Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Mann som smiler til kameraet med vaskemaskiner i bakgrunnen

Vaskeri/renseri

Når en bunad eller teppe skal renses, en flekk fjernes eller skjorter skal strykes, kreves det varme, luft og vann. Det innebærer ofte store maskiner og høy energibruk. Men det finnes mange måter å utnytte prosessene bedre og få ned energibruken på. Som rutiner for å utnytte kapasiteten i anlegget bedre. Samt god overvåkning av prosessene og systemer for å gjenvinne energi og vann er effektive og lønnsomme tiltak. Energiledelse i et renseri kan både gi redusert energibruk, bedre rutiner og større forutsigbarhet for kunder og ansatte.

VASKERI

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter. Dette for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter. Selv om sertifisering ikke trenger å være et mål i seg selv. Energioppfølgingssystem (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring er viktige elementer for god energiledelse.


Energisparepotensial
2-10% av totalt energibruk

Energibehovet til tørking kan reduseres ved å ta i bruk ny tørketeknologi med direktefyring med gass. Nytt utstyr har intern varmegjenvinning, er bedre isolert og gir bedre prosesskontroll. 

Energisparepotensial
10-50 % av energibruket til tørking

Andre gevinster
Kortere tørketid og økt kapasitet

Reduser energibehovet og få bedre prosesskontroll ved å installere nye vaskerør med bedre isolering og intern varmegjenvinning.

Energisparepotensial
10-50 % av energibruken til vaskeprosessen

Andre gevinster
Redusert vannforbruk og økt kapasitet

Termisk desinfeksjon (>85°C) krever mye energi. Et bytte til kjemotermisk desinfeksjon, som benytter lavere temperaturer og kjemiske desinfeksjonsmidler, vil redusere energibehovet til desinfeksjon.

Energisparepotensial
5-15 % av energibruk til oppvarming av vann. 

Installasjon av effektive presser/sentrifuger for mekanisk fjerning av vann før tørketrommel/finisher gir mindre energibruk. 

Energisparepotensial
10-30 % av energibruken til tørking

Andre gevinster
Økt kapasitet

Det å øke bevisstheten rundt å kjøre fulle maskiner og utnytte kapasiteten på utstyret. Samt å redusere driftstiden er et enkelt, men effektivt tiltak.

Energisparepotensial
5-15 % av energibruken

Andre gevinster
Økt kapasitet og kortere driftstid

Vurder å investere i utstyr som forenkler og forkorter tøyets gang gjennom vaskeriet. For eksempel en «Tunnel Finisher» som tørker og glatter tøyet i samme prosess.

Energisparepotensial
5-10 % av energibruken

Andre gevinster
Økt kapasitet

Gjennomgå og vurder kapasitet og styring av prosess- og hjelpefunksjoner for utstyret. Dette omfatter blant annet pumper, motorer, vifter, varmebatterier, varmevekslere, temperaturnivåer og frekvensstyring.

Energisparepotensial
5-40 % av utstyrets energibruk

Andre gevinster
Bedre inneklima og økt levetid på utstyr

Gode tiltak for å optimalisere driften av fyrhuset er «economizer» på fyrte kjeler, konvertere til elkjeler og etterisolering. Samt automatisk dampstengeventil mot produksjon, optimal vannbehandling og å etablere kondensatretur på aktuelle prosesser.

Energisparepotensial
5-30 % av energibruk i fyrhuset

Andre gevinster
Reduserte klimautslipp

Med gode løsninger for ventilasjon kan energibruken reduseres betraktelig. Tiltak å vurdere er blant annet varmegjenvinning, å se på driftstider, soner med varmeoverskudd og underskudd, luftfordeling og luftmengder. Vedlikehold som filterskifte, kanalrenhold og gjenvinningsfunksjon er også viktig, samt bruk av avtrekkshetter over varme prosesser.

Energisparepotensial
20-80 % av energibruk for ventilasjon

Andre gevinster
Bedre inneklima

RENSERI

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter for å sikre kontinuerlig og systematisk målrettet forbedring av energiytelsen. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter selv om sertifisering ikke er et mål. Energioppfølging (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring mm. inngår som viktige elementer innenfor energiledelse.

Energisparepotensial
2-10% av totalt energibruk

Andre gevinster
Inkludere ansatte i arbeidet, og få økt intern kommunikasjon

Kjøre fulle maskiner, utnytte kapasiteten på utstyret, redusere driftstiden.

