Trelast

For trelastnæringen er tørkeprosesser og logistikk sentralt, og mange av tiltakene som kan gjøre stor forskjell, er verken omfattende eller kostbare å iverksette. Mange lønnsomme tiltak kan ofte gjennomføres uten investering i ny teknologi eller infrastruktur. Energiledelse handler om å se på dagens løsninger og prosesser med et kritisk blikk for å avdekke hvordan bruk av energi kan effektiviseres – og så gjøre noe med det.

10 anbefalte tiltak

Her er et utvalg av tiltak som andre bedrifter har hatt gode erfaringer med å gjennomføre. Tiltakene på lista er valgt ut fordi de ikke krever lange og omfattende prosesser, og at de hver for seg gir en stor gevinst. Om ikke lenge vil Enova også lansere en tiltakskalkulator som hjelper deg med å se besparelse i kroner, energibruk, effekt og klimagassutslipp ved gjennomføring av ulike tiltak.

Husk at aktuelle tiltak må ses i en helhet. Tiltak som gjennomføres kan ha innvirkning på hverandre, og gjennomføringen av ett tiltak kan redusere gevinsten av et annet.

Varmegjenvinning

Ved installering av varmegjenvinner i tørkekanalen, vil behovet for oppvarming av reduseres, og dermed vil også behovet for energi bli mindre.

Energisparepotensial
15 % av energi til kanaltørker

Vedlikehold på tørkene

Gjennom godt vedlikehold av tørkene vil det være færre lekkasjer som påvirker energibehovet. Det kan for eksempel bestå i å ha kontinuerlig oppsyn og vedlikehold av flaps, utette pakninger og porter, utette spjeld og viftemotorer. Rengjør varmebatteri, erstatt varmegjenvinnere som ikke fungerer, isolér tørkebygning og bytt ut eller vedlikehold varmerør.

Energisparepotensial
5-20 % av varmeenergi til tørkene.

Andre gevinster
Mer effektiv tørkeprosess gir økt kapasitet.

Optimalisere tørkeskjemaet

Simuleringer brukt i kombinasjon med målinger kan utnyttes til å optimalisere tørkeprogrammet med tanke på driftstid, energibruk og tørketemperatur

Energisparepotensial
inntil 15 % av energibruket til tørkene.

Andre gevinster
Kortere tørketid gir økt kapasitet.

Redusere elektrisk bunnlast

Få oversikt over utstyr som alltid står på både i og utenfor produksjonstid. Se på muligheter for å redusere driftstid til oppvarming, ventilasjon, transportbånd, kompressorer, pumper og lys.

Energisparepotensial
1-10 % av energibruken for det aktuelle utstyret 

Andre gevinster
Økt levetid for utstyret

Optimal miks av brensel

For å oppnå en  optimal miks av brensel, er det avgjørende å ha kontroll på brenselfukt, rett blanding av ulike brensler og liggetid før forbrenning. Dette gir renere forbrenning og bedre virkningsgrad på fyranlegg.

Energisparepotensial
1-2 % bedre virkningsgrad 

Andre gevinster
Redusert kostnad ved rett miks av brensel


Feie kjelen regelmessig

Ved å feie kjelen regelmessig, reduseres røykgasstap. Regelmessigheten bør beregnes ut fra behov.

Energisparepotensial
Dere kan oppnå 1% bedre virkningsgrad pr 20 grader senket røykgasstemperatur.

Optimalisere kjøring med trucker og hjullastere

Utdanne truck-førere i eco-driving, samt benytte rett lastfaktor på maskiner, tilrettelegge for stans av motorer og bruk av kupévarmere. I tillegg vil godt planlagt og gjennomtenkt logistikk kunne begrense behovet for kjøring på området.

Energisparepotensial
5-15 % av dieselforbruk til trucker og hjullastere

Andre gevinster
Redusert slitasje og redusert utslipp av klimagasser.


Transportbånd og transportører

Montering av frekvensstyring på motorer til transportbånd og å legge til rette for automatisert stans av transportbånd som går ubelastet eller tomme vil redusere energibehovet.

Energisparepotensial
10-30 % av energi til transportbånd

Andre gevinster
Redusert slitasje

Frekvensstyring av store motorer

Etablere frekvensstyring på barkemaskiner, flishoggere, rotreduserere og sagelinjer. Ved å styre og kontrollere hastigheten på motoren etter behov og redusere hastigheten på store motorer som ikke kan stoppes i pauser eller ved produksjonsstans, vil behovet for energi synke.

Energisparepotensial
10-50 % av energibruk til motordrifter 

Andre gevinster
Redusert slitasje

Vedlikehold av distribusjonsnett

Utfør nødvendige oppgraderinger og vedlikehold på distribusjonsnettet. Dette kan for eksempel være isolering av rørnett og ventiler samt utbytting av nedgravde rørledninger med dårlig isolasjon og lekkasjer. Ved utbygging og utvidelser kan det være hensiktsmessig å oppgradere dimensjoner på rørnett som også kan dekke fremtidig økt varmebehov.

Energisparepotensial
2-5 % av varmeenergi

Statistikk

Statistikk for trelastbransjen

Her finner du statistikk og grafiske fremstillinger av blant annet energibruk, energisammensetning og klimagassutslipp. Noen av grafene og diagrammene viser utvikling over tid, mens andre gir et bilde av situasjonen i dag.

Tallene er basert på offisiell statistikk fra SSB ("Energibruk i industrien" samt "Utslipp til luft") 2019.

Energibruk ekskl. transport

Trelastbransjen har hatt økende energibruk over de siste ti årene. Dette henger til en viss grad sammen med økende omsetning. I 2019 var total energibruk 1 554 000 000 kWh (transport er da trukket ut), noe som er nær en dobling siden 2009. Egentilvirket bioenergi utgjør en betydelig andel av energibruken og har i volum og andel vært økende i den siste tiårsperioden.

Energimiks ekskl. transport

Energibruken i trelastbransjen skiller seg ut fra de fleste bransjer i industrien i og med at energi fra egentilvirket bioenergi utgjør den største delen av energibruken. I 2019 kom nær 70 prosent av energibruken i bransjen fra egentilvirket bioenergi. 19 prosent var elektrisk kraft. Petroleumsprodukter har i volum ligget jevnt over de siste ti årene og utgjorde i 2019 76 000 000 kWh – cirka 5 prosent av total energibruk.

Klimagassutslipp fra fossil forbrenning

Fossil forbrenning er den delen av bransjens energibruk som bidrar til klimagassutslipp. Forbrenning av ulike fossile energibærere, som petroleumsprodukter og gass, bidro i 2019 til utslipp av totalt 20 000 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene har vært svakt økende over tiårsperioden, noe som kan tilskrives økt aktivitet. Samtidig som total energibruk har økt med 100 prosent har klimagassutslippene økt med 53 prosent.

CO2-intensitet

CO2-intensitet handler om hvor mye utslipp bransjen har per kWh energi som brukes, målt i kilo CO2-ekv/kWh. Denne indikatoren viser en nedadgående trend. Samlet energibruk har økt, men økningen har skjedd i form av mer egentilvirket bioenergi og dermed ikke bidratt til økte utslipp.

Last ned statistikk