Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av en stor propell til en skip

Energiledelse i verftsindustrien: – En lønnsom bevisstgjøring

I 2011, på en av de faste kveldsrundene i produksjonshallene til Ulstein Verft, begynte Rolv Bakke og en av kollegaene hans å ergre seg over lyset som alltid sto på. «Det må da kunne gå an å styre lyset sentralt, i stedet for at vi skal løpe rundt», forteller Rolv. Det ble starten på det han i dag omtaler som en lønnsom bevisstgjøring i bedriften.

Bilde båt Ulstein Verft bygger og tester skip til bruk over hele verden.
Bilde industri Tiltakene for energieffektivisering har også gitt andre fordeler på anleggene til Ulstein Verft. Feil blir oppdaget tidligere og man unngår dermed tette ventilatorer eller skader på anlegg.

HER ER NOEN AV TILTAKENE ULSTEIN VERFT HAR GJENNOMFØRT:

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter. Dette for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter selv om sertifisering ikke trenger å være et mål i seg selv. Energioppfølgingssystem (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring er viktige elementer for god energiledelse. 

Energisparepotensial
2-10 % av den totale energibruken

Andre gevinster
Forutsigbare kostnader, struktur og kultur for forbedringsarbeid, i tillegg til økt konkurranseevne.

Lekkasjer fører til økt belastning på kompressorene og redusert levetid på utstyret. De oppstår ofte på rør, slanger, hurtigkoblinger, pakninger og ventiler. For å identifisere lekkasjer er det flere metoder man kan benytte seg av. Hvis det ikke er støy i lokalet kan man lytte eller benytte seg av lekkasjedetektor. Dersom det ikke er kontinuerlig drift kan man beregne lekkasjeomfanget ved å stenge en av kompressorene og se hvor lang tid det tar før trykket i anlegget synker. Gangtid i forhold til totaltid angir lekkasjetapet i prosent.

Energisparepotensial
5-15 % av elforbruket til trykkluft

Andre gevinster
Økt levetid på utstyr, reduserte kostnader og økt konkurranseevne. 

Energibehovet til belysning kan reduseres ved hjelp av bevegelsessensorer og dagslysstyring (lysdemping). Dette reduserer både tiden lyset står på og det gjennomsnittlige effektbehovet.

Dagslysstyring forutsetter tilgjengelig dagslys, men ved å velge effektive armaturer (reflektorer) kan antall lyskilder reduseres. Riktig plassering av armaturene i forhold til lysbehov og regelmessig rengjøring er viktige tiltak.

Utskifting til mer energieffektive lyskilder, som for eksempel LED, bør også vurderes. Men husk at med LED på plass kan det være behov for andre løsninger for styring.

Energisparepotensial
10-30 % av elforbruket til belysning

Andre gevinster
Økt levetid på lyskilde og bedre lyskvalitet. God belysning forbedrer også sikkerheten og arbeidsmiljøet.

Ved å gjenvinne varme fra avtrekksluft reduserer man energibehovet for oppvarming av tilført friskluft. Forurensing i avtrekksluften, og praktiske forhold som avstander og plass kan begrense muligheten for gjenvinning, samt valg av type varmeveksler.

De mest brukte varmevekslere er kryssvarmeveksler, væskekoblet varmeveksler og roterende varmegjenvinner. Varmegjenvinning vil gi en liten økning i elforbruket til vifter på grunn av trykktapet i varmevekslere.

Energisparepotensial
Rundt 20 % av elforbruket til ventilasjon, og omtrent 10 % av varmeenergi til ventilasjon

Unødig varmetap i rørsystem og fra kjelen skyldes manglende eller mangelfull isolasjon av rør, ventiler og flenser. Bruk av termokamera gjør det enkelt å kartlegge og synliggjøre varme flater. Når man skal velge teknisk isolering er det viktig at den tilpasses temperaturnivå og omgivelser.

Energisparepotensial
2-6 % av varmebehovet

Andre gevinster
Redusert fare for brannskader.

Spillvarme fra prosesser, kjølekompressorer og trykkluftkompressorer etc kan utnyttes til rom- og tappevannsoppvarming ved å bruke varmeveksler og eventuelt varmepumpe.

Energisparepotensial
2-20 % av energibruk til romoppvarming

Andre gevinster
Bedre inneklima.

Med gjennomtenkte løsninger for ventilasjon kan behovet for tilført friskluft reduseres betydelig. Vurder nøye hva som er nødvendig og effektivt for deres formål. Skal dere fjerne varmeavgasser kan det være lurt å gjøre dette ved å tilføre frisk luft i oppholdssonen. For deretter å trekke av den forurensede luften i takhøyden (fortrengningsventilasjon). Med gode løsninger for punktavsugtett opp til der avtrekksbehovet oppstår kan dere redusere det totale behovet for tilført friskluft.  

Energisparepotensial
Rundt 20 % av elforbruket til ventilasjon, og omtrent 10 % av termisk til ventilasjon

Andre gevinster
Bedre inneklima.

Bilde - Rust Arbeidet med energieffektivisering er godt forankret blant de 350 ansatte hos Ulstein Verft.
– Vi foreslo en egen energipolitikk for ledelsen, og den ble vedtatt. En konsekvens er at man er blitt mer observante på alt som handler om energibruk. Ute i produksjonen har det blitt en bevissthet som gjør at folk ser muligheter og tar initiativ. Tidligere har man tenkt at ting må være slik eller sånn, så det er en stor endring.

- Rolv Bakke

Bilde - Mann Bevisstgjøring og rutiner er en viktig del av suksessoppskriften.