Energisparepotensial
5-15% av totalt energibruk

Andre gevinster
Økt kapasitet, kortere driftstid

Kritisk vurdering av kapasiteter og styring av prosess- og hjelpefunksjoner. Eks. pumper, motorer, vifter, varmebatterier, varmevekslere, temperaturnivåer, frekvensstyring.

Energisparepotensial
5-40% av utstyrets energibruk

Andre gevinster
Inneklima, økt levetid på utstyr, 

Lekkasjer fører til økt belastning på kompressorene og redusert levetid på utstyret. Lekkasjer oppstår ofte på rør, slanger, hurtigkoblinger, pakninger og ventiler. Hvis det ikke er støy i lokalet, kan man lytte eller benytte lekkasjedetektor. Man kan beregne lekkasjeomfanget ved å stenge en av kompressorene og registrere tiden det tar før trykket i anlegget synker. Dette kun hvis det ikke er kontinuerlig drift. Total gangtid i forhold til totaltid angir lekkasjetapet i %. Riktig driftstrykk og optimal luftbehandling (tørke og filtrer). Samt behovsstyrt regulering (frekvensstyring og/eller samkjøring) er også viktige tiltak for å redusere energibehovet til trykkluft. Temperaturen inn til kompressoren bør være så lav som mulig. Dette er viktig både med hensyn til tørkekapasitet og til energieffektivitet. Dersom temperaturen på ren inntaksluft kan senkes med 6'C ved at den tas inn fra en kjølig side av bygget. Kan utbyttet til kompressoren økes med 2 %.

Energisparepotensial
5-15% av elforbruk trykkluft

Andre gevinster
Økt levetid på utstyr. Reduserte kostnader. Økt konkurranseevne. 

Kjølevann fra rensemaskiner kan samles i isolert tank og brukes på vaskemaskiner. Vannet holder rundt 45 grader og er helt rent

Energisparepotensial
10-50% av elforbruk oppvarming av vann

Andre gevinster
Redusert vannforbruk

Rensemaskiner må vedlikeholdes jevnlig for lavest mulig strømforbruk. Lo i tørkesystemet forlenger tørketiden. Samme gjelder tørketromler. Likeså er vedlikehold og justering av destillatoren på rensemaskinen viktig, slik at den ikke  går unødvendig og bruker unødvendig energi

Energisparepotensial
5-15% elforbruk

Andre gevinster
Økt levetid på utstyr  

Unngå å starte energikrevende prosesser samtidig da dette belaster strømnettet med høyt prisede effekttopper. Unngå også å la alt utstyr stå med full varme hele dagen når dette ikke er nødvendig

Energisparepotensial
Spart effekt gir ikke nødvendigvis så store energibesparelser men påvirker strømregningen gjennom at reduserte effekttopper virker direkte inn på nettleien.

Andre gevinster
Bedre arbeidsflyt, og utnyttelse av arbeidsuke

Energibehovet til belysning kan reduseres ved hjelp av bevegelsessensorer som reduserer driftstiden. Men også dagslysstyring (lysdemping), som både reduserer driftstid og gjennomsnittlig effektbehov. Energibesparelse ved dagslysstyring er avhengig av tilgjengelig dagslys som kan være begrenset på industrianlegg. Ved å velge effektive armaturer (reflektorer) kan antall lyskilder reduseres. Riktig plassering av armaturene i forhold til lysbehovet, og regelmessig rengjøring er også viktige tiltak. Utskifting til mer energieffektive lyskilder (f.eks.: LED) og armaturer (reflektorer) bør også vurderes.

Energisparepotensial
10-30% av elforbruket til belysning

Andre gevinster
Økt levetid på lyskilde. Bedre lyskvalitet. God belysning øker sikkerheten. Evt. sanering av kvikksølv fra gamle lysstoffrør 

Vurdere varmegjenvinning, driftstider, soner med varmeoverskudd og underskudd. Samt luftfordeling (optimal tilførsel av tilluft), luftmengder, vedlikehold (filterskifte, kanalrenhold, gjenvinningsfunksjon), etablere avtrekkshetter over varme prosesser. 

Energisparepotensial
20-80% av energibruk til ventilasjon

Andre gevinster
Bedre inneklima

Ethvert renseri befinner seg i lokaler der det kan være mulige tiltak å ta grep om. Enova|Kunnskap har en egen  tiltaksliste for bygg her: https://www.enova.no/kunnskap/...

Energisparepotensial
Varierer fra tiltak til tiltak


Last ned statistikk