Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av dashbordet på en bil

Sjåførene har fått en bedre arbeidshverdag

Anette Johnsen i Trond Johnsens Transport mener fokuset på god og økonomisk kjøring gir mindre stressede sjåfører og bedre arbeidsmiljø. Sykefraværsstatistikken, høy trivsel og den lave utskiftningen av ansatte tyder på det samme.

Bilde Anette Johnsen forteller at en av de viktigste tilleggsgevinstene har vært at de ansatte har fått det bedre på jobb.
Bilde 2 Etter arbeidet med energiledelse ble satt i system, har det blitt en viktig del av arbeidshverdagen til de ansatte.

TILTAK GJENNOMFØRT AV TROND JOHNSENS TRANSPORT

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter. Dette for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Fokus på energiledelse fører som regel til at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter. Dette selv om sertifisering ikke er nødvendig for å oppnå gode resultater. Energioppfølgingssystem (EOS) med f.eks. flåtestyringsverktøy, forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring mm. inngår som viktige elementer i arbeidet med energiledelse. Data fra flåtestyringsverktøy gir nyttig informasjon om status for kjøretøy og kjørestil som kan benyttes til opplæring i øko-kjøring. For transportbedrifter kan parametre som tonn.km, vol.km, TEU (Twenty-foot-equivalent Unit), person.km være nyttige energiytelsesindikatorer.

Energisparepotensial
2-10 % av den totale energibruken

Andre gevinster
Forbedret kultur og rutiner for sikkerhet, hviletid og andre lovpålagte rutiner. 

Eksempler på øko-kjøring er «utrulling», optimalt girskifte, riktig nedbremsing, bruk av cruise control, rutine for sjekk av dekktrykk. For eksempel kan 0,2 bar for lavt dekktrykk utgjøre 3-4 % høyere drivstofforbruk. Det kan også vurderes å bruke motivasjon- og belønningssystemer for sjåførene. Da bør det fokuseres på å hjelpe de som underpresterer gjennom å dele erfaringer. Det anbefales å ikke bruke boggi når man ikke har tung last. Ekstra hjulsett gir økt rullemotstand og høyere drivstofforbruk.

Energisparepotensial
10-20 %

Andre gevinster
Bedre inntjening gjennom reduserte drivstoffkostnader, reduserte kostnader til reparasjon og vedlikehold, og mindre dekkslitasje. En forbedret arbeidsdag med bedre flyt, mindre stress og økt sikkerhet, samt mindre belastning på miljøet (svevestøv, NOx og CO2).

90 % av alle ineffektive kjøretøy kan tunes på mindre enn 15 minutter. Sett opp en serviceplan for alle kjøretøy, og ta vare på data fra service. Denne informasjonen kan brukes til å analysere og forbedre driftseffektiviteten for forskjellige maskintyper.

Energisparepotensial
3-6 %

Det er viktig å sjekke dekk for slitasje regelmessig. Usymmetrisk slitasje må rettes umiddelbart.

Energisparepotensial
For hver grad akslingen er ute av posisjon øker drivstofforbruket med 3 >#/p###

Andre gevinster
Redusert vedlikehold og kostnader til dekk, samt økt sikkerhet.

Å redusere tomgangskjøring er viktig, spesielt om sjåføren overnatter i kjøretøyet. Se også tiltak for tilgang til elektrisk kraft til motorvarmer, kjøleaggregat og øvrig utstyr.

Luftmotstand, og dermed også drivstofforbruk, stiger med hastigheten. Hastighetssperre, ev. signal ved overhastighet begrenser den mest energikrevende kjøringen. Tiltaket har mindre verdi for sjåfører som bruker cruise control og som har stort fokus på egen kjørestil. Prisen for å installere hastighetssperre kan ofte være så lav som kostnaden for en ekstra time på verksted.

Energisparepotensial
Drivstofforbruket øker med ca 20 % om man øker hastigheten fra 78 km/h til 90 km/h.

Tilgang på elektrisk kraft til motorvarmere og drift av kjøleaggregat eller andre kraftkrevende komponenter ved lasting/lossing er viktig. Det er tidsbesparende og gir mindre slitasje på motoren.

Energisparepotensial
0,5-1 % (mindre tomgang ved oppstart)

Andre gevinster
Motorvarmer gir raskere oppstart – «Ready to operation». 

Systemer for automatisk stopp reduserer tomgangskjøring, som typisk utgjør 5 % av totalt forbruk. Autostopp reduserer tomgangskjøringen med anslagsvis 10-20 %. Prisen for å installere automatisk stopp vil ofte begrense seg til 1 verkstedtime (ca 1.000 kr per kjøretøy).

Energisparepotensial
0,5-1 % av totalt forbruk.

Bilde 3 Hver måned får sjåførene rapporter som viser hvordan de har kjørt og hvor det finnes potensiale for mer økonomisk kjøring.
– Sjåførene kategoriseres i tre felt: rødt, gult og grønt. Alle våre sjåfører er på grønt felt og totalt som firma har vi en kjørescore på 92 prosent på økonomisk kjøring. Så vi gjør det godt.

- Anette Johnsen