Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av en arbeider på et oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg

Det viktigste for oppdrettsnæringen er å produsere sunn og frisk fisk av høy kvalitet. De mest energikrevende prosessene er ofte knyttet til fôring og fôrflåte. Her finnes det mange alternativer for å få ned energibruken. Batteri for å optimalisere driften, landstrøm og ny teknologi, er sammen med rutiner og god oversikt effektive og lønnsomme tiltak. Energiledelse i oppdrettsnæringen er en kontinuerlig forbedringsprosess som kan gi gevinster både for fisk, energibruk og regnskap.

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter. Dette for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter. Selv om sertifisering ikke trenger å være et mål i seg selv. Energioppfølgingssystem (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring er viktige elementer for god energiledelse.

Energisparepotensial
2-10 % av den totale energibruken

Andre gevinster
Forutsigbare kostnader, struktur og kultur for forbedringsarbeid, i tillegg til økt konkurranseevne. 

Å konvertere fra fôrflåteanlegg basert på dieselaggregat til kablet landstrøm gir økt virkningsgrad.

Energisparepotensial
60-70 % reduksjon av den totale energibruken

Andre gevinster
Utslippsreduksjoner ved konvertering fra fossilt drivstoff til elektrisitet. 

På fôrflåteanlegg som ikke kan kobles til stasjonær landstrøm kan det installeres batterilagring, gjerne kombinert med solcelle eller vindmølleteknologi. Virkningsgraden på dieselaggregatet kan da økes fra ca 25 % til opptil ca 45 % når dette driftes.

Energisparepotensial
20-50 % reduksjon av totalt dieselforbruk

Andre gevinster
Reduserte utslipp og effekttopper

Å etablere gode rutiner for rengjøring og vedlikehold av fôrblåseanlegg sikrer optimale driftsforhold for blåsemaskiner og fôringssløyfer. Det bør også tilrettelegges for bruk av lave blåsetrykk.

Energisparepotensial
10-15 % av energibruk til blåsemaskin

Det er mye å spare på å erstatte konvensjonell lysteknologi med LED-belysning og lysstyring, både over og under vann.

Energisparepotensial
80% av energi til belysning

Det å erstatte konvensjonell utblåsing av fôr med annen fôringsteknologi kan redusere energibehovet til fôring.

Energisparepotensial
50 % av energibruken til fôrblåsing.

Andre gevinster
Reduserte utslipp av mikroplast

For hjelpebåter som brukes til drift av flåte/merdeanlegg bør drivlinje/energiløsning vurderes. Elektrisk drivlinje og øko-kjørekurs/driftskurs for driftsoperatører kan også være hensiktsmessig.

Energisparepotensial
5-50 % av dieselforbruk til hjelpebåt

Reduser strømningstapet ved å optimalisere rørføringer og inn/utløp av tanker. Pumper og motoreffekt bør tilpasses etter behov, unngå overdimensjonering og vurder frekvensstyring.

Energisparepotensial
5-30 % av energi til pumpedrifter

Vurder om det er tilgjengelig overskuddsvarme for eksempel fra dieselaggregat, som kan utnyttes til oppvarming. Det kan også være aktuelt å ta i bruk varmepumpeløsning for å dekke varmebehovet, for eksempel sjøvannsvarmepumpe.

Energisparepotensial
10-50 % av energibruk til oppvarming

Varmepumpe bør installeres for oppvarming av arbeids- og oppholdsrom.

Energisparepotensial
50 % av energibruk til romvarme