresultat over 250 000 kWh
 • Batteripakke for hybrid løsning med dieselaggregat og batteri
 • Batteripakke og ny landstrøm der batteri bidrar til å redusere belastningen på nett og på land
 • Utreding av energi og klimatiltak

1/4 av energien industrien bruker til går til å fyre for kråkene Dette utgjør hele 19 TWh hvert år

I volum hadde denne spillvarmen vært nok til å varme opp over 1,7 millioner boliger.

Selv om vi har mange eksempler på at overskuddsvarme fra industrien brukes til å varme opp boliger og bygg. Er det mange steder dette ikke er praktisk mulig eller lite hensiktsmessig. En av hovedgrunnene er at fabrikkene ikke ligger der folk bor.

Men denne spillvarmen kan brukes til å redusere behovet industribedriftene selv har for å få tilført energi. Se hvordan vi kan hjelpe her.

(Kilder: Enova)

1/3-del av energien som brukes i industri og bergverk er fremdeles fossil.

Det er årlig klimagassutslipp på vel 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra industrien. Landbasert industri for 23 prosent av norske klimagassutslipp

Hvorfor velge fossilt, når det finnes miljøvennlige alternativer? Skal lavutslippssamfunnet nås i 2050, må utslippene ned. Vi støtter prosjekter som bidrar til dette.

(Kilde: miljostatus.no)

Fossilt drevet maskineri og stasjonære anleggsmaskiner kan erstattes av elektriske løsninger. Når det er mer klimavennlig å velge elektrisk framfor fossilt. Da burde valget være enkelt, med tanke på de utfordringene verden står overfor i dag.

Se vårt støttetilbud for elektrifisering av arbeidsprosesser i industrien. Prosjekter som støttes vil typisk kunne være:  

 • knusere for stein  
 • kverner for trevirke 
 • annet anleggsutstyr som er dieseldrevet 

For havbruksnæringen er store klimagassutslipp knyttet til dieselaggregater som produserer strøm for fôrflåtene og til dieseldrevne driftsfartøy. Elektrifisering av havbruksnæringen gjennom landstrøm og batterier er tiltaket som vil gi de største kuttene i direkte klimagassutslipp fra oppdrettslokalitetene. Enova ønsker å stimulere til reduksjon eller erstatning av fossil energibruk i havbruk. Samt at nyetablering av landstrøm skjer med redusert belastning på strømnettet.

Mange sitter med ideer til gode prosjekter som de forventer vil kunne gi betydelige energigevinster eller reduserte klimagassutslipp. Mange av disse kommer ikke videre fordi kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. Dersom virksomheten planlegger å investere i et energi- eller klimaprosjekt. Har behov for å utrede kostnadsgrunnlaget, konsekvenser og gevinstene før en investeringsbeslutning kan tas. Da er det mulig å søke støtte til å gjennomføre nødvendige utredinger.

Få oppdateringer

Slik kutter andre virksomheter

Slik kutter andre virksomheter

Noen bedrifter har gått foran, og vist vei for andre som vil kutte energibruk og klimagassutslipp. Lær mer om hva som ble gjort hos disse virksomhetene